Vestbirk

Landsbyen

Vestbirk er lokaliseret på et relativt fladt plateau i et ellers typologisk markant landskab, som er udpeget som bevaringsværdigt, og er en del af et større sammenhængende landskab med særlige udsigter.

Landsbyen opstod omkring Søvejen og Vestbirk var strukturelt set en vejby, hvor bebyggelsen blev placeret som perler på en snor langs vejen. Der blev kun bygget langs hovedvejen, hvorfor Vestbirk oprindeligt havde en lang og smal struktur.

Udviklingen i Vestbirk tog fart i anden halvdel af 1800-tallet, hvor jernbanen og Vestbirk station kom til. Efterfølgende fik Vestbirk gradvis en række produktionserhverv og servicefunktioner, som skabte behov for ny bebyggelse, der voksede op omkring hovedvejen. Jernbane er i dag nedlagt og stationsbygningerne er revet ned. Hullerne mellem de store gårde er fyldt ud med ”bymæssig” bebyggelse, og denne struktur ses stadig i dag.

Udenfor byen blev Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik opført som et af Gudenåens tidlige industrielle anlæg. Opførelsen af Vestbirk Vandkraftværk betød, at enge blev til store søer, der endnu præger landskabet.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen primært i landskabskarakterområdet Skovprægede Gudenådal, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved, at Gudenådalen skærer sig gennem landskabet, og er en stor og markant struktur.
Høje, kløftede dalsider indrammer en bred dalbund med flere niveauer af terrasser, søer samt Gudenåen, der løber med store bugteslag.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri ikke skal fremstå synligt i landskabet eller på anden vis påvirke landskabets visuelle karakter eller oplevelsesværdi. Det gælder særligt i arkitektur og farver. Samtidig anbefales det, at omdannelse af landsbyerne kun bør ske med respekt for landsbyens oprindelige struktur og karakter, der generelt er kendetegnet ved, at bebyggelsen ligger velintegreret i landskabets terræn og bevoksning.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Vestbirk.

Demografi og udviklingspotentiale

Vestbirk er en landsby med 87 boligenheder og et indbyggertal på 171. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Østbirk som ligger ca. 2 ,8 km væk. Der findes både friskole og naturbørnehave i Vestbirk. Vestbirk har ikke længere butikker, men er alligevel en levende by i kraft et stærkt lokalsamfund, en attraktiv, naturskøn beliggende.

Indbyggertallet i Vestbirk er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes at det er en generel tendens til, at vi flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Vestbirk er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Vestbirk de sidste 12 år, til trods for at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012. Hertil er der i 2013 blev udarbejdet en helhedsplan, med en kortlægning af fremtidige byggemuligheder.

Fakta

Navn Vestbirk
Boligenheder 87
Befolkningstal 171
Befolkningsudvikling 2011-2022 4,1%
Nærmest lokal-/centerby Østbirk
Afstand til servicefunktioner ca. 2,8 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en landsbygade i Vestbirk.

Billedet viser en bolig i Vestbirk.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Vestbirk friskole og musikskole udgør et værdifuldt kulturmiljø.
 • Der findes to mindre husdyrbrug i landsbyen, som ikke må begrænses i forbindelse med opførelse af nye boliger.
 • Specifik geologisk bevaringsværdi omkring Vissing Kloster.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).
 • Landsbyen er påvirket af støj fra vindmøller og Vestbirkvej. Inden der meddeles tilladelse til nye boliger, skal det afdækkes at alle grænseværdier for støj kan overholdes.
 • Den vestlige del af byen ligger inden for søbeskyttelseslinjen.
 • Der findes en mindre vognmandsvirksomhed i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af f.eks. støj eller støv fra virksomhederne. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, for der etableres boliger nær virksomhederne. Nye boliger må ikke begrænse virksomhederne.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Mange attraktive naturoplevelser.
 • På trods af manglende rekreative områder i landsbyen, ligger der stedet ved søen og langs Bryrupbanestien. 

 

Strategi og målsætning

Vestbirk er i Tematillæg for landsbyerne udpeget, som en landsby, der skal udvikles. Til trods for det, sker der ingen udvidelse af landsbyafgrænsningen, men i stedet kortlægges mulighederne indenfor allerede eksisterende afgrænsning.

Der findes ingen dokumenteret efterspørgsel, da der ikke er sket en stigning i indbyggertallet eller opført nye boliger, selvom der er udarbejdet en helhedsplan og fastsat en landsbyafgrænsning, som giver mulighed herfor.

Hertil vurderes det, at landsbyens omfang og aktuelle byggemuligheder indenfor allerede eksisterende afgrænsning kan dækket det fremtidige behov i næste planperiode (12 år frem). Der foretages samtidig en reducering af landsbyafgrænsningen, og hertil to byggemuligheder, da de begge ligger i en særlig udsigtskile.

Vestbirk vurderes dog at have et udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse, indbyggertal, lokalsamfund, geografisk placering og udbud af friskole og -børnehave. Det er derfor den overordnede målsætning at udvikle Vestbirk, og øge bosætningen – uden at skabe behov for ny infrastruktur, skole- og dagtilbud mv.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen ikke, men i stedet bibeholdes den kommuneplanrammen for hele Vestbirk, så der ved en potentiel fremtidig lokalplanlægning, kan ske en øget bosætning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Vestbirk er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes overordnede orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

Vestbirk ligger i en støjkonsekvenszone fra Vindmøller, og der findes flere husdyrbrug og en mindre virksomhed i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den syd- og nordlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget tre rekreative område. Et i forbindelse med Bryrupbanen, et andet ved den gamle branddam og det sidste ved søen mod syd.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges otte byggemuligheder i Vestbirk, der alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen, eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, der potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.