Ring

Landsbyen

Ring er lokaliseret i et bakket landbrugslandskab. Nord for landsbyen falder terrænet ned mod Ring Sø.

Ring er opstået omkring en bred vej, som formentlig har fungeret som en slags forte, men senere er blevet til en hovedåre igennem landsbyen. Vejforten er forsvundet fra landsbybilledet, men Ring har en meget velbevaret struktur, hvor bebyggelsen hovedsageligt er orienteret imod vejen.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Brædstrup Højland, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et højtliggende og bakket terræn, hvorfra der især i den østlige og nordvestlige del af området, er vide udsigter over de omgivende landskaber.

Det anbefales i landskabsanalysen, at der skabes en mere grøn adskillelse af byen og dalen med bevoksning af hegns- eller skovkarakter. Det bør ske ud fra principper, om at bevare væsentlige udsigter/udsigtskiler fra byen til dalen/Ring Sø.
Samtidig skal byggeri i byranden opføres i ikke-reflekterende materialer inden for jordfarveskalaen.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Ring.

Demografi og udviklingspotentiale

Ring er landsby med 28 boligenheder og et indbyggertal på 55. Den nærmeste by med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Brædstrup som ligger ca. 3,3 km væk.

Rings indbyggertal er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes de mange nærtliggende husdyrbrug eller mangel på fællesområder og samlingssteder i landsbyen.

Ring er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Ring de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Ring
Boligenheder 28
Befolkningstal 55
Befolkningsudvikling 2011-2022 16,4%
Nærmest lokal-/centerby Brædstrup
Afstand til servicefunktioner ca. 3,3 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser det bakkede landskab i Ring.

Billedet viser en bolig i Ring. 

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • En mindre del af en beskyttet sø ligger indenfor landsbyafgrænsningen.
 • Der er flere steder i landsbyen, hvor der er udpeget risiko for oversvømmelser.
 • Den vestlige del af landsbyen er udpeget som støjbelastet areal.
 • Den østligste del af landsbyen er i et område udpeget med potentielle økologiske forbindelser.
 • Den østlige del af landsbyen ligger inden for skovbyggelinjen
 • Der ligger fem større husdyrbrug tæt på landsbyen. I forbindelse med udlægning af nye boliger, skal det undersøges, om boligerne kan medføre en begrænsning for husdyrbrugenes eventuelle udvidelsesmuligheder. Er dette tilfældet kan boligerne ikke opføres, før der er gjort afværgetiltag.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Rart med lange og frie kig i landskabet.
 • Fredeligt sted at bo og ingen er sure eller brokker sig.

 

Strategi og målsætning

Ring er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Ring er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Ring er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Ring er hertil udfordret af, at der ikke er udlagt tilstrækkelige fællesområder, som kan skabe et stærkt lokalsamfund og dermed en fremtidig positiv befolkningsudvikling. Der friholdes derfor areal til rekreative formål indenfor landsbyafgrænsningen.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Ring er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Ring er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Hele landsbyen ligger i konsekvenszone for husdyr fra fem større husdyrbrug, og der findes to virksomheder i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Ring. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges primært udsigtskiler i den nord- og sydøstlige del af landsbyen. Disse skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget tre rekreative områder, der i fremtiden kan understøtte lokalsamfundet ved indretning til fælles formål.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges tre byggemulighed i Ring, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.