Assendrup

Landsbyen

Assendrup er en lille landsby i den nordvestlige del af kommunen, som ligger i et naturskønt og topografisk markant landskab, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde.

Assendrup har en ukarakteristisk landsbystruktur og fremstår umiddelbart, som en blanding af en vejforteby og en fortelandsby, hvor vejen på en strækning er udvidet til en egentlig gadeplads - også kaldet en forte. I Assendrup har forten tilmed en branddam, som stadigvæk kan ses i form af et beskyttet vandløb, der løber parallelt med hovedvejen. Landsbyen er umiddelbart opstået som en lille samling af gårde. Landsbystrukturen er fortsat synlig, da Assendrup har omtrent den samme størrelse nu, som i 1800-tallet.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Grumstrup udskiftningslandskab, som samtidig er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved en tydelige udskiftningsstruktur, der især er afspejlet i landskabets diger, samt bebyggelsernes skala og placering i landskabet.

Det anbefales at nyt byggeri, bør tilpasses eksisterende byggeri i skala, karakter og udtryk, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser den beskyttede år og en landsbygade i Assendrup.

Demografi og udviklingspotentiale

Assendrup er en mindre landsby med kun 12 boligenheder og et indbyggertal på 25. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Hovedgård, der ligger ca. 6 km væk. Der findes dog en privat pasningsordning i Assendrup.

Assendrup er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytte tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Assendrup er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Assendrup de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder inden for landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Assendrup
Boligenheder 12
Befolkningstal 25
Befolkningsudvikling 2011-2022 26%
Nærmest lokal-/centerby Hovedgård
Afstand til servicefunktioner ca. 6 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser branddammen og det beskyttede vandløb i Assendrup.

Billedet viser en bolig i Assendrup, med det kuperede landskab i baggrunden.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der findes et beskyttet vandløb central i byen, som skal bevares.
 • Der er risiko for oversvømmelse ved søen centralt i landsbyen.
 • En stor del af landsbyen er påvirket af støj fra Gl. Aarhusvej.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen. Disse må ikke begrænses ved opførelse af nye boliger.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Det naturskønne bjerglandskab.
 • ”Den store sten på bakken”.
 • Branddammen med vandsalamander.

 

Strategi og målsætning

Assendrup er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder inden for den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er udfordret og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Assendrup er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Assendrup er, at modvirke de negative effekter, ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Assendrup er sårbar over for ændringer i bebyggelsesstruktur, veje, terræn, dybdepløjning, og beplantning der slørende for omgivelser. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

Store dele af landsbyen er påvirke af støj fra Gl. Aarhusvej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et gårdanlæg i Assendrup.

 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning.

 • Udsigtskiler
  Der er udpeget fire særlig udsigtskiler fra landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område centralt i landsbyen. Arealet benyttes allerede i dag, som fælles mødested for indbyggerne.

 • Byggemuligheder

Der udpeges en byggemulighed i Assendrup, som er placeret centralt i byen.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed, eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.