Hovedstruktur

Redegørelse

Tematillæg for landsbyerne er udarbejdet i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2021-33 og understøtter udviklingsbilledet Vores Kommune 2050.

De største byvækstområder frem mod 2050 vil være Nørrestrand nord for Horsens. Derudover vil der ske større udlæg til byvækst i lokalcenterbyerne, der ligger rundt om Horsens: Lund, Hatting, Egebjerg og Gedved, samt i Brædstrup, Nim, Østbirk, Hovedgård og Søvind.

Landsbyerne skal også i fremtiden have mulighed for byudvikling i en mindre skala, hvor der tages højde for de helt særlige kvaliteter, som landsbyerne hver især har. 

Landsbyerne udgør et bredt spektrum af bydannelser i det åbne land, lige fra småbyer som Assendrup, Elling og Eldrup til større landsbyer som Grædstrup og Tvingstrup.

Billedet viser en landsbygade i Eldrup.

Bymønster

I kommuneplanens bymønster er der registreret 34 landsbyer i landzone. Herudover er der en enkelt landsby beliggende i byzone. 

Jf. Planlovens §§ 5c og d skal kommuneplanen indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheder for udvikling af landsbyer. Planlovens definition af en landsby omfatter byer på mellem 200 og 1.000 indbyggere. I Horsens Kommune er landsbydefinitionen udvidet, så også landsbyer med færre indbyggere er omfattet af retningslinjen om strategisk planlægning. I alt er 34 landsbyer omfattet af retningslinjen, hvoraf 6 landsbyer har et indbyggertal på mere end 200.

Det er derfor karakteristisk, for de fleste af landsbyerne, at der ikke findes servicetilbud, detailhandel eller lignende i landsbyen. Landsbyerne fungerer som oplandsbyer til Horsens Kommunes lokal- og centerbyer. Horsens Kommunes bymønster er i hovedtræk bygget op om skoledistrikterne, hvor et distrikt kan indeholde flere landsbyer, der alle er tilknyttet samme skole. Hensigten er, at udviklingen af landsbyerne vil kunne bidrage til hele distriktets udvikling, ved at understøtte skole, daginstitutioner, handels- og foreningslivet. Det er dog fortsat hensigten, at byvækst skal centreres omkring lokal-/ og centerbyerne. Bymønstret har til formål, at sikre udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur. Byudvikling bør derfor kun ske, hvor det påvirker ressourceforbruget til- og forureningen fra transport mindst muligt.

Der er derfor vedtaget et bymønster i kommuneplanen, som skal sikre, at den fremtidige byudvikling sker i Hovedbyen Horsens, Centerbyen Brædstrup og kommunens lokalcenterbyer Egebjerg, Gedved, Lund, Østbirk, Hatting, Hovedgård, Nim Søvind, og Sdr. Vissing, da disse byer alle indeholder detailhandel, erhverv, samt offentlige og private services. Som en del af bymønstret skal lokalcenterbyerne betjene oplandet med servicefunktioner, erhverv, detailhandel og lignende, hvor der allerede er investeret i offentlige servicefunktioner og infrastruktur. Landsbyerne er dermed ikke bosætningsbyer og nyt boligbyggeri kan kun opføres i begrænset omfang, og kun som huludfyldning i de afgrænsede landsbyer eller efter en lokalplan.​