Hvad gælder for omdannelse af eksisterende bebyggelse?

Omdannelse af tiloversblevne bygninger til mere end én boliger

Horsens Kommune vil skabe plads til fornyelse og udvikling i landsbyerne, i respekt og forståelse for vor fælles kulturarv.

I dette afsnit er der oplistet en række anvisninger, som skal sikre, at omdannelse af overflødiggjorte bygninger i landsbyerne, tilpasse den eksisterende landsby i form, farver og skala. Ved anmodning om bygge- og landzonetilladelse til omdannelse af en overflødiggjort bygning i landsbyerne, skal nedenstående anvisninger indarbejdes i ansøgningen. Der kan ske en fravigelse af enkelte anvisninger, hvis der er en konkret planmæssig begrundelse herfor eller hvis det konkrete byggeri i øvrigt harmonerer med omgivelserne og ikke fremstår fremmed i sin kontekst. 

Det er en betingelse, at den ændrede anvendelse ikke får væsentlig indvirkning på det bestående miljø. Det vil bl.a. sige, at anvendelsesændringen ikke må medføre en væsentlig øget belastning trafikalt.

Spørg altid i byggesagsafdelingen, inden du går i gang med udarbejdelse af tegningsmateriale.

Omdannelse af gårdanlæg i Mariager.

Planloven om landzoneadministration

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35 , stk. 1.

Overordnet skal kommunalbestyrelsen ved landzoneadministrationen virke for gennemførelsen af kommuneplanen, jf. § 12 i planloven, og intentionerne i den samlede fysiske planlægning. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen i vurderingen af de enkelte ansøgninger om landzonetilladelse skal udøve et konkret skøn inden for de rammer, som findes i planlægningen.

Kommunalbestyrelsen har med kravet om landzonetilladelse lejlighed til i hvert enkelt tilfælde at vurdere det ansøgte, dels i relation til de stedlige forhold, dels i relation til de forskellige samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, som kommunerne inddrager i planlægningen. (Erhvervsstyrelsens Vejledning om landzoneadministration 05.06.2018)

Nærværende dialogværktøj, med tilhørende opslagsværk, er en konkret fortolkning af den samlede kommuneplan set i relation til udvikling i de enkelte landsbyer. Ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne, forankres det i kommuneplanen, som en ny retningslinje for landsbyer og landdistrikter. Der kan derfor kun meddeles landzonetilladelse til byggeri, anlæg og lign. i landsbyerne, hvis det er i overenstemmelse med anvisningerne i dialogværktøjet- og opslagsværket: Landsbyernes udvikling og bevaring.


 

Tiloversblevne bygninger

Ved ændret anvendelse af en bygning i landsbyerne skal der redegøres for, at bygninger er tiloversblevne.

Der skal samtidig redegøres for, at der heller ikke på sigt bliver behov for en lignende bygning, til f.eks. landbrugsdrift.

Det er et krav, at bygningen er egnet og kan indrettes uden væsentlig udvendig ombygning. En væsentlig ombygning kan f.eks. være en udvidelse af etagearealet.

Alle nødvendige indvendige ombygninger for at sikre Bygningsreglementets bestemmelser overholdes, er tilladte.

Kan bygningen ikke ændre anvendelse, uden der sker en væsentlig ombygning, er bygningen ikke egnet til anvendelse i planlovsmæssigt forstand.


 

Tage og kviste

Der kan som udgangspunkt ikke ændres i tagkonstruktionen. Alle nødvendige indvendige ombygninger for at sikre bygningsreglementets bestemmelser overholdes, er tilladte.

Der kan isættes enkelte kviste og i udgangspunktet maks. to pr. tagflade. Den enkelte kvist må maks. have en bredde på 1,5 m.

I hver tagflade må der højst anbringes 3 ovenlysvinduer, hver med et lysningsareal på højst 1,1 m2.

Antal og størrelse kan fraviges ved større gårdanlæg, kan hvis det vurderes harmonisk med med bygningens oprindelige byggestil og rytmen i facaden.


 

Vinduer og døre

Der kan isættes enkelte nye vinduer og døre, så længe bygningens overordnede udtryk og rytme i facaden bevares.

Murhuller til vinduer og døre må højst være 120 cm brede, for dobbeltdøre dog op til 160 cm. Vindueshuller skal placeres regelmæssigt i facaden.

Der kan isættes større glaspartier, hvis disse  f.eks. erstatter eksisterende døre- og porthuller. 


 

Facader og murværk

Klimaskærme skal i hovedtræk bibeholdes og fremstå original.

Hvis det er nødvendigt at ændre væsentligt på klimaskærmen for at opfylde, f.eks. krav i Bygningsreglementet, så er bygningen som udgangspunkt ikke egnet til formålet.