Metoden

Intro

Det følgende afsnit redegør for de elementer, som udgør grundlaget i den strategiske planlægning for landsbyerne i Horsens Kommunes. Det er en strategisk planlægning, der har blik for de enkelte landsbyers særkende og karakter, og med en forståelse af, at der er behov for forskelligartede tilgange og løsninger. Derfor fremgår det af metodens delelementer, at der i Horsens Kommune er arbejdet målrettet, helhedsorienteret og differentieret med den strategiske planlægning for kommunens landsbyer.   

Der er fortaget kortlægninger og vurderinger af de enkelte landsbyer, der har resulteret i en kategorisering af de 30 landsbyer, som er inkluderet i dette tematillæg. Disse kategorier repræsenterer den differentierede målsætning for landsbyerne, og bidrager til, at der også er en strategisk planlægning for landsbyer, uden stor befolkningstilvækst eller tilbagegang, i overensstemmelse med Bolig- og Planstyrelsens vejledning. 

Samtidig forholder metoden sig til, Byrådets ønske om, at der skal kunne ske udvikling i landsbyerne. Hertil er det borgerne og Byrådets generelle opfattelse, at mulighederne er for få i eksisterende kommuneplan.


 

Udvælgelse af landsbyerne

Tematillægget dækker 30 ud af de i alt 34 landsbyer udpeget i kommunen, hvoraf seks landsbyer har et indbyggertal over 200, der gør dem store nok til, at de i lovgivningsmæssig forstand defineres som en landsby. Landsbyerne i Horsens Kommune har et indbyggertal på mellem 23 til 570, hvorfor det er nødvendigt at udvikle en metode og strategi, der favner bredt og giver mulighed for en differentieret indsats for den enkelte landsby.

Det generelt lave indbyggertal betyder dog, at der ikke findes servicetilbud, detailhandel eller lignende inden for landsbyen. Ved udarbejdelse af den strategiske planlægning for landsbyerne i Horsens Kommune, har det derfor ikke været et fokus at skabe udvikling, for at sikre bibeholdelse af skole- eller dagtilbud eller forhindre lukning af f.eks. dagligvarebutikker.

De strategiske målsætninger for udviklingen af de enkelte landsbyer, tager i stedet udgangspunkt i den konkrete demografiske udvikling, geografiske placering og efterspørgsel i de enkelte landsbyer, med henblik på at modvirke negative effekter, såsom fraflytning og forfald.

Læs mere om afgrænsningen af tematillægget her.


 

Metode

Metoden er inddelt i fire underkategorier, der tager udgangspunkt i forskellige arbejdsspørgsmål. Samlet set vurderes de at danne grundlaget for at opfylde planlovens bestemmelser, om strategisk planlægning for landsbyerne, og samtidig opfylde byrådets visioner, om at sikre den fremtidig udvikling i landsbyerne. Metodens delelementer fremmer en differentieret og målrettet udvikling af landsbyerne, baseret på analyser og behov i de enkelte landsbyer. 

Herunder er en oversigt over underkategorierne, og det er muligt at læse mere om de enkelte trin i de forskellige afsnit i metoden.