Oens

Landsbyen

Oens er lokaliseret på en langstrakt bakke, mellem to vandløb i et relativt fladt landbrugslandskab, med skov og bæk mod syd og erhvervsområde mod nord, der afskærmet mod Oens af et beplantningsbælte. Landsbyen gennemskæres af Vejlevej.

Længere mod vest er den gamle del af landsbyen lokaliseret. Oens er umiddelbart opstået omkring en bred vej, som formentlig har fungeret som en slags forte, men senere er blevet til en hovedåre igennem landsbyen. Vejforten er forsvundet fra landsbybilledet, men dele af den fremstår fortsat, som et åbent grønt areal, centralt placeret i den vestlige del af landsbyen. Bebyggelsen i Oens er hovedsageligt orienteret imod vejen mod vest, hvor strukturen og bebyggelsen ændrer karakter til en tættere og mere parcelhuslignende karakter, jo længere man bevæger sig mod Øst.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Horsens Bylandskab. Landskabet er kendetegnet ved et småbakket terræn, samt små ådale, der bryder terrænet.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri. Der skal lægges vægt på, at den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser ankomsten til Oens fra øst ad Dallerupvej.

Demografi og udviklingspotentiale

Oens er en landsby med 58 boligenheder og et indbyggertal på 166. Det nærmeste bydelscenter med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Torsted i Horsens som ligger ca. 3 km væk.

Oens er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes det nærtliggende erhvervsområde og de gener det potentielt medfører. Det kan tillige skyldes Vejlevej, som løber igennem landsbyen og deler den i to.

Oens er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget tre nye boliger i Oens i sidste planperiode. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Oens
Boligenheder 58
Befolkningstal 166
Befolkningsudvikling 2011-2022 3,6%
Nærmest lokal-/centerby Horsens, Torsted
Afstand til servicefunktioner ca. 3 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser den varieret sammensætning af forskellig byggeskik i Oens.

Billedet den vestlige ankomst til Oens. 

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der er udpegninger af potentiel naturbeskyttelse og potentiel økologiske forbindelser hele vejen omkring landsbyen.
 • Der er udpegninger af naturbeskyttelse og økologiske forbindelser i og omkring landsbyen, som adskiller Oens fra Erhvervsområdet nord for landsbyen.
 • Hele landsbyen er i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
 • Landsbyen ligger inden for skovbyggelinjen
 • Oens er påvirket af støj fra Vejlevej og fra erhvervsområdet nord for landsbyen.
 • Der findes produktionserhverv og virksomheder med særligt beliggenhedskrav i tæt tilknytning til landsbyen. Produktionserhvervet må ikke begrænses i forbindelse med opførelse af nye boligen.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Kort afstand til handlemuligheder, samt skole- og dagtilbud.
 • Landsbyen ligger naturskønt, men samtidig tæt på by og servicemuligheder.

 

Strategi og målsætning

Oens er i Tematillæg for landsbyerne udpeget, som en landsby der skal understøttes. For disse landsbyer vurderes der at være et lille potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen kan udvides i et beskedent omfang.

Landsbyer som skal understøttes, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er beskedent, da ændringer i indbyggertallene og efterspørgsel på nye boliger er minimale. Landsbyerne har hertil et indbyggertal, som gør det vanskelig at tiltrække butikker og andre servicetilbud, men fortsat muligt at fastholde eller skabe et aktivt lokalsamfund.

Oens vurderes at have et mindre udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse, indbyggertal, men også som følge af afstanden til nærmeste indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services. Det er derfor den overordnede målsætning, at understøtte udviklingspotentialet og fastholde efterspørgslen på bosætning i landsbyen.

Oens er udfordret af, at der findes flere produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav i tæt tilknytning til landsbyen. Hertil findes der væsentlige naturbeskyttelsesudpegninger i og omkring landsbyen. Det er en forudsætning, at der ikke opføres byggeri, som kan begrænse produktionsvirksomhederne eller påvirke naturbeskyttelsesområderne uhensigtsmæssigt.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning, samt omdannelse af eksisterende bygningsmasse til flere boligenheder.

Oens er hertil udfordret af, at der ikke er udlagt tilstrækkelige fællesområder, som kan skabe et stærkt lokalsamfund og dermed en fremtidig positiv befolkningsudvikling. Der friholdes derfor areal til rekreative formål inden for landsbyafgrænsningen.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Oens er mindre strukturelt sårbar over for ændringer. Det er fortsat vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal derfor tilpasses landsbyen i form og skala.

Der findes flere virksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav i tæt tilknytning til landsbyen. Samtidig er der udpeget et potentielt naturbeskyttelsesområde mod nord – ligesom der mod syd er udpeget en potentiel økologisk forbindelse. Det er samlet set vanskeligt at udvide landsbyen, da hensynet til naturbeskyttelse og virksomheder vejer tungere end hensynet til byudvikling i landsbyerne.

Oens er hertil påvirket af støj fra Vejlevej og erhvervsområdet.

 

 

 

Billedet viser et gårdanlæg i Oens. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den syd- og vestlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et større rekreativt område central i den vestlige del af landsbyen.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges syv byggemulighed i Oens, der alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.