Vedslet

Landsbyen

Vedslet er lokaliseret i et topografisk markant landskab, udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Den nordvestlige og nordlige del af landsbyen er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Vedslet har en ukarakteristisk landsbystruktur og fremstår umiddelbart, som en blanding mellem en slynget vejby og en fortelandsby. Vedslet kirke har fået en plads på toppen af højdedraget med forholdsvis stor afstand til landsbybebyggelsen. Bebyggelsen i den nordvestlige del af Vedslet er placeret langs hovedvejen og lavere i terrænet, for ikke at overskygge ind- og udsigter til kirken.

Imens er den sydøstlige del placeret omkring en central plads, som formodentlig har fungeret som forte og branddam før udskiftningen i 1700-tallet.

Generelt er bygningsmassen og landsbystrukturen i Vedslet fortsat velbevaret.
Vedslet har en åben landsbystruktur, der tilmed er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Det betyder at det åbne land flere steder, flyder ind i landsbyen og har direkte og visuel forbindelse til landsbyens bebyggelse. Det giver en stærk kontakt til landskabet.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Grumstrup Udskiftningslandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved en tydelig udskiftningsstruktur, der især er afspejlet i landskabets diger, samt bebyggelsens skala og placering i landskabet.

Det anbefales at nyt byggeri bør tilpasses eksisterende byggeri i skala, karakter og udtryk, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet. Byvækst bør begrænses til Grumstrup, hvor byvækst ud fra en landskabelig betragtning bør ske mod nordøst.

 

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en af de gamle hovedgårde i Vedslet.

Demografi og udviklingspotentiale

Vedslet er en mindre landsby med kun 15 boligenheder og et indbyggertal på 42. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Hovedgård som ligger ca. 6 km væk.

Vedslet har oplevet en procentvis stor befolkningstilvækst i forrige planperiode (seneste 12 år). Den demografisk undersøgelse peger på, at tilflytningen svarer til otte personer. Det kan skyldes et stærkt lokalsamfund, der formår at tiltrække flere borgere.

Vedslet er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Vedslet de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder inden for landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Vedslet
Boligenheder 15
Befolkningstal 42
Befolkningsudvikling 2011-2022 19%
Nærmest lokal-/centerby Hovedgård
Afstand til servicefunktioner ca. 6 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Vedslet.

Billedet viser en ombygget hovedgård i Vedslet. 

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der er et overdrev udenfor landsbyens afgrænsning, og ingen af udvidelserne sker i disse områder. Hertil er en beskyttet sø i den nordlige del af landsbyen.
 • Vedslet ligger i det nationale geologiske interesseområde: Hovedgård-Vedslet.
 • Den nordligste del af landsbyen ligger i kirkens fjernomgivelser.
 • Store dele af Vedslet er udpeget med risiko for oversvømmelser ved nedbør.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD)
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen. Disse må ikke begrænses ved opførelse af nye boliger. 
 • Der er udarbejdet et forslag til et nyt jernbanetrace, med et forløb igennem landsbyens nordvestlige del.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Gl. frysehus, et samlingssted med bålplads 
 • De fleste i Vedslet bor langs vejen, og har dertilhørende store grunde. 
 • Alle huse har mere eller mindre udsigt, hvor der kan ses langt mod nord, vest og syd. 
 • Flere ejendomme kan se Himmelbjerget. 
 • Beskyttet natur mod vest 
 • Grusveje er gode til mountainbike/cykelture og gåture.

 

Strategi og målsætning

Vedslet er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Vedslet er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Vedslet er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Landsbyen er derfor strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Vedslet er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Samtidig findes der et husdyrbrug i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et større gårdanlæg med grønne omgivelser, som potentielt kan have været Vedslet forte.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder. I stedet sker en mindre udvidelse, så det fælles frysehus bliver en del af landsbyen.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler hele vejen omkring landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område omkring den gamle forte og branddam, for at sikre et grønt åndehul, som historisk har været til fælles formål.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges en byggemulighed i Vedslet, som er placeret som huludfyldning. Nærliggende husdyrbrug kan forhindre udnyttelse af byggemuligheden.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, der potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.