Tønning

Landsbyen

Tønning er lokaliseret i et bakket landbrugslandskab. Især nord for landsbyen falder landskabet markant ned mod Havbæk, der løber mod øst ud i Gudenåen. Landsbyen er omfattet af en udpegning af et større sammenhængende landskaber med særlige udsigter. Der skal derfor værnes om udsigten til og fra landsbyen, og særligt imod syd, hvor kirken er placeret og hvor terrænet skråner kraftigt mod Træden.

Tønning består af to afdelinger: Landsbyen omkring kirken og den lille bebyggelse omkring den tidligere station. Det er kun området ved kirken, som er afgrænset i tematillægget.

Hele landsbyen og stationsbyen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, bl.a. baseret på, at Tønning repræsenterer en velbevaret forteby. Kirkebyen bestod i 1688 af ni gårde placeret omkring en central plads/forte og en branddam. Tønning er et tydeligt eksempel på en forteby, hvor gadekæret og de omsluttende gårde fortsat er tydelige.

Efter udskiftningen i 1788, blev tre gårde udflyttet, og stjerneformen kan endnu ses i veje, diger og hegn. De resterende gårde og præstegården ligger omkring kirken og den gamle rytterskole, som blev restaureret i 1859. Rytterskolen er stadig ganske velholdt, selvom den lukkede i 1958. Landsbykernen er siden udfyldt med nyere husbebyggelse fra omkring 1900.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Brædstrup Højland, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et højtliggende og bakket terræn, hvorfra der især i den østlige og nordvestlige del af området er vide udsigter over de omgivende landskaber.

Det anbefales i landskabsanalysen, Udvikling af landsbyer ikke må sløre landsbyernes struktur eller de omgivende udskiftningsstrukturer, der fortsat kan erkendes. Byranden bør disse steder have en transparent grøn karakter.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Tønning.

Demografi og udviklingspotentiale 

Tønning er en landsby med 45 boligenheder og et indbyggertal på 79. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Brædstrup som ligger ca. 4,4 km væk. Der findes dog en privat pasningsordning i Tønning. Der er samtidig en friskole og børnehave imellem Tønning og Træden.

Tønning har oplevet befolkningsnedgang de sidste par år. Der er sket et markant fald i antal indbyggere i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes, at landsbyafgrænsningen vedtaget i 2012, ikke har givet mulighed for nye boliger, som kunne tiltrække nye indbyggere.

Tønning er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Tønning de sidste 12 år.

Fakta

Navn Tønning
Boligenheder 45
Befolkningstal 79
Befolkningsudvikling 2011-2022 -13%
Nærmest lokal-/centerby Brædstrup
Afstand til servicefunktioner ca. 4,4 km. til indkøb og ca. 800 m. til skole

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en bolig og den gamle branddam i Tønning.

Billedet viser tidligere Tønning forsamlingshus, som nu er omdannet til bolig.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Branddammen/søen centralt i landsbyen er udpeget som naturbeskyttelsesområde.
 • Der er i dag opsat én af i alt to lokalplanlagte vindmøller øst for Tønning. Der er udlagt et støjbelastet areal ud fra møllernes højde, der påvirker det mest af Tønning landsby. Vindmøllerne og evt. støj herfra, skal med i betragtningen inden der gives byggetilladelse til nye boliger i det støjbelastede areal.
 • Landsbyen er omfattet af en udpegning til værdifuldt kulturmiljø.
 • Landsbyen berøres af kirkebyggelinje, kirkeomgivelser samt kirkeomgivelsesfredninger.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • ”Den bedste landsby overhovedet”.
 • Uanset hvor man bor, er der kort afstand til natur og skov.
 • Gode udsigter hele vejen rundt om landsbyen.
 • Tæt på skov.
 • Kirkestien er vigtig som skolevej.
 • God blanding af alle aldre i byen.

 

Strategi og målsætning

Tønning er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal understøttes. For disse landsbyer vurderes der at være et lille potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen udvides i et beskedent omfang.

Landsbyer som skal understøttes, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er beskedent, da ændringer i indbyggertallene og efterspørgsel på nye boliger er minimale. Landsbyerne har hertil et indbyggertal, der gør det vanskelig at tiltrække butikker og andre servicetilbud, men fortsat muligt at fastholde eller skabe et aktivt lokalsamfund.

Tønning er udfordret af, at der tidligere ikke er udlagt tilstrækkelige byggemuligheder til at understøtte efterspørgslen på bosætning. Der kan derfor være et skjult udviklingspotentiale i Tønning, som ikke er belyst. Det er derfor den overordnede målsætning, at understøtte udviklingspotentialet og fastholde efterspørgslen på bosætning i landsbyen.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen. Det er Horsens kommunes vurdering, at landsbyafgrænsningen i det konkrete tilfælde kan udvides samtidig med, at den overordnede struktur i landsbyen bevares.

Tønning er hertil udfordret af, at der ikke er udlagt tilstrækkelige fællesområder, der kan skabe et stærkt lokalsamfund og bidrage til en positiv befolkningsudvikling. Der friholdes derfor areal til rekreative formål indenfor landsbyafgrænsningen.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Tønning er yderst sårbar over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, terræn, dybdepløjning, og beplantning der slørende for omgivelser.

Landsbyen er omfattet af retningslinjen for værdifulde kulturmiljøer og er derfor udpeget som en ”Særlig bevaringsværdig landsby”.

Samtidig findes der en mindre virksomhed og et mindre husdyrbrug i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser den gamle Rytterskole i Tønning, som er opført i 1700-tallet .


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der ikke er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der en udvidelse af landsbyafgrænsning med henblik på at udpege potentielle byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den syd- og nordvestlige del af landsbyen, der skal bidrager til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område omkring den gamle branddam, for at sikre et grønt åndehul, som historisk har været til fælles formål.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges fire byggemulighed i Tønning, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.