Testfase

På baggrund af analyser og kortlægninger af forholdende i de enkelte landsbyer, hvilket der er redegjort for under metode, har administrationen udarbejdet forslag til byggemuligheder mv. i de enkelte landsbyer. Her har vi forholdt os til landsbyafgrænsningerne og udpeget byggemuligheder, rekreative områder, udkig til landskabet og vurderet omdannelsesmulighederne af eksisterende bygninger i overensstemmelse med strategien.

Administrationens udkast blev præsenteret for beboerne på en række workshops, hvor alle borgere, der bor i en af landsbyerne, eller i tilknytning til en landsby, blev inviteret til at deltage. Vi udsendte i alt 4063 invitationer, og der blev i alt afholdt tre workshop, hvor 25 ud af 30 landsbyer var repræsenteret af borgere. I alt deltog 173 landsbybeboere, fordelt på de tre workshops.

Herunder ses en detaljeret gennemgang af de enkelte dele i workshoppen, samt spørgsmål og opgaver der blev arbejdet med. 

Billede fra tredje workshop i Lund.


 

Billede fra første workshop i Hovedgård.

Workshop

På de tre workshops blev borgerne præsenteret for tematillæggets forhistorien, det politiske udgangspunkt, planloves formål og hvad det sætter af regler, udfordringer og muligheder for udviklingen af landsbyer beliggende i landzone. Borgerne blev præsenteret for eksempler, på, hvad en landsbyafgrænsning giver af udviklingsmuligheder, samt konkrete eksempler på, hvordan udvikling i landsbyerne kan ske. Foruden faglige oplæg, blev der arbejdet med en række øvelser, hvor borgerne var fordelt ved arbejdsborde, så hver arbejdsgruppe bestod af borgere fra den samme landsby.  

Øvelse 1

Som det første blev borgerne bedt om at tage stilling til, hvorvidt de synes, at deres landsby skal vokse. Efter et fagligt oplæg kom øvelse 1, hvor borgerne blev bedt om at drøfte, hvorfor de var enige eller uenige omkring bordet, i at det skal være muligt at bygge nye boliger i deres respektive landsbyer. Desuden skulle de drøfte, hvorfor de synes, at der skal, eller ikke skal, bygges nye boliger i landsbyen. Denne øvelse blev afsluttet med en fælles opsummering af drøftelserne i plenum.

Illustration af øvelse 1.

Øvelse 2

Ved øvelse 2 blev borgerne bedt om at drøfte, hvad de betragter som kvaliteter ved deres landsby, og hvad som gør den særlig.

I denne øvelse arbejdede borgerne med et stort kort over landsbyen, hvor de skulle udpege vigtige funktioner og mødesteder, særlige naturoplevelser, kig i landskabet som skal bevares, og andre vigtige særkender, som de gerne vil have, at administrationen er opmærksom på i udviklingsarbejdet.

Som en fælles opsamling, blev alle deltagere bedt om at markere med et ja/nej seddel, hvorvidt de mener, at der er gode mødesteder i landsbyen. Efter denne håndsoprækning, var der en fælles opsamling på øvelse 2 i plenum.

Illustration af øvelse 2.

Øvelser 3

Til den sidste øvelse blev borgerne præsenteret for administrationens anbefalinger og udpegninger, og bedt om at forholde sig til disse. Det blev understreget, at der blot var tale om hensigtserklæringer, og at der derfor ikke ville være tale om en ekspropriering eller lignende, fordi en grund var udpeget som byggemulighed af administrationen. Der blev lagt op til at borgerne, for hver landsby, skulle diskutere administrationens forslag til de nye landsbyafgrænsninger, hvor de tænker rekreative områder kunne udpeges, hvor det ifølge dem var mest optimalt at udpege byggemuligheder, samt om der i landsbyen er bygninger, som på sigt vil kunne omdannes. Borgerne blev bedt om at diskutere og tegne på et fysisk kort, og på den måde diskutere og forholde sig til administrationens forslag.  

Illustration af øvelse 3.


 

Billede af borgernes input til øvelse 2 i Kattrup.

Resultater og output

Testfasen har bidraget til:

  • at oplyse borgerne, om forholdene for udvikling i landzone.
  • at udpege landsbyernes kvaliteter.
  • at borgerne kunne sætte sit præg på planlægningen, ved at komme med input til administrationens forslag til byggemuligheder, udkig og rekreative områder i de enkelte landsbyer.
  • indbyrdes dialog imellem landsbyerne, for at kortlægge forskellige udgangspunkter og ønsker, internt i landsbyen, men også landsbyerne imellem.