loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  10CE02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Butikker med særligt pladskrævende varer, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-04-2021

 • Vedtagelsesdato

  13-12-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  03-01-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, bymidte. Indenfor rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, liberale erhverv og boliger.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor rammen kan der etableres udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varegrupper må have et bruttoetageareal på højst 12.000 m2. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes. En del af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Havvand, Nedbør

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Aflyst