Vrønding

Landsbyen

Vrønding er inddelt i to dele, henholdsvis Over Vrønding og Neder Vrønding. Det er kun Neder Vrønding, som er afgrænset i tematillægget, da Over Vrønding har en åben bebyggelsesstruktur, som ikke har karakter af landsbybebyggelse.

Neder Vrønding er lokaliseret i et relativt fladt landbrugslandskab. Den sydlige del af landsbyen er ældst, hvor den nordlige del er etableret efter jernbanens indtog.

Den oprindelige del af Vrønding er umiddelbart opstået omkring en bred vej, der formentlig har fungeret som en slags forte/gadeplads, men senere er blevet til en hovedåre igennem landsbyen. Vejforten er forsvundet fra landsbybilledet, men i stedet er der anlagt en sø syd for enden af hovedvejen, som udgør et rekreativt fællesområde.

Bebyggelsen i den oprindelige del af Vrønding er hovedsageligt orienteret imod vejen, hvorimod den nordlige del har en mere utraditionel landsbystruktur. Denne del er opstået ved anlæggelsen af Vrønding Station i 1870. I dag er jernbanen nedlagt og har ikke efterladt sig spor, men den lille gruppe af huse ved den tidligere station har stadig kulturmæssig fortælleværdi.

Der er ikke sket en stor udvikling i Vrønding efter nedlæggelse af jernbanen, hvorfor store dele af bebyggelsen fremstår oprindelig i sin struktur og arkitektur. I Vrønding er der tydelige spor, som vidner om landsbyens oprindelse. Der er tre store gårdanlæg i centrum og tre større udflyttergårde, som trækker spor tilbage fra før udskiftningen i 1700-tallet. Der er dog også sket huludfyldninger og udskiftninger i bebyggelsen, som ikke har haft karakter af landsbybyggeskik.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Nim landbrugsområde, der samtidig er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et markant bakkedrag, der rejser sig gennem den centrale del af området, formet som et stort V. Inden for området adskiller højdedraget, et bakket terræn mod nord, og et jævnt skrånende terræn mod syd.

Det anbefales i landskabsanalysen, at byvækst bør begrænses til Nim. Hertil skal byranden have en visuelt afdæmpet karakter, der markerer sig mindst muligt i udsigterne, på tværs af landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser ankomsten til Vrønding.

Demografi og udviklingspotentiale

Vrønding er en landsby med 46 boligenheder og et indbyggertal på 82. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Lund som ligger ca. 5,2 km væk.

Vrønding er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytte tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Vrønding er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er kun opført en ny bolig i Vrønding, på en i forvejen ubebygget grund, de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Vrønding
Boligenheder 46
Befolkningstal 82
Befolkningsudvikling 2011-2022 -9,8%
Nærmest lokal-/centerby Lund
Afstand til servicefunktioner ca. 5,2 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en landsbygade i Vrønding. 

Billedet viser tidligere skole, som nu er omdannet til bolig.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der er en sø i den sydøstlige afgrænsning af landsbyen, som er udpeget som en beskyttet naturtype.
 • Der ligger 1 bygning med høj bevaringsværdi og 20 bygninger med middel bevaringsværdi ift. SAVE.
 • Der løber et rekreativt stiforløb tværs igennem landsbyen i syd-/nordgående retning langs hovedvejen.
 • Flere steder i landsbyen er der områder i risiko for oversvømmelse fra nedbør.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).
 • Der findes en mindre virksomhed i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af f.eks. støj eller støv fra virksomheden. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, før der etableres boliger nær virksomheden. Nye boliger må ikke begrænse virksomheden.
 • Der ligger et større husdyrbrug tæt på landsbyen. I forbindelse med udlægning af nye boliger skal det undersø ges, om boligerne kan medføre en begrænsning på husdyrbru- genes eventuelle udvidelsesmuligheder. Er dette tilfældet kan boligerne ikke opføres før der er gjort afværgetiltag.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne

 • Sti i den sydlige del af landsbyen
 • Branddammen/Gadekæret
 • Forsamlingshuset med originale freskoer
 • Sportsplads, som er under omdannelse til vildtplads
 • Gammelt banelegeme, og en fredet sø i forlængelse med banelegemet
 • Udsigtskig ved forsamlingshuset og kig med Tamdrup kirke
 • Traktorsamling
 • Mindesmærke for forfatteren Mats Letén, som er forfatter til Kaj-bøgerne

 

Strategi og målsætning

Vrønding er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal understøttes. For disse landsbyer vurderes der at være et lille potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen udvides i et beskedent omfang.

Landsbyerne som skal understøttes, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er beskedent, da ændringer i indbyggertallene og efterspørgsel på nye boliger, er minimale. Landsbyerne har hertil et indbyggertal, der gør det vanskelig at tiltrække butikker og andre servicetilbud, men fortsat muligt at fastholde eller skabe et aktivt lokalsamfund.

Vrønding vurderes at have et mindre udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse og indbyggertal. Samtidig er der, ikke tidligere, udlagt tilstrækkelige byggemuligheder til at understøtte efterspørgslen på bosætning. Det er derfor den overordnede målsætning, at understøtte udviklingspotentialet og fastholde​ efterspørgslen på bosætning i landsbyen.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen. Det er Horsens kommunes vurdering, at landsbyafgrænsningen i det konkrete tilfælde kan udvides, samtidig med, at den overordnede struktur i landsbyen bevares.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landbsyen.


 

Sårbarhed

Den centrale del af stationsbyen og de gamle gårdanlæg mod syd, er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal generelt tilpasses landsbyen i form og skala. Samtidig findes der et større husdyrbrug og en virksomhed i nærheden af landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser branddammen i Vrønding. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyer og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Der findes ikke tilstrækkeligt med byggemuligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012, hvorfor landsbyen udvides i et beskedent omfang.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges primært udsigtskiler i den øst- og sydlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget fire rekreativt område i Vrønding. De rekreative områder omfatter flere steder, der allerede anvendes til fælles formål. Der er bl.a. udpeget et rekreativt område omkring et skovområde mod nord.
  De rekreative områder skal som udgangspunkt friholdes fra byggeri og anlæg. Dette kan i særdeleshed ikke undtages på den del af området, der ligger udenfor landsbyafgrænsningen.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges fem byggemulighed i Vrønding, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen, og i direkte tilknytning til eksisterende vejnet. Udpegningerne vil potentielt kunne ændre ankomsten til Vrønding visuelt, da de sker som afrunding af landsbyen.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.