Gangsted

Landsbyen

Gangsted er en landsby lokaliseret i et topografisk markant landskab, udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Landsbyen er lokaliseret på et relativt fladt, men højt placeret plateau, omgivet af dyrket landbrugsland.

Et særligt kendetegn ved Gangsted, er den markante kirke, der afrunder landsbyen mod vest.

Gangsted fremstår som en velbevaret slynget vejby, som ofte opstået omkring et eksisterende vejforløb. Det kan derfor være vanskeligt at få øje på en reel forte eller landsbykerne. For Gangsted er der dog tydelige spor efter den gamle branddam, som nu udgør et gadekær. Landsbyens gårde og bebyggelse er placeret lavere i terræn, for ikke at overskygge ind- og udsigt til kirken.

I 1905 blev der anlagt et mejeri og i de efterfølgende år blev den bymæssige bebyggelse i Gangsted forøget. Gangsteds gamle struktur kan imidlertid stadig genkendes. Vejnet og stjerneudskiftningens skel er tydelige i landskabet.

Herefter er der ikke sket den store udskiftning, hvorfor bygningsmassen og landsbystrukturen fortsat er karakteristisk og velbevaret.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Hovedgård landbrugsflade, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et meget jævnt terræn, der er dækket af dyrkede marker, små landsbyer og spredt beliggende gårde.

Det anbefales i landskabsanalysen, at omdannelse af bygningsmassen i landsbyerne, i høj grad skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse i karakter, skala og udtryk.

Kortet viser Gangsteds placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Gangsted.

Demografi og udviklingspotentiale

Gangsted er en landsby med kun 30 boligenheder og et indbyggertal på 67. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Søvind som ligger ca. 3,8 km væk.

Gangsted har oplevet procentvis stor befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år). Fraflytningen ses hovedsageligt hos familier med helt små børn. Det kan skyldes landsbyens husdyrbrug og de gener de medfører. Det kan tillige skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Gangsted er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Gangsted de sidste 12 år, til trods for at der findes muligheder inden for landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Gangsted
Boligenheder 30
Befolkningstal 67
Befolkningsudvikling 2011-2022 -25%
Nærmest lokal-/centerby Søvind
Afstand til servicefunktioner ca. 3,8 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser ankomsten til Gangsted fra syd.

Billedet viser et gårdanlæg i Gangsted.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Gangsted ligger inden for det nationale geologiske interesseområde: Hovedgård-Vedslet.
 • Det sydvestlige hjørne af landsbyen ligger inden for kirkens fjernomgivelser, og særligt kirkeområde. Området omkring kirken er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning.
 • Flere steder i landsbyen er der risiko for oversvømmelser.
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen. Disse må ikke begrænses ved opførelse af nye boliger. 
 • Grundvandsressourcen ved Gangsted at være sårbar, på grund af et begrænset lerdække over magasinet. 

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Særlige udsigter.
 • Gangsted kirke.
 • Særlig landsby med et unikt landsby- og kulturmiljø.
 • Forsamlingshuset.

 

Strategi og målsætning

Gangsted er i Tematillæg for landsbyerne udpeget, som en landsby der skal understøttes. For disse landsbyer
vurderes der at være et lille potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen udvides i et beskedent omfang.

Landsbyer som skal understøttes, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er beskedent, da ændringer i
indbyggertallene og efterspørgsel på nye boliger er minimale. Landsbyerne har hertil et indbyggertal, der gør
det vanskelig at tiltrække butikker og andre servicetilbud, men fortsat muligt at fastholde eller skabe et aktivt
lokalsamfund.

Gangsted er udfordret af, at der tidligere ikke er udlagt tilstrækkelige byggemuligheder, til at understøtte efterspørgslen
på bosætning. Der kan derfor være et skjult udviklingspotentiale i Gangsted, som ikke er belyst.
Det er derfor den overordnede målsætning, at understøtte udviklingspotentialet og fastholde efterspørgslen
på bosætning i landsbyerne.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen. Det er Horsens kommunes vurdering, at
landsbyafgrænsningen, i det konkrete tilfælde, kan udvides samtidig med, at den overordnede struktur i landsbyen
bevares.

Det er samtidig Horsens kommunes vurdering, at den strategiske målsætning ikke er tilstrækkelig til at sikre
en fremtidig efterspørgslen på bosætning. I Gangsted skal der derfor være et større fokus på bevaring og
omdannelse af eksisterende bygningsmasse, for at understøtte landsbyen særlige karakter og arkitektoniske
træk, så den fortsat kan repræsentere en unik bosætningsmulighed, som ikke findes i byerne i Horsens Kommune.

Gangsted er så strukturelt velbevaret, at der ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne foretages en planlægning
i form af en udpegning af landsbyen som et værdifuldt kulturmiljø.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Landsbyen er yderst sårbar over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, terræn, dybdepløjning, og beplantning der slørende for omgivelserne.

Gangsted har en så velbevaret struktur, at den ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, og er hertil udpeget som en Særlig bevaringsværdig landsby.

Der findes flere husdyrbrug i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et længehus i Gangsted. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den vestlige og østlige ankomst til landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område centralt i byen, som i forvejen anvendes til fællesformål og aktiviteter for landsbybeboerne. Hertil er der udpeget et rekreativt område omkring fælleshuset, så der her kan blive plads til f.eks. legeredskaber, parkering, mv.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges to byggemulighed i Gangsted, som begge ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.