Elling

Landsbyen

Elling er en landsby med eksisterende gårde tilbage fra 1900-tallet. De ældste bygninger registreret i byen er tilbage fra 1860'erne, og er hovedsageligt lade- og staldbygninger. Elling landsby nævnes første gang 1234. Landsbyen blev stjerneudskiftet i 1781 og kun en gård og et hus blev udflyttet.

Hele landsbyen og de omkringliggende marker er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Det er bl.a. baseret på, at Elling repræsenterer en yderst velbevaret vejforteby, hvor vejen på en strækning er udvidet til en egentlig gadeplads - også kaldet en forte. Gårdbebyggelserne er historisk orienteret mod sådan en gadeplads. I starten af 1700-tallet lå gårdene fortsat sammen, men i forbindelse med udskiftningen blev den omkringliggende jord opdelt efter en stjernestruktur. Ellings marker ligger fortsat i denne karakteristiske stjerneform.

Elling er særlig, da der er flere bevaringsværdige bygninger samlet på et sted, som skaber et unikt landsby- og kulturmiljø.
Nogle af de mest karakteristiske bygninger, er de to kampestenslader ud mod Ellingvej, med portåbninger med kig ind til hovedhuset. Mange af hovedhusene er velbevarede og viser en høj arkitektonisk, materiale- og håndværksmæssig kvalitet. Der er dog også mange af de bevaringsværdige bygninger, som fremstår nedslidte og bære præg af mangel på vedligehold.

Elling ligger i et bevaringsværdigt landskab, som er del af en større fredningsplan fra 1985. Fra Elling kan man mod Nord se Ejer Bavnehøj, og mod syd har man lange kig ud over landskabet.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Yding Bakkelandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er især kendetegnet ved dyrkede marker, der delvist afgrænses af spredte bevoksede diger, små bevoksninger samt græsningsprægede områder i det mest kuperede eller lavbundsprægede terræn.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, og den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk i landskabet. Bygningerne skal opføres i farver inden for jordskalaen, så de markerer sig mindst muligt i landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Elling.

Demografi og udviklingspotentiale

Elling er en landsby med 29 boligenheder og et indbyggertal på 45. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Gedved som ligger ca. 3,5 km væk.

Elling har oplevet procentvis stor befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes støj fra- og udsigt til den nærliggende motorvej, eller manglende vedligehold af den centrale bevaringsværdige bygningsmasse.

Elling er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Elling de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Elling
Boligenheder 29
Befolkningstal 45
Befolkningsudvikling 2011-2022 -13%
Nærmest lokal-/centerby Gedved
Afstand til servicefunktioner ca. 3,5 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser kig igennem port til et gårdanlæg.

Billedet viser boliger i Elling.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der ligger en beskyttet vildtbaneafmærkning i nordlige del af landsbyen.
 • Hele Elling, inklusiv omkringliggende marker, er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
 • Der findes områder i landsbyen, som er i risiko for oversvømmelse fra nedbør.
 • Den østlige del af landsbyen er beliggende inden for udpeget støjbelastet areal fra motorvej E45.
 • Der løber et rekreativt stiforløb igennem landsbyen i øst-/vestgående retning.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Landsby med et unikt landsby- og kulturmiljø.
 • Særlige udsigtsmuligheder over det karakteristisk landskab.
 • Udsigt til Ejer Bavnehøj.
 • Høj arkitektonisk, materiale- og håndværksmæssig kvalitet.
 • Unik landsbystruktur.

 

Strategi og målsætning

Elling er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet skal være fokus, på at udnytte muligheder indenfor allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyerne som skal tilpasses, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere.

I Elling er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem). Den overordnede målsætning for Elling er, at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

Det er dog Horsens Kommunes vurdering, at den strategiske målsætning, ikke er tilstrækkelig til at forhindre yderligere forfald og fremtidig fraflytning. I Elling skal der derfor være et større fokus på bevaring og omdannelse af eksisterende bygningsmasse, som et led i at styrke det værdifulde kulturmiljø.

Det kan f.eks. gøres ved at udarbejde en lokalplan for Elling, som kan sikre større anvendelsesmuligheder af landbrugsbygninger mv., så der skabes et økonomisk incitament til at vedligeholde og bevare det yderst karakteristiske og værdifulde landsbymiljø, som er helt særligt for Elling.

Elling er hertil udfordret af, at der ikke er udlagt tilstrækkelige fællesområder, som kan skabe et stærkt lokalsamfund og dermed en fremtidig positiv befolkningsudvikling. Der friholdes derfor areal til rekreative formål indenfor landsbyafgrænsningen.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen. 


 

Sårbarhed

Omkring Elling landsby er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Landsbyen og de omkringliggende marker, er yderst sårbare over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, hegn, diger, veje, fægange og omgivelser.

Landsbyen er omfattet af retningslinjen for Værdifuldt kulturmiljø og er derfor udpeget som en Særlig bevaringsværdig landsby.

 

 

 

 

 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Elling.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i østlige del af landsbyen ved ankomsten til landsbyen. Dette skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område centralt i byen, som potentielt vil kunne anvendes til fællesformål og aktiviteter for landsbybeboerne.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges to byggemulighed i Elling, som begge ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.