Åkvarteret - Åen tilbage til byen

Arbejdet med en udviklingsplan for Åkvarteret i midtbyen af Horsens, er i fuld gang

I mange år er der blevet talt om muligheden for at føre åen tilbage til byen - fra inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra.

For at blive klogere på hvordan det kan ske, udskrev Horsens Kommune i februar 2020 en konkurrence. Her gav tre tværfaglige teams af blandt andet arkitekter og ingeniører hvert deres bud på, hvordan en udviklingsplan for Åkvarteret kan se ud.

I februar 2021 er Team Vandkunsten blevet udpeget som vindere af konkurrencen. Nu skal Horsens Kommune i samarbejdet med teamet gøre den endelige udviklingsplan færdig. Planen skal tage højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens kan forenes med en tilbageførsel af åen.

Med en udviklingsplan er der imidlertid ikke truffet beslutning om, hvad der i detaljen skal ske med området. En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan Åkvarteret på sigt kan udvikles.

Baggrund

Horsens Kommune har løbende igennem de sidste godt 10 år udarbejdet et grundigt grundlag for udviklingsplanen. Senest har Horsens Kommune i foråret 2019 fået udarbejdet en rapport, der belyser mulighederne for at genåbne Bygholm Å som en del af byudviklingen. Rapporten forholder sig også til regn- og spildevandshåndtering og især klimatilpasning, samt trafikale forhold. Ikke mindst klimatilpasning er én af det store opgaver, idet Horsens Midtby i kommuneplanen er udpeget som et af de risikoområder i kommunen, som er særligt udsat for oversvømmelser og potentielle værditab forbundet hermed. Der er derfor et helt aktuelt behov for at arbejde med områdets blå strukturer i relation til både klimatilpasning, byudvikling og infrastruktur.

Udviklingen af Åkvarteret er den sidste vigtige brik i udmøntning og realisering af Midtbystrategien. Med udviklingsplanen for Åkvarteret lægges den sidste brik, som binder byen og fjorden sammen, helt fra banegården til havnen.

Illustration fra vinderprojektet.

Illustration fra vinderprojektet.

De politiske ambitioner

Citat fra konkurrenceprogrammet:

”I mange år har vi arbejdet på at skabe et godt grundlag for endnu et af de meget ambitiøse byudviklingsprojekter, der vil føre Horsens endnu et skridt videre i denne fantastiske forvandling: Vi skal have åen tilbage til byen. Ved at føre vandet tilbage i Åkvarteret vil det fremadrettet blive en naturlig og værdiskabende del af Horsens midtby. Det vil samtidig sikre den helt centrale og vigtige forbindelse, der skal koble by og havn sammen. Og ikke mindst vil en tilbageførelse af vandet i Åkvarteret være en vigtig brik i klimatilpasningen af vores midtby. ”

Horsens Kommunes byråd har formuleret følgende ambitioner for Åkvarteret og en efterfølgende fysisk udvikling af området:

 • En genetablering af åens nordlige forløb skal sikre, at Bygholm Å i fremtiden bliver en naturlig og værdiskabende del af Horsens midtby.
 • Åen skal kunne skabe en ny stærk kobling mellem by og havn og styrke byens ambitioner om at forvandle sig fra en provinsby til en stor by.
 • En genetablering skal give mulighed for at udnytte vandets store potentiale til at skabe et attraktivt byliv til gavn for borgere og handlende.
 • Projektet skal være en vigtig brik i klimatilpasningen af Horsens midtby.
 • Projektet skal fastholde Horsens bys fortsatte positive udvikling med tilvækst i tilflytning, erhvervs-og kulturlivet, turisme m.v.

Med forslaget fra Team Vandkunsten har Horsens Kommune et både helstøbt, kreativt og realiserbart forslag til, hvordan Horsens Kommunes ambitioner kan imødekommes. I særdeleshed på hvordan klimatilpasning og etableringen af en blå struktur i området kan skabe merværdi for byen i form af byudvikling, byrum, byliv og en forbedret infrastruktur.

Offentlighed for udstilling

I december 2020 flyttede vi fra rådhuset til et telt i Søndergade, hvor vi udstillede plancher med visualiseringer fra de tre forslag. Her havde alle mulighed for at komme med input og kommentarer til vores videre arbejde. Der kom rigtig mange gode snakke og input til det videre arbejde. En opsummering af de mange samtaler kan findes på Åkvarterets hjemmeside.

Billede fra udstillingen i Søndergade.

Udviklingsplanens fire hovedtemaer

Udviklingsplanen rummer fire temaer, som skal sikre fokus på at finde en langtidsholdbar løsning for udviklingen af Åkvarteret. De tager tværfagligt hånd om de komplekse udfordringer, som Horsens midtby står overfor. Store strukturelle forandringer kommer til at påvirke Horsens bymidte, hvilket repræsenteres gennem hvert tema og danner tilsammen den komplekse rammen for udviklingen af Åkvarteret.

 • Byudvikling
 • Klimatilpasning
 • Infrastruktur
 • Byrum og forbindelser.

Det forventede tidsforløb

 • Frem til sensommeren 2021 udarbejder Horsens Kommune sammen med Team Vandkunsten den endelige udviklingsplan
 • Den endelige udviklingsplan forventes at blive vedtaget i sensommeren 2021
 • Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

Læs mere

…om arbejdet med udviklingen af Åkvarteret på: https://horsensvokser.dk/aakvarteret