Særligt værdifulde landbrugsområder

Redegørelse

Retningslinjerne påvirkes i forbindelse med landsbyafgrænsningerne for Assendrup, Davding, Eldrup, Lundum, Sattrup, Tvingstrup, Tønning, Vedslet, Vestbirk, Vrønding, Ørridslev og Åes, hvor udpegningen af de Særligt værdifulde landbrugsområder reduceres i overensstemmelse med arealudpegningen for landsbyerne. 

Når områder til jordbrugsmæssig anvendelse (land- og skovbrug og gartnerier) inddrages til andre formål, skal der foretages en afvejning af de forskellige interesser, der knytter sig til området. Således at det sker ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning. 

Ved afvejningen i forhold til jordbrugsinteresserne, lægges der vægt på at begrænse arealfor­bruget til andre formål, og der tages hensyn til arronderingsforholdene og de allerede foretagede investeringer i området. Horsens Kommune er en kommune i vækst, men også en landbrugskommune med store arealreservationer til natur- og landbrugsformål. Udviklingen i landsbyerne sker på baggrund af kommuneplanens hovedstrukturbillede og bymønster, hvor landsbyerne forbliver i landzone og udvikles i et beskedent omfang. Dette sker for at sikre mindst unødig arealforbrug, så der fortsat er gode muligheder for landbrugserhvervet i kommunen, samt for at sikre en effektiv udnyttelse af de investeringer, der er foretaget i infrastruktur og offentlig service omkring allerede eksisterende bysamfund i byzone.

Arealreservationen til Særligt Værdifulde Landbrugsområder udgør mere end 65% af kommunen samlede areal. Til sammenligning udgør den bymæssige bebyggelse ca. 13% og landsbyerne 0,09%, svarende til 520 ha af kommunens samlede areal. Ved Tematillæg for landsbyerne sker der kun en meget beskeden reducering af arealreservationen til Særligt Værdifulde Landbrugsområder på 148 ha. Reduceringen af de Særligt Værdifulde Landbrugsområder til bymæssige formål, vurderes, i de konkrete tilfælde, at være forenelige med planlovens formål, da størstedelen af det reducerede areal i forvejen overlapper med bebyggelsen i landsbyerne. Der inddrages kun 10,7 ha, som ikke i forvejen var reserveret til landsbyerne i bymønstret. Samtidig har landbruget udviklet sig, hvilket betyder, at markernes placering i forhold til den konkrete landbrugsejendom, er af mindre betydning for landbrugsbedriften end hidtil. I takt med landbrugets udvikling, køres der i dag ofte over længere strækninger, til og fra ejendommen, til de dyrkede marker f.eks. med husdyrgødning og afgasset biomasse. Samtidig er det i dag muligt at afsætte husdyrgødning til f.eks. biogasanlæg, som kan sikre en omfordeling til andre ejendomme, hvorfor inddragelse af arealer til landsbyerne, ikke vil udgøre en væsentlig begrænsning i forhold til arrondering af dyrkningsarealer. 

Der ændres ikke på retningslinjernes indhold. Det er derfor fortsat kommuneplan 2021-33, som er gældende, for hvad angår mål, retningslinjer og redegørelse.

Se ændringerne i geometrien på nedenstående kortbilag.


Kortet viser udpegningen af Særlig værdifulde landbrugsområder.