Ørridslev

Landsbyen

Ørridslev er lokaliseret i et topografisk set, horisontalt Landbrugslandskab.

Ørridslev kirke ligger isoleret syd for landsbyen, og bebyggelsen i Ørridslev er placeret i stor afstand til kirken, hvorfor landsbyen ikke overskygger ind- og udsigt til kirken, i det relativt flade landsbrugslandskab. Landsbyen kan oprindeligt have lagt i tættere tilknytning til kirken. Det er ikke ualmindeligt, at landsbyerne har flyttet sig én eller flere gange, siden 1127, hvor kirken blev opført.

Selvom landsbystrukturen fortsat er synlig, så er byggestilen afvigende, i forhold til den klassiske landsbybyggeskik.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Hovedgård landbrugsflade, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et meget jævnt terræn, der er dækket af dyrkede marker, små landsbyer og spredt beliggende gårde.

Det anbefales i landskabsanalysen, at omdannelse af bygningsmassen i landsbyerne, i høj grad skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse i karakter, skala og udtryk.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Ørridslev.

Demografi og udviklingspotentiale

Ørridslev er en mindre landsby med kun 21 boligenheder og et indbyggertal på 45. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Hovedgård som ligger ca. 1,6 km væk.

Indbyggertallet i Ørridslev er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Ørridslev er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget to nye boliger i Ørridslev i sidste planperiode, hvor det ene er opført som erstatning for et nedrevet hus. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Ørridslev
Boligenheder 21
Befolkningstal 45
Befolkningsudvikling 2011-2022 -4,4%
Nærmest lokal-/centerby Hovedgård
Afstand til servicefunktioner ca. 1,6 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser boliger i Ørridslev.

Billedet viser et gårdanlæg i Ørridslev.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der ligger en beskyttet sø i landsbyen.
 • Et område i den sydlige del af landsbyen, er udpeget med økologiske forbindelseslinjer.
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen og at disse ikke må begrænses ved opførelse af nye boliger. 
 • Flere steder i landsbyen er der risiko for oversvømmelser fra nedbør.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Man mødes over hækken.
 • Glade for forsamlingshusene og de fælles grønne områder.
 • Et godt sted at bo – ikke mere centralt samtidig med at man er på landet.

 

Strategi og målsætning

Ørridslev er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Ørridslev er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Ørridslev, er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Ørridslev er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Ørridslev er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Samtidig findes der et husdyrbrug i landsbyen, der kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

Billedet viser et bindingsværkshus i Ørridslev.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler imellem bebyggelsen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område centralt i landsbyen på et område, som er sprunget i skov.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges to byggemuligheder i Ørridslev, der begge ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen, eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnet til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.