Addit

Landsbyen

Addit er placeret naturskønt, i tæt tilknytning til Gudenåen og Additskov. Landsbyen er lokaliseret på et relativt fladt plateau, omgivet af dyrket landbrugsland og markante skovklædte bakker. Landskabet er udpeget som bevaringsværdigt.

Hele landsbyen og de omkringliggende marker er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Det er bl.a. baseret på, at Addit repræsenterer en velbevaret vejforteby, hvor vejen på en strækning er udvidet til en egentlig gadeplads - også kaldet en forte. Gårdbebyggelserne er historisk set orienteret mod gadepladsen. I løbet af første halvdel af 1900-tallet, blev hullerne mellem gårdene fyldt ud med ”bymæssig” bebyggelse, og denne struktur ses stadig i dag. Under udskiftningen, som var ophævelsen af landsbyernes dyrkningsfællesskab, blev gårdene udstykket. Strukturen kaldes en stjerneudstykning og denne struktur ses stadigvæk i marker og diger omkring Addit.

Addit er særlig, da der er flere bevaringsværdige bygninger samlet på et sted, som skaber et unikt landsby- og kulturmiljø.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Brædstrup Højland, som samtidig er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et højtliggende og bakket terræn, hvorfra der især i den østlige og nordvestlige del af området er vide udsigter, over de omgivende landskaber.

Det anbefales i landskabsanalysen, at udvikling af landsbyer ikke må sløre landsbyernes struktur eller de omgivende udskiftningsstrukturer, der fortsat er synlige. Byranden bør disse steder have en transparent og grøn karakter.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Addit.

Demografi og udviklingspotentiale

Addit er en mindre landsby med kun 30 boligenheder og et indbyggertal på 59. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder er Sønder Vissing, der ligger ca. 3 km væk. Den nærmeste skole og pasningsordning findes i Brædstrup, ca. 6 km fra Addit.

Addit har oplevet procentvis stor befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes grusgraven og de gener den medfører. Det kan tillige skyldes en mere generel national tendens, til at flytte tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Addit er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Addit de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder inden for landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Addit
Boligenheder 30
Befolkningstal 59
Befolkningsudvikling 2011-2022 -37%
Nærmest lokal-/centerby Sønder Vissing
Afstand til servicefunktioner ca. 3 km. til indkøb og ca. 8,5 km. til skole

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser ankomsten til Addit fra sydøst.

Billedet viser gårdbebyggelse i Addit.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der er en sø mod vest, indenfor landsbyafgrænsningen, som er registreret som beskyttet natur.
 • Hele Addit, inklusiv tidligere skovbrug, er udpeget som Værdifuldt kulturmiljø.
 • Der findes flere fredede gravhøje omkring Addit. Gravhøjene skal beskyttes.
 • Hele landsbyen ligger inden for skovbyggelinjen.
 • Der findes et nærliggende råstofgraveområde øst for Addit
 • Området er rigt på fortidsminder, som skal beskyttes.
 • Store dele af landsbyens sydlige del er i risiko for oversvømmelse fra nedbør.
 • Der løber et rekreativt stiforløb igennem landsbyen i øst-/vestgående retning.
 • Landsbyens nordlige del er lokaliseret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen og at disse ikke må begrænses ved opførelse af nye boliger.

Kvaliteter 

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Den omkringliggende natur.
 • Tæt på skoven med flot skovsø.
 • Velbevaret allé ved den nordlige ankomstvej.
 • Flotte udkig til Mossø, gravhøje og skoven.
 • Legepladsen.
 • Velbevaret gadekær, som anvendes rekreativt.
 • Forsamlingshuset.

 

Strategi og målsætning

Addit er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder inden for den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er udfordret og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Addit er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Addit er, at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen, skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor eksisterende afgrænsning.

Udvikling i Addit skal samtidig ske med respekt for det værdifulde kulturmiljø.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen. 


 

Sårbarhed

Landsbyen og omkringliggende område er sårbart over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, terræn, dybdepløjning, og beplantning der slørende for omgivelser. I og omkring Addit er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Landsbyen er omfattet af retningslinjen for Værdifulde Kulturmiljøer og er derfor udpeget som en Særlig bevaringsværdig landsby.

Der findes en nærliggende grusgrav, som afføder en stor mængde gennemkørende lastbilstrafik.

 

 

 

 

Billedet viser et bindingsværkshus i Addit.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder. I stedet sker en mindre udvidelse i forbindelse med udpegning af et rekreativt område ved landsbyen forsamlingshus.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den sydlige og sydøstlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et større rekreativt område centralt i landsbyen ved søen og frysehuset, samt et rekreativt område ved landsbyens forsamlingshus der kan understøtte det sociale liv i forsamlingshuset.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges en byggemulighed i Addit, som en fortætningsmulighed, der er tilpasset den eksisterende struktur. Der kan potentielt etableres to boligenheder på grunden.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed, eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.