Grumstrup

Landsbyen

Grumstrup er lokaliseret i et topografisk markant landskab udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Grumstrup er placeret på et højdedrag, hvor landskabet falder kraftigt mod øst. Landsbyens hovedgade snor sig ned over den nord-sydvendte bakkeside og giver Grumstrup en særlig karakter og signifikans. Landskabet i- og omkring den oprindelige del af landsbyen er udpeget som bevaringsværdigt.

Der findes to markante slugtformationer, der løber nord-syd, delvist vest for landsbyen og delvist gennem landsbyens østlige del.

Grumstrup er umiddelbart karakteriseret som en slynget vejby. Bebyggelsen i Grumstrup er hovedsageligt opstået på den vestlige side af Grumstrupvej, hvor det kunne ligge højt og uforstyrret i landskabet. Forten/gadekæret i Grumstrup findes umiddelbart, hvor hovedvejen slår et knæk. I forbindelse med industrialiseringen er det opført brugsforening og skole omkring forten, hvorfor den stadigvæk fremstår som et naturligt centrum i byen. Vest for gadekæret findes Grumstrup forsamlingshus.

Bebyggelsen omkring centrum er i hovedtræk oprindelig og opført efter klassisk landsbybyggeskik. Længere mod nord og øst findes der klynger af parcelhusområder, hvorfor ankomsten til Grumstrup har en parcelhusdominerende karakter.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Grumstrup Udskiftningslandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved en tydelig udskiftningsstruktur brugt i 1700-tallet, der især er afspejlet i landskabets diger, samt bebyggelsens skala og placering i landskabet.

Det anbefales, at nyt byggeri bør tilpasses eksisterende byggeri i skala, karakter og udtryk, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet. Indenfor landskabskarakterområdet bør byvækst begrænses til Grumstrup landsby, og i særdeleshed den nordøstlige del hvor der ikke vil være så væsentlig landskabelig påvirkning.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Grumstrup.

Demografi og udviklingspotentiale

Grumstrup er en større landsby med 101 boligenheder og et indbyggertal på 242. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Hovedgård, som ligger ca. 4,7 km væk. Der findes dog en kommunal dagpleje i Grumstrup.

Grumstrup har oplevet mindre befolkningsnedgang i forrige planperiode. Der skete et knæk i 2014, hvor indbyggertallet faldt drastisk. I samme periode har Banedanmark fremsendt et forslag om, at der skulle gå en togbane igennem byen, hvilket kan have haft indflydelse på den pludselige fraflytning. Horsens Kommune har senere gjort indsigelse og banetracéet er nu flyttet uden om byen. Indbyggertallet er herefter let stigende.

Grumstrup er en landsby i planlovsmæssig forstand, da den har et indbyggertal på over 200. Der er bygget seks nye boliger i Grumstrup inden for sidste planperiode. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Grumstrup
Boligenheder 101
Befolkningstal 242
Befolkningsudvikling 2011-2022 -8,5%
Nærmest lokal-/centerby Hovedgård
Afstand til servicefunktioner Ca. 4,7 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser nyere bebyggelser i landsbyen.

Billedet viser et ældre gårdanlæg i landsbyen.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • I den vestlige og centrale del af landsbyen ligger to søer, der er udpeget som beskyttede naturtyper.
 • Der løber et beskyttet vandløb igennem landsbyen i den sydøstlige del af landsbyen, og det skal friholdes.
 • Dele af landsbyen ligger inden for områder udpeget som økologisk forbindelse, og potentiel økologisk forbindelse. Det drejer sig om et område i den sydøstlige del af landsbyen.
 • Der ligger tre beskyttede diger, som berører landsbyafgrænsningen tre steder. To i vest og en mod sydvest.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).
 • Der er flere områder i landsbyen, udpeget med risiko for oversvømmelser.
 • Der findes tre virksomheder i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af eks. støj eller støv fra virksomhederne. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, før der etableres boliger nær virksomhederne. Nye boliger må ikke begrænse virksomhederne.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Den gammel rytterskole.
 • Udsigt og kig fra byen til landskab og kirken.
 • Geologisk-interesseområder.
 • Gode muligheder for fællesskab.
 • Legeplads, bålplads, boldbane, forsamlingshus.
 • Et godt foreningsliv.
 • Terræn i og omkring byen med mange udsigtsmuligheder.
 • Gåture i områdets stiforbindelser.

 

Strategi og målsætning

Grumstrup er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal udvikles. For disse landsbyer vurderes, der at være et moderat potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen udvides i overensstemmelse med landsbyens strukturelle rammer, og en konkret efterspørgsel på bosætning.

Landsbyerne som skal udvikles, er karakteriseret ved, at udviklingspotentialet er forholdsvist stort. Landsbyerne har et indbyggertal og en størrelse, som gør det muligt at tiltrække butikker og andre mindre servicetilbud.

Grumstrup vurderes at have et udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse, indbyggertal og geografisk placering. Samtidig er der ikke tidligere, udlagt tilstrækkelige byggemuligheder til at mætte efterspørgslen, og derved skubbe til udviklingen. Det er derfor den overordnede målsætning at udvikle Grumstrup, og øge bosætningen – uden at skabe behov for ny infrastruktur, skole- og dagtilbud, mv.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen. Det er Horsens kommunes vurdering, at landsbyafgrænsningen i det konkrete tilfælde kan udvides, samtidig med at den overordnede struktur i landsbyen bevares.

Da omfanget af nye byggemuligheder i Grumstrup er relativ stort, skal det sikres at de kan udnyttes til fulde. Grumstrup vil derfor fortsat være omfattet af en kommuneplanramme, da flere af byggemulighederne kan udløse krav om udarbejdelse af lokalplan.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen. 


 

Sårbarhed

Den gamle del af Grumstrup er strukturelt og arkitektonisk sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Det gælder dog for hele landsbyen, at nyt byggeri generelt skal tilpasses landsbyen i form og skala.

For Grumstrup vurderes grundvandsressourcen at være sårbar på grund af et begrænset lerdække over magasinet. Der kan derfor blive stillet krav om udarbejdelse af grundvandsredegørelse, hvis et byggearbejde forudsætter lokalplanlægning.

Samtidig findes der virksomheder i landsbyen, der kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Grumstrup.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Der findes ikke tilstrækkeligt med byggemuligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012, hvorfor landsbyen udvides.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i nord- og sydgående retning i landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område omkring den eksisterende legeplads ved forsamlingshuset.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges 10 byggemulighed i Grumstrup, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.