Hvor kan man bygge?

Ved opstarten af projektet har det været nødvendig at screene landsbyerne. Her er det afdækket, hvilke muligheder der er indenfor allerede eksisterende afgrænsning, samt hvilke muligheder der er for af udvide de landsbyer, hvor der er et estimeret behov og efterspørgslen oversteg de eksisterende muligheder.

Screeningen er foretaget i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, herunder forhold af national interesse, med henblik på at sikre, at de eventuelle nye landsbyafgrænsninger, ikke konflikter med andre mere tungtvejende interesser eller hensyn.

Alle landsbyerne, som er omfattet af nærværende tematillæg, ligger i landzone. I følge planloven er landzone, som udgangspunkt, forbeholdt landbrug og skal friholdes fra spredt, uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Det betyder at udviklingsmulighederne i landzone er få, da lovgivningen er yderst restriktiv. Formålet med at forhindre byvækst i landzone er, at kampen om den knappe arealressource i Danmark er skærpet. Der er mange anvendelsesønsker og forpligtelser, hvorfor der ikke kan findes plads til det hele. Hertil har planloven til formål at sikre, at byudvikling sker indefra og ud, så ny byudvikling kun sker i tilknytning til eksisterende byzone. Fordelen ved, at byudviklingen primært sker i direkte tilknytning til eksisterende byzone er, at der her allerede er investeret i offentlige servicefunktioner og infrastruktur, mv.

For at sikre at tematillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og planlovens formål, skal udviklingen i landsbyerne ske i et beskedent omfang. Det er estimeret, at de enkelte landsbyer i Horsens Kommune, umiddelbart kan øges med maks. 5-10% boligenheder på en planperiode (12 år), før det begynder at belaste eksisterende infrastruktur, og derfor må kategoriseres som byvækst. Læs mere om forholdet til kommuneplanens hovedstruktur og bymønster her.

Screening

Screeningen er udarbejdet som led i at undersøge om, hvor der er reelle muligheder for at bygge indenfor landsbyafgrænsning, både på tomme byggegrunde eller som omdannelse af eksisterende tiloversblevne bygninger. Samtidig er det undersøgt, om der er muligheder for udvidelse af landsbyerne - dog udelukkende som afrunding.

Der er mange forhold, som kan påvirke de fremtidige muligheder i den enkelte landsby. I landzone er der generelt mange begrænsninger. Der skal være plads til at drive et lønsomt landbrugserhverv, herunder husdyrbrug, som kan belaste boligområder med gener som lugt, støj og støv fra transportere. Det kan, som konsekvens, betyde, at husdyrbrugene pålægges restriktioner og skærpede krav, som gør det svære at drive landbrugserhvervet tæt til landsbyerne. Det er derfor en national interesse at sikre, at der fortsat kan drives landbrug i landzone - herunder skal det sikres, at byudvikling ikke begrænser landbruget i sine fremtidige udviklingsmuligheder. 

Herudover skal vi sikre, at naturen får gode vilkår og hertil den fremtidig biodiversitet, hvorfor der i og omkring mange landsbyer findes store naturbeskyttelsesområder. Samtidig ved vi, at naturen skal have endnu mere plads, hvorfor der i kommuneplanen er udlagt rammer til potentiel natur- og økologiske forbindelser, hvor der ligeledes ikke bør etableres byggeri og anlæg. Byrådet har også et ønske om, at finde flere arealer til skovrejsning og anlæg til vedvarende energi til at fremme den grønne omstilling.

Ydermere er der landskabelige interesser, klimaproblematikker, eksisterende virksomheder, kulturhistorie, kirker, mv., der skal respekteres i forbindelse med en planlægning.

For at sikre, at alle disse hensyn varetages, er der foretaget en screening af de enkelte landsbyer. Dette har givet os et klart billede af, hvor der er muligheder for at bygge, men ydermere, hvor mulighederne er begrænsede.

Der er foretaget en konkrete miljøscreening af de landsbyer, hvor afgrænsningen udvides. Den kan findes her.


Fysisk besigtigelse 

Som en del af kortlægningen og analysen af forholdende i de enkelte landsbyer, er alle de inkluderede landsbyer besøgt og besigtiget af administrationen. Her er der set på forhold, der kan have betydning for en fremtidig planlægning, såsom udpegning af udsigtskiler, lugt- og støjgener og samlingssteder, som ikke fremgår af kort eller miljøscreeningerne. Herudover er der sket en besigtigelse af de Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, som er udpeget i nogle af landsbyerne, og disse er derfor opdateret og revideret. Læs mere om kulturmiljøerne under afsnittet Hvad kan man bygge?.

Alt dette bidrager til at få et samlet indtryk af forholdende i landsbyerne, som er afgørende for den differentierede og helhedsorienterede strategiske planlægning 

Resultater og output

Processen har bidraget til:

  • at kortlægge muligheder og begrænsninger i de enkelte landsbyer
  • at udpege konkrete byggemuligheder og rekreative områder
  • at kortlægge landsbyernes kvaliteter
  • at kortlægge landsbyernes strukturelle opbygning