Om Projektet

Afsnittet Om projektet er et supplement til de nye retningslinjer for Landsbyer og landdistrikter til kommuneplan 2021-33, og skal give et indblik i, hvordan Horsens Kommune har grebet opgave an. Her beskrives hvilke kortlægninger og analyser, der ligger til grund for den strategi Horsens Kommunen har udarbejdet for udviklingen af kommunens landsbyer. 

Baggrunden for, at der i Horsens Kommune er arbejdet med en strategisk planlægning for udvikling af kommunens landsbyer, er et politisk ønske, om at skabe gode bosætningsmuligheder i hele kommunen - også i landsbyerne og i landdistrikterne. Hertil findes der lovfæstet krav til, hvordan man nationalt- og kommunalt kan og skal arbejde med udvikling i landsbyer. Teamtillægget har derfor sit ophæng på både et nationalt og et kommunalt niveau, der tilsammen danner rammerne og udgangspunktet for det arbejde, der fremlægges her om projektet.

Det nationale fundament

Den 1. januar 2019 træder lovbestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer i kraft. Ændringen af planloven medfører, at alle landets kommuner skal tage stilling til mulighederne for udvikling af kommunens landsbyer, som en del af kommuneplanlægningen. Det betyder i praksis, at kommunerne skal tage stilling til, hvor der er brug for bestemte udviklingsstiltag og virkemidlerne til dette. Det skal ske med afsæt i de lokale muligheder og udfordringer, og derfor med en differentieret tilgang til udviklingen af de enkelte landsbyer, der baserer sig på de nuværende forhold og er udarbejdet i samarbejde med borgerne og det lokale erhvervsliv.

Jf. Planloven kap.2 § 5d har kommuneplanlægningen for landsbyerne til formål at:

  1. understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer,
  2. fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og
  3. angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

I overensstemmelse med planloven og Bolig- og Planstyrelsens Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer fra 2021, er der redegjort for, hvilke oplysninger, der danner grundlaget for den strategiske planlægning for landsbyerne, og en redegørelse for, hvordan kommuneplanlægningen understøtter den ønskede udvikling af landsbyerne. 

Det kommunale fundament

Med det nye byråds tiltrædelse i januar 2022, startede en ny fireårig kommuneplanproces efter planlovens kapitel 4. Det er i den forbindelse politisk besluttet, at der skal udarbejdes to tematillæg til kommuneplanen og en af disse er et Tematillæg for landsbyerne.

Af budgetaftalen 2022 fremgår det, at Byrådet ønsker øgede muligheder for udvikling af hele kommunen, hvorfor der igangsættes to tematillæg; et for byudvikling omkring hovedbyerne og lokalcenterbyerne og et for landsbyerne. Af budgetaftalen 2022 fremgår følgende om landsbyernes udvikling:   
Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker øgede muligheder for udvikling i landsbyerne, og betragter planlovens bestemmelser om landsbyafgrænsninger for en stor begrænsning i mulighederne for nybyggeri og bosætning i landsbyerne.

Hertil er det formuleret i Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag 2022 at Landsbyafgrænsningerne skal være med til at styrke landsbyerne som attraktive steder at bosætte sig. Der er generelt set stadig mulighed for boligtilvækst. Udviklingen skal ske med øje og respekt for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabsmæssige værdier i områderne”.

For at få de ovenstående ønsker og krav til at mødes i et samlet projekt, er der arbejdet med et tematillæg til kommuneplanen 2021-2033, hvor den strategiske planlægning for kommunens landsbyer tager udgangspunkt i landsbyernes udviklingsmulighederne, med afsæt i landsbyafgrænsningen som et strategisk værktøj. Landsbyafgrænsningerne skal ikke opfattes som en begrænsning, men tværtimod som nøglen til at skabe udviklingsmuligheder i landsbyerne. Det betyder mere konkret, at der i analysen og kortlægningen af forholdene i de enkelte landsbyer, er arbejdet med at revidere landsbyafgrænsningerne og foretage konkrete fysiske udpegninger for potentielle byggemuligheder, rekreative områder, udsigtskiler, mm., i overensstemmelse med aktuelt behov og efterspørgsler, samt forhold til natur, landskab, arkitektur, mv. Der er samtidig udarbejdet en strategi, som definerer det fremtidige udviklingspotentiale, for hver af de i alt 30 landsbyer, der er omfattet af tematillægget. Hertil er der udarbejdet et dialogværktøj, som skal sikre at den fremtidige bebyggelse i landsbyerne udformes med respekt for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabsmæssige værdier i områderne. Se afgrænsning af projektet under retningslinjer for Landsbyer og landdistrikter.

Den strategiske planlægning for landsbyerne er desuden i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2021-2033, hvor det fremgår, at byomdannelse og nyt boligbyggeri skal ske i et begrænset omfang. Du kan læse mere her.

Dialogværktøj: Landsbyernes udvikling og bevaring

Horsens Kommune har valgt ikke kun at formulere et tematillæg, der tilgodeser de strategiske elementer, men har også et stort ønske om at udvikle værktøjer, der kan hjælpe med implementering af strategien, til gavn for forvaltningen og kommunens borgere. Derfor er der udviklet et dialogværktøj, der præsenterer retningslinjerne for bygningsudformning i landsbyerne, inklusiv en Quick-guide. Her kan borgerne nemmere forholde sig til lovkrav, og se hvor man kan søge hjælp og vejledning til evt. fremtidige byggeprojekter i landsbyerne. Til sidst er der udviklet et opslagsværk, over alle kommunens landsbyer, der præsenterer de enkelte landsbyer, deres kvaliteter, planlægningsmæssige udfordringer og sårbarheder. Samtidig indeholder opslagsværket strategiske målsætninger for udviklingen af de enkelte landsbyer. De strategiske målsætninger udmøntes ved konkret at udpege potentielle byggemuligheder, udsigtskiler til bevaring og potentielle rekreative områder, for hver enkelt landsby.

På den måde sikres det, at den strategiske planlægning for landsbyerne i Horsens Kommune, bliver direkte anvendelig og konkretiseres ved anvisninger af mulighed, som er let aflæselig for borgere og interessenter.

Arbejdet med den strategiske planlægning for landsbyerne, forholder sig til Bolig- og Planstyrelsens vejledning (nov. 2021) og udgivelsen fra Realdania "Længe leve landsbyerne" (maj 2020), der præsenterer en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer.