Underup

Landsbyen

Underup er lokaliseret i et relativt fladt landbrugslandskab med markante landskabsformationer syd for landsbyen. Hele landsbyen ligger i bevaringsværdigt landskab og større uforstyrrede sammenhængende landskaber med særlige udsigter.

Et karakteristisk kendetegn for Underup, er den gamle landsbykirke nord for Bygaden. Store dele af landsbyen ligger i kirkens fjernomgivelser, og centralt også i særligt kirkeområde.

Strukturelt fremstår Underup umiddelbart som en slynget vejby, der er karakteriseret ved at landsbyen er placeret i kuperet terræn, hvor kirken har fået en central plads på toppen. Bebyggelsen i Underup er placeret langs hovedvejen og lavere i terrænet, for ikke at overskygge ind- og udsigt til kirken.

Underup fremstår strukturelt fortsat som en slynget vejby, men arkitektonisk er byggestilen afvigende fra den klassiske landsbybyggeskik.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Hansted Ådal, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved en bred dal, hvor høje dalsider tydeligt afgrænser og indrammer en bred dalbund.

Det anbefales i landskabsanalysen at nyt byggeri, i høj grad bør tilpasses landskabets karakter og den eksisterende bygningsmasse, i forhold til skala og samlet udtryk.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Underup.

Demografi og udviklingspotentiale

Underup er en mindre landsby med kun 24 boligenheder og et indbyggertal på 42. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Nim som ligger ca. 2 km væk.

Indbyggertallet i Underup er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Underup er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Underup de sidste 12 år, til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Underup
Boligenheder 24
Befolkningstal 42
Befolkningsudvikling 2011-2022 -9,5%
Nærmest lokal-/centerby Nim
Afstand til servicefunktioner ca. 2 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser Underup kirke.

Billedet viser et gårdanlæg i Underup.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Den sydvestlige del af landsbyen ligger i et område med specifik geologisk bevaringsværdi.
 • Store dele af landsbyen ligger i kirkens fjernomgivelser, og centralt også i særligt kirkeområde.
 • Der ligger to fredede fortidsminder, henholdsvis sydvest og sydøst for landsbyen. Begge har beskyttelseslinjer, der går ind i landsbyafgrænsningen.
 • Hele landsbyen og de omkringliggende marker er beliggende i et værdifuldt kulturmiljø, registret som oldtidsmiljø omkring Slaggård Banke, Borbjerg Høje, Underfru, Oldtidsmiljø, Gravhøje
 • Den vestlige del af arealet er udpeget som støjbelastet areal fra Skanderborgvej.
 • Flere områder i landsbyen er i risikoområder for oversvømmelse.
 • • Der ligger et større husdyrbrug tæt på landsbyen. I forbindelse med udlægning af nye boliger, skal det undersøges, om boligerne kan medføre en begrænsning på husdyrbrugenes eventuelle udvidelsesmuligheder. Er dette tilfældet kan boligerne ikke opføres før, der er gjort afværgetiltag.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Udsigtsforhold.
 • Fællesområde.
 • Underup kirke.
 • Tæt til skole- og dagtilbud.
 • Tæt til skov og Gudenåen.

 

Strategi og målsætning

Underup er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Underup er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Underup, er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Underup er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses stationsbyen i form og skala.

I og omkring Underup er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som åvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et husmandsted i Underup. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder. Der sker en teknisk justering af landsbyafgrænsningen, så der ikke fremgår matrikler, som ikke kan anvendes til fremtidige boliger.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges primært udsigtskiler i den syd- og nordlige del af landsbyen, der skal bidrager til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur. 

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område ved siden af kirken, hvor der i forvejen er indrettet faciliteter til fælles formål. 

 • Byggemuligheder
  Der udpeges en byggemulighed i Underup, der er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.