Serridslev

Landsbyen

Serridslev er lokaliseret i et relativt fladt landbrugslandskab og er umiddelbart opstået omkring et eksisterende vejforløb, hvorfor det er svært at lokalisere en forte/gadekær. Serridslev minder mest, om en slynget vejby, hvor kirken har fået en central plads i midten af landsbyen.

Serridslev er et godt eksempel på en landsby, der har fastholdt sin form, som er næsten uændret, i hvert fald, siden 1867, men sandsynligvis også meget længere tilbage i tiden.

Selvom formen er uændret, så er der sket en transformation af arkitekturen i landsbyen. Det ses specielt i den nordvestlige del, hvor der findes knopskydninger af parcelhusenklaver. Der er samtidig sket huludfyldninger og udskiftninger i bebyggelsen, som ikke har haft karakter af landsbybyggeskik.

Mod vest falder landskabet svagt. Her er planlagt ny natur. Mod nord stiger landskabet op mod Bavnehøj og mod syd falder landskabet ned til Nørrestrand.

Serridslev landsby vil i fremtiden, ligge i tæt tilknytning til Horsens kommunes nye bydel ved Nørrestrand, hvor der etableres ca. 2000 nye boliger, indkøbscenter, skoler, dagtilbud, mv.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Gedved bakkelandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland).

Det fremgår af landskabsanalysen, at den sydøstlige del af landskabsområdet er omfattet af en udviklingsplan for Nørrestrand, der forventes at omdanner landskabet til en ny bydel, og dermed ændrer landskabets karakter.

I udviklingsplanen for Nørrestrand, natur og udviklingsområde, er det beskrevet, at Serridslev fortsat skal være adskilt fra den bymæssige bebyggelse, så landsbykarakteren bibeholdes og ind- og udsigt til Serridslev kirke ikke sløres. Kirken og den vestlige del af landsbyen er samtidig omfattet af en udpegning af kulturhistorisk bevaringsværdi, med henblik på at friholde kirken og omgivelserne fra byggeri og anlæg, som kan påvirke området uhensigtsmæssigt.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser ankomsten til Serridslev fra nebelvej i syd.

Demografi og udviklingspotentiale 

Serridslev er en landsby med kun 66 boligenheder og et indbyggertal på 121. Den nærmeste by med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services er Horsens, Stensballe, som ligger ca. 4,8 km væk.

Serridslev har oplevet procentvis stor befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes, at der findes flere husdyrbrug i landsbyen, som potentielt kan medføre gener. Det kan tillige skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Serridslev er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget fire nye boliger i Serridslev i den sidste planperiode. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Serridslev
Boligenheder 66
Befolkningstal 119
Befolkningsudvikling 2011-2022 -22,3%
Nærmest lokal-/centerby Horsens, Stensballe
Afstand til servicefunktioner ca. 4,8 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en landsbygade i Serridslev.

Billede viser kig til et gårdanlæg i Serridslev.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der er to beskyttede søer indenfor landsbyafgrænsningen.
 • Et mindre område i den nordvestlige del af landsbyen er udpeget, som lavbundsareal der kan genoprettes.
 • Den vestlige del af landsbyen, er udpeget som område med kulturhistoriske bevaringsværdier pga. Serridslev Kirke og omgivelser.
 • Store dele af det vestlige Serridslev ligger indenfor fjern-, nær- og særlige kirkeomgivelser.
 • Landsbyen rummer en høj andel SAVE-registrerede bygninger. Der er otte bygninger med SAVE 4 eller mindre.
 • Der er en genforeningssten i landsbyen, uden beskyttelseslinje, samt to beskyttede sten- og jorddiger.
 • Flere områder i landsbyen er i risiko for oversvømmelser fra nedbør.
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen. Disse må ikke begrænses ved opførelse af nye boliger. 

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Engen med rådyr.
 • Forsamlingshuset
 • Børnebondegården
 • Bynær landsby

 

Strategi og målsætning

Serridslev er i Tematillæg for landsbyerne udpeget, som en landsby der skal understøttes. For disse landsbyer vurderes der at være et lille potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen kan udvides i et beskedent omfang.

Landsbyer som skal understøttes, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er beskedent, da ændringer i indbyggertallene og efterspørgsel på nye boliger er minimale. Landsbyerne har hertil et indbyggertal, som gør det vanskelig at tiltrække butikker og andre servicetilbud, men fortsat muligt at fastholde eller skabe et aktivt lokalsamfund.

Serridslev vurderes at have et mindre udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse og indbyggertal. Det er derfor den overordnede målsætning, at understøtte udviklingspotentialet og fastholde efterspørgslen på bosætning i landsbyen.

Serridslev er samtidig udfordret af, at der ikke er udlagt tilstrækkeligt med byggemuligheder til at understøtte en fremtidig positiv befolkningsudvikling. Det er dog vanskeligt at udvide Serridslev, uden at det påvirker landsbyens overordnede struktur.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning og omdannelse af eksisterende bygningsmasse til f.eks. flere boligenheder.

Det forventes, at der i planperioden, udlægges en ny bydel ved Nørrestrand, syd for Serridslev, som formentlig vil kunne forsyne landsbyen med skole, daginstitutioner og indkøbsmuligheder i fremtiden. Det kan potentielt være med til, at efterspørgslen på bosætning i Serridslev bliver større på sigt.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Serridslev er mindre strukturelt sårbar over for ændringer. Det er fortsat vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Serridslev er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Samtidig findes der flere husdyrbrug i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.​

 

 

 

 

 

 

Billedet viser en omdannet gård i Serridslev. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyer og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Landsbyafgrænsningen tilpasses så det bliver tydeligt, hvor det er muligt at opnå en tilladelse til en ny bolig. Den forrige afgrænsning var for upræcises og anviste muligheder, som ikke kunne vejbetjenes. Der sker derfor en teknisk justering af landsbyafgrænsningen.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den syd- og nordlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område centralt i landsbyen, som allerede i dag er indrettet med legeplads til fælles benyttelse.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges tre byggemuligheder i Serridslev, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, der potentielt kunne være egnede til at omdanne til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.