Lundum

Landsbyen

Lundum er lokaliseret på nordsiden af Hansted Ådals relativt stejle skrænter, på kanten af et plateau med stejle skrænter ned til Urup Bæk. Landsbyens hovedgade snor sig ned over den syd-vestvendte bakkeside og giver Lundum en særlig karakter og signifikans. Landskabet i og omkring landsbyen, er udpeget som bevaringsværdigt og er en del af et større sammenhængende landskab med særlige udsigter.

Hele landsbyen og dele af Bryrup dalen, er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Det er bl.a. baseret på at Lundum repræsenterer en velbevaret slynget vejby, som er karakteriseret ved, at landsbyen er placeret i kuperet terræn, hvor kirken har fået en central plads på toppen. Bebyggelsen i Lundum er placeret nænsomt og lavere i terrænet, for ikke at overskygge ind- og udsigt til kirken.

Lundum landsby og kirke nævnes første gang 1390. Vest for Lundum blev der anlagt jernbane og station i anden halvdel af 1800-tallet. Efterfølgende fik Lundum gradvis en række servicefunktioner, og ny bebyggelse voksede op omkring den gamle landsbykerne. Jernbane og station er i dag nedlagt, og hullerne mellem de store gårde er fyldt med ”bymæssig” bebyggelse. Denne struktur og særlige arkitektur ses stadig i dag. Der er tilmed registreret 32 bygninger med mellem bevaringsværdi og 3 bygninger med høj bevaringsværdi i Lundum.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Hansted Ådal, der samtidig er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved en bred dal, hvor høje dalsider tydeligt afgrænser og indrammer en bred dalbund.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri i høj grad, bør tilpasses landskabets karakter og den eksisterende bygningsmasse i forhold til skala og samlet udtryk.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Lundum.

Demografi og udviklingspotentiale

Lundum er en landsby med 61 boligenheder og et indbyggertal på 117. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Lund som ligger ca. 4,5 km væk. Lundum ligger dog i Egebjerg skoledistrikt, hvor der er ca. 5 km til skolen. Samtidig ligger Østbirk også i en afstand af ca. 5 km fra Lundum.

Lundum har oplevet en procentvis stor befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Lundum er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Lundum de sidste 12 år, til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Lundum
Boligenheder 61
Befolkningstal 117
Befolkningsudvikling 2011-2022 -17%
Nærmest lokal-/centerby Egebjerg
Afstand til servicefunktioner ca. 5 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en bolig i Lundum.

Billedet viser tidligere Lundum brugsforening, som nu er omdannet til bolig.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Den vestlige del af landsbyen er omfattet af en skovbyggelinje.
 • Der findes udpegning af naturbeskyttelse og økologiske forbindelser på store dele af landsbyens omkringliggende landskab.
 • Hele landsbyen er beliggende indenfor værdifuldt kulturmiljø, registret som Lundum landsby og station, Urbane miljøer, Mindre rural by.
 • Der er en lang række bevaringsværdige bygninger i landsbyen. 32 med mellem bevaringsværdi og 3 med en høj bevaringsværdi.
 • Den nordlige del af landsbyen er omfattet af særlige kirkeområder og næromgivelser til Lundum kirke.
  • Der er to områder i Lundum, med risiko for oversvømmelser fra nedbør.
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen. Disse må ikke begrænses ved opførelse af nye boliger. 
 • Der findes en virksomhed i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af f.eks. støj eller støv fra virksomheden. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, før der etableres boliger nær virksomheden. Nye boliger må ikke begrænse virksomheden.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Landsby-kulturen.
 • Det rekreativt stiforløb igennem landsbyens vestlige del, langs bryrupbanen.
 • De mange bevaringsværdige bygninger.

 

Strategi og målsætning

Lundum er i Tematillæg for Landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet skal være fokus på at udnytte muligheder inden for den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyerne som skal tilpasses, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er udfordret og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Lundum er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Lundum er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Samtidig er det omkringliggende landskab yderst sårbart, og der er mange væsentlige udpegninger til naturbeskyttelse, fredning omkring kirken, bevaringsværdigt landskab og økologiske forbindelser, som gør det vanskeligt at udvide landsbyafgrænsningen med tilføjelse af ny bebyggelse.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Landsbyen er sårbar over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, terræn, dybdepløjning, og beplantning der slørende for omgivelser.

Landsbyen er omfattet af retningslinjen for Værdifuldt kulturmiljø og er derfor udpeget som en Særlig bevaringsværdig landsby.

Hertil er det omkringliggende landskab yderst sårbart, og der er mange væsentlige udpegninger til naturbeskyttelse, som skal respekteres og friholde fra fremtidige anlæg og bebyggelse. Samtidig er Lundum omfattet af beskyttelseslinjer og en fredning omkring kirken, bevaringsværdigt landskab og økologiske forbindelser.

Der findes ligeledes et mindre husdyrbrug og et savværk i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

Billedet viser den gamle stationsbygning i Lundum.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til nye byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler flere steder i landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område omkring forsamlingshuset, som er placeret centralt i landsbyen.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges seks byggemulighed i Lundum, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, der potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.