Hvad gælder for opførelse af nybyggeri?

Nye bygninger i landsbyerne

Horsens Kommune vil skabe plads til fornyelse og udvikling i landsbyerne, i respekt og forståelse for vores fælles kulturarv.

I dette afsnit er der oplistet en række anvisninger, som skal sikre, at ny bebyggelse i landsbyerne tilpasse den eksisterende landsby i form, farver og skala. Ved anmodning om bygge- og landzonetilladelse til en nybyggeri i landsbyerne, skal nedenstående anvisninger indarbejdes i ansøgningen. Der kan ske en fravigelse af enkelte anvisninger, hvis der er en konkret planmæssig begrundelse herfor eller hvis det konkrete byggeri iøvrigt harmonerer med omgivelserne og ikke fremstår fremmed i sin kontekst. 

Særligt bevaringsværdige landsbyer

For de fleste landsbyer vil anvisningerne kunne efterleves, hvis byggeriet får samme placering, form og skala som den eksisterende bebyggelse. Landsbyerne, som er registreret som Værdifulde Kulturmiljøer er ved Tematillæg for landsbyerne karakteriseret som Særligt bevaringsværdige landsbyer

For disse vil der ved behandling af landzone- og byggetilladelse blive stillet vilkår til byggeriet detaljering, materialevalg, vinduesudformning mv. og ikke kun til placering, form og skala, som for ikke-udpegede Særligt bevaringsværdige landsbyer. Inden for og i umiddelbar nærhed til de udpegede Værdifulde Kulturmiljøer, skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser, f.eks. i forbindelse med planlægning, byggeri, terrænreguleringer, beplantning og etablering af tekniske anlæg. 

De fysiske spor af historien skal bevares, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling afspejles i kulturlandskabet.

Ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne, nr. 12 til Kommuneplan 2021-33 er der udpeget følgende Særligt bevaringsværdige landsbyer:

Addit

Elling

Gangsted

Lundum

Træden

Tønning

Endelave by 

Haldrup

Billede af moderne landsbybyggeri, som i skala og udformning trækker paralleller til klassisk landsbybyggeskik.

Billede af gadeforløb i landsbyen Træden, som er udpegt som en Særligt bevaringsværdig landsby.

Planloven om landzoneadministration

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35 , stk. 1.

Overordnet skal kommunalbestyrelsen ved landzoneadministrationen virke for gennemførelsen af kommuneplanen, jf. § 12 i planloven, og intentionerne i den samlede fysiske planlægning. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen i vurderingen af de enkelte ansøgninger om landzonetilladelse skal udøve et konkret skøn inden for de rammer, som findes i planlægningen.

Kommunalbestyrelsen har med kravet om landzonetilladelse lejlighed til i hvert enkelt tilfælde at vurdere det ansøgte, dels i relation til de stedlige forhold, dels i relation til de forskellige samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, som kommunerne inddrager i planlægningen. (Erhvervsstyrelsens Vejledning om landzoneadministration 05.06.2018)

Nærværende dialogværktøj, med tilhørende opslagsværk, er en konkret fortolkning af den samlede kommuneplan set i relation til udvikling i de enkelte landsbyer. Ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne, forankres det i kommuneplanen, som en ny retningslinje for landsbyer og landdistrikter. Der kan derfor kun meddeles landzonetilladelse til byggeri, anlæg og lign. i landsbyerne, hvis det er i overenstemmelse med anvisningerne i dialogværktøjet- og opslagsværket: Landsbyernes udvikling og bevaring.


 

Placering

Bygninger skal placeres vinkelret- eller parallelt med ankomstvejen.

Hovedhuset skal placeres i tæt tilknytning til adkomstvejen, i en afstand, som er afpasset med den omkringliggende bebyggelses facadelinje.

Fritliggende bebyggelse, så som carpote, garager og udhuse og lign. skal som udgangspunkt placeres bagved hovedhusets og vinkelret herpå.

Garager, carporte, udhuse og lign. skal opføres som selvstændige bygninger og ikke integreres med hovedhuset.


 

Skala & form

Hovedhuset skal opføres i én etage med udnyttelig tagetage.

Bygninger skal udføres som længehuse, hvor længden svarer til mindst 1½ gange bredden. Forholdet kan fraviges, hvis byggeriet opføres efter principperne om Bedre byggeskik.

Bredden må ikke overstige 8 meter. Højde må ikke overstige 8,5 meter.

Der kan opføres sidebygninger, når disse placeres vinkelret ud fra hovedbygningen og maksimalt er halvt så lange som hovedbygningen. Sidebygningens højde og bredde må ikke overstige hovedbygningens.

Der kan opføres mindre tilbygninger som verandaer og udestuer til hovedbygningen. Sådanne tilbygninger må højst gives en bredde på 4 m og en dybde, målt fra hovedbygningens facade, på 3 m.


 

Tage og kviste

Taget skal udføres som symmetrisk saddeltage med 45-50 graders hældning.

Tagformen må kun være udført med helgavle eller med halvvalm. 

Der må ikke være fremspring i gavlens overetage med mere end en bræddetykkelse.

Der kan maks. etableres to kviste pr. tagflade. Den enkelte kvist må maks. have en bredde på 1,5 m.

Tagmateriale skal være tegl, cement, skifer, strå, tagpap eller lignende. 

I hver tagflade må der højst anbringes 3 ovenlysvinduer, hver med et lysningsareal på højst 1,1 m2.


 

Vinduer og døre

Bygninger skal fremtræde som en blok med dør- og vindueshuller placeret regelmæssigt i facaden. Murhuller til vinduer og døre må højst være 120 cm brede, for dobbeltdøre dog op til 160 cm.

Større murhuller kan tillades, når det skønnes at harmonere med bygningens stil og områdets karakter

Ovenlysvinduer og kvistvinduer skal have mindre højde og bredde end stueetagens vinduer og skal placeres regelmæssigt i tagfladen i harmoni med facadens opdeling.


 

Facader og murværk

Murværk af tegl, evt. vandskuret og/eller malet eller kalket i jordfarverne eller i hvid.

Gavltrekanter kan beklædes med brædder, som placeres lodret på gavlen.

Evt. behandling af bræddbeklædning skal ske i jordfarver eller hvidt.

Bebyggelsens facader skal fremstå i blank mur i teglsten, i bindingsværk med murede tavl eller som pudset/ filtset eller lignende. Pudsede/filtsede overflader skal fremstå indfarvet, kalket eller malet i gule, røde eller brune farver indenfor jordfarveskalaen eller i hvid.

Overkanten af sokkel må ikke ligge højere end 20 cm over niveauplan.