Midtbyen

Midtbystrategien

Forud for beslutningen om at udarbejde en midtbystrategi var der gennem otte år arbejdet intenst med at udvikle Midtbyen. På baggrund af en evaluering af de otte års projekter og arbejde med midtbyen blev det besluttet at lave en plan for de næste års arbejde – Midtbystrategien.

Derfor blev der sat gang i en proces, hvor byrådet selv, samarbejdspartnere, interessenter og borgere i Midtbyen blev informeret om arbejdet med Midtbyen og derefter diskuterede, kom med ideer og forslag om udviklingen i midtbyen.

Fra juni 2015 til april 2016 blev der afholdt et stort antal fokusgruppemøder, workshops, offentlige temamøder, observationsstudier, åbne dage i KUBEN og debat på Facebook. Her kom virksomheder, foreninger og borgere med konkrete ideer og forslag til midtbyens fremtidige udvikling. I alt deltog over 450 personer i processen.

Efterfølgende blev alle, der deltog i processen inviteret til et opsamlende møde. Her blev de indkomne kommentarer og ideer diskuteret og prioriteret. Midtbystrategien er et produkt af dels denne høringsproces, dels af al baggrundsmaterialet og de allerede gennemførte projekter.

Læs om Midtbystrategien her (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2021-2033).

Midtbyforbindelsen

Som en del af processen forud for Midtbystrategien fik Horsens Kommune, i samarbejde med Realdania, i 2008-2009 udarbejdet to byrumsrapporter, hvor forskellige forhold i Horsens Midtby blev registreret, analyseret og kommenteret. På baggrund af de to rapporter blev der skrevet et konkurrenceprogram til en større arkitektkonkurrence om en helhedsplan for udvikling af Horsens Midtby.

I perioden fra 2010 og frem til i dag har Horsens kommune gennemført en del projekter i forlængelse af konkurrencen om midtbyen. Som vinderprojektet beskrev, er Midtbyforbindelsen en plan for omdannelsen af hele forløbet fra Banegården til Havnen. Denne strækning er en vigtig forbindelse gennem byen. Derfor er der langs denne strækning arbejdet med at udvikle gader, torve og pladser, så bylivet får de bedste betingelser.

Der er gennemført en omlægning af Andreas Steensberg Plads, der nu fungerer som en både grøn og urban ankomst med tog til Horsens. Kongensgade og Vitus Berings Plads er omlagt og leder med deres granitbelægninger og træer gående og cyklister frem til midtbyens gågadesystem.

Jessensgade, Søndergade og Torvet er i 2019 til 2020 blevet fornyet under overskriften ”Fra gågade til væregade”. Midtbyens hovedstrøg er blevet et byrum med særligt fokus på attraktive og gode opholdsmuligheder. Her er plads til at gå en tur, til at handle, til det uformelle møde på hjørnet, til de store events i byens rum, til små happenings, til at gå på café og se på mennesker eller finde ro i et stille hjørne. Med nye belægninger, belysning, træer, opholdsarealer, legeområder og kunst, er der skabt attraktive omgivelser, der inviterer til at bevæge og opholde sig hele året.

En del af tanken med midtbyforbindelsen er også at sikre, at de to handelsområder i byen – nord og syd for Niels Gyldings Gade - bindes bedre sammen. Dette er forankret i projektet om Åkvarteret, der er under udarbejdelse, og som man kan læse mere om her (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2021-2033). 

Områdefornyelsen

Horsens Byråd har igangsat områdefornyelse af Horsens Midtby Øst. Områdefornyelsen, der løber fra 2017 til 2022, skal understøtte udviklingen af en levende og varieret midtby med mange oplevelser.

Uanset om Horsens by oplever markant vækst på stort set alle parametre, er der fortsat et stort antal utidssvarende boliger i midtbyen, ligesom adgang til bolignære friarealer flere steder er yderst begrænset. Områdefornyelsen giver mulighed for at ændre disse forhold samtidigt med, at nye og forbedrede opholdsmuligheder i byens gaderum vil gøre midtbyen til et mere attraktivt, trygt og bedre sted at bo.

Områdefornyelsesområdet er karakteriseret ved være delt i to overordnede områder, hvor den sydlige del betegnes som byomdannelsesområde og den nordlige del som byforbedringsområde, som vist på kortet nedenfor. Områderne er i dag forbundne, men netop en styrkelse og opgradering af sammenhængen mellem områderne og relationen til resten af byen er et af de væsentlige mål for de forskellige indsatsområder. Områdefornyelsen i Midtby Øst skal anvendes som en katalysator for væsentlige forbedringer og investeringer i hele Horsens Midtby.

Vision og målsætning for området er, at Horsens Midtby er et levende, oplevelsesrigt bycentrum med flere attraktive boliger, rekreative arealer og faciliteter for alle brugere. Området er det naturlige bindeled mellem byen og vandet, og i øvrigt omgivet af byområder under omdannelse og udvikling. Områdets miljø og infrastruktur indbyder til færdsel for de bløde trafikanter.

Målet er gennem samarbejde med beboere, erhvervsdrivende og andre brugere at fremme en ny kultur af fælles ejerskab med gensidig respekt, hvor bolig-, rekreations- og erhvervsfunktionerne understøtter og styrker hinanden som grundlag for balanceret udvikling midt i byen. Mens det overordnede succeskriterie for områdefornyelsen efter gennemførelsesfasens fem år er en helstøbt midtby for alle, så kan der ligeledes opstilles en række mere målbare delkriterier:

  • Antallet af utidssvarende boliger er reduceret med 60 %
  • Det samlede antal boliger er forøget med 20 %
  • Der er etableret mindst to tværgående, permanente brugernetværk
  • Antal af borgere i området, der anvender cyklen dagligt, er fordoblet
  • Gennemkørende biltrafik er reduceret med min. 30 %
  • Antal af tomme butikslokaler i midtbyen er halveret

Læs mere om Områdefornyelse af Horsens Midtby her (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2021-2033).

  • Projekt og planlægning for Åkvarteret skal gennemføres
  • Planlægning for et nyt bibliotek/kulturhus langs midtbyforbindelsen skal gennemføres.

 

 

 

 

Billederne viser Søndergade.