Slagballe St.

Landsbyen

Slagballe St. er lokaliseret i et relativt fladt landbrugslandskab.
Landsbyen er opstået på bar mark omkring stationen ved Horsens–Bryrup banen, der nu er omlagt til en rekreativ sti. Udvikling af landsbyen gik i stå ved banenedlæggelsen i 1968. Slagballe Station og jernbane blev anlagt mellem landsbyerne Slagballe og Burgårde i slutningen af 1800-tallet. Slagballe landsby er ikke længere eksisterende, men i stedet voksede et miniature bysamfund op omkring stationsbyen. Det bestod af godt ti bebyggelser, der ikke er udvidet siden banens nedlæggelse i 1968. Før lukningen var der i byen et forsamlingshus, købmand, smedje og savværk. De to førstnævnte er endnu markante i bybilledet, selv om det kun er forsamlingshuset, der er i brug til samme formål.
Jernbane og station er i dag nedlagt, men strukturen i bebyggelsen er ikke ændret væsentligt.

Slagballe St. er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø af Vejle amt i 2006. Der er udført renoveringer og tilbygninger til mange af husene, som ikke er i overensstemmelse med stationsbyens oprindelige byggeskik. Selvom stationsbystrukturen fortsat er synlig, så er byggestilen så afvigende, at Slagballe St. ikke længere kan opretholde sin udpegning som et værdifuldt kulturmiljø. Se yderligere redegørelse under retningslinje for værdifulde kulturmiljøer.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Brædstrup Højland, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et højtliggende og bakket terræn, hvorfra der især i den østlige og nordvestlige del af området, er vide udsigter over de omgivende landskaber.

Det anbefales i landskabsanalysen, at udviklingen af landsbyerne ikke må sløre landsbyernes struktur eller de omgivende udskiftningsstrukturer, der fortsat kan ses. Disse steder bør byranden have en transparent grøn karakter.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser boliger, som er opført i relation til jernbanen ved Slagballe Station.

Demografi og udviklingspotentiale

Slagsballe St. er en mindre landsby med kun 16 boligenheder og et indbyggertal på 33. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Brædstrup som ligger ca. 2,8 km væk.

Indbyggertallet i Slagballe St. er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Slagballe St. er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Slagballe st. de sidste 12 år. Der blev ikke åbent op for nye byggemuligheder ved indførelse af landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Slagballe St.
Boligenheder 16
Befolkningstal 33
Befolkningsudvikling 2011-2022 6,1%
Nærmest lokal-/centerby Brædstrup
Afstand til servicefunktioner ca. 2,8 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en landsbygade i Slagballe St.

Billedet viser en bolig i Slagballe St. 

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Hele landsbyen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, registret som Slagballe stationsby, urbane miljøer, mindre rural by. Registreringen udgår ved vedtagelse af tematillægget.
 • Den tidligere Bryrup-bane løber som et rekreativt stiforløb igennem landsbyen i nord-/sydgående retning.
 • I den vestlige del af landsbyen er der udpræget risiko for oversvømmelser.
 • Hele landsbyen ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Den tidligere Bryrup-bane løber som et rekreativt stiforløb igennem landsbyen. Banen benyttes af mange turister, som cykler mellem Horsens og Brædstrup langs banen.
 • Forsamlingshuset.
 • Vidtstrakte udsigter over landbrugslandskabet.

 

Strategi og målsætning

Slagballe St. er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Slagballe St. er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Slagballe St. er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Slagballe St. er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses stationsbyen i form og skala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser en bolig i Slagballe St. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den nord- og sydøstlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område i forbindelse med forsamlingshuset, så det fortsat friholdes til fælles formål.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges en byggemulighed i Slagballe St., som er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, der potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.