Om tillægget

Formål

Formålet med Tematillæg for landsbyerne er at revidere retningslinjerne for landsbyer og landdistrikter i Kommuneplan 2021-33, med henblik på at afgrænse landsbyerne i Horsens Kommune, for at skabe udviklingsmuligheder for den kommende 12-årige planperiode.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 besluttede Byrådet, at der inden revision af Kommuneplan 2025-2037, skal udarbejdes to tematillæg til den gældende kommuneplan for henholdsvis byudvikling og landsbyer. På den måde sikres det, at der tages stilling til byudvikling i hele kommunen og skabes attraktive bosætningsmuligheder i byerne og på landet.

Tematillægget skal give et bud på, hvordan der kan skabes udvikling i landsbyerne, ud fra en sammenhængende strategisk planlægning. Der er derfor udarbejdet strategiske målsætninger for den fremtidige udvikling af hver landsby i Horsens Kommune. 

Hensigten med den strategiske planlægning for landsbyerne er ikke at skabe nye store bysamfund i landsbyerne. Byvæksten skal fortsat centreres omkring lokal- og centerbyerne, hvor det påvirker ressourceforbruget og forureningen fra transport mindst muligt.

Billedet viser indkig til Lundum.

Indhold

Med tematillægget er der udarbejdet en ny og sammenhængende strategi for den fremtidige udvikling af landsbyerne, som bliver en ny retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter i Kommuneplan 2021-33. Strategien er beskrevet her.

Med planforslaget erstattes de eksisterende kommuneplanrammer for de fleste af kommunens landsbyer med retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter. Landsbyafgrænsningerne går fra at være omfattet af rammer til lokalplanlægning, til at være en retningslinje for udvikling af landsbyer. Ændringen skal sikre, at fremtidige udviklingsmuligheder, kan administreres som enkelttilladelser, fremfor krav om lokalplanlægning for den samlede landsby.

Følgende landsbyer er afgrænset i kommuneplanen: Addit, Assendrup, Davding, Elbæk, Eldrup, Elling, Endelave by, Gangsted, Gantrup, Grumstrup, Grædstrup, Haldrup, Kattrup, Lundum, Oens, Ring, Sattrup, Serridslev, Slagballe St., Såby, Tønning, Træden, Tvingstrup, Underup, Vedslet, Vestbirk, Voervadsbro, Vrønding, Ørridslev, Ørskov, Åes og Åstruplund. Der er ikke foretaget en afgrænsning af øvrige samlinger af gårde og huse.

Undtagelsesvist fastholdes kommuneplanrammerne for 10 ud af 34 landsbyer. Da omfanget af nye byggemuligheder, i de tilfælde, er relativt store og kan udløse krav, om udarbejdelse af lokalplan. For fire af landsbyerne findes der flere eller et samlet lokalplanlagte område. Det er et planlovsmæssigt krav, at lokalplaner skal være ledsaget af en kommuneplanramme, hvorfor rammerne, i de tilfælde, ikke aflyses.

Følgende landsbyer er afgrænset og samtidig omfattet af en kommuneplanramme: Grumstrup, Grædstrup, Sejet, Haldrup, Sattrup, Såby, Endelave By, Yding, Træden og Tvingstrup.

Tematillægget for landsbyerne er samtidig afgrænset ved, at alle fuldt lokalplanlagte landsbyer og landsbyer i byzone, ikke indgår i kortlægningen og analyserne - med undtagelse af Træden, hvor der ligger en uudnyttet kommuneplanramme i forlængelse af den lokalplanlagte landsbyafgrænsning. Den lokalplanlagte del af Træden skal fortsat udvikles i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Følgende landsbyer er derfor ikke omfattet af Tematillæg for landsbyer, hvorfor udviklingen fortsat skal ske i overensstemmelse med allerede eksisterende lokalplanlægning: Endelave By, Haldrup, Sejet og Såby.

Det vil sige, at tematillægget omfatter 30 ud af de i alt 34 landsbyer, som er en del af Horsens Kommunes bymønster.

Der sker en konkret udvidelse af landsbyafgrænsningen i 11 landsbyer.

Der vedtages samtidig rekreative rammer for 14 af landsbyerne, for at sikre, at der reserveres areal, inden for landsbyerne til fællesformål, så lokalsamfundet fortsat kan styrkes.

Forhold til anden planlægning

Kommuneplanen er underlagt rammestyringsprincippet - ikke kun i forhold til landsplandirektiver, men også i forhold til Natura2000-planer, vandrammedirektiv, vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvand og råstofplaner. I dette afsnit er der redegjort for forholdet til disse planer og direktiver.

Læs eventuelt mere om den overordnede planlægning og nationale interesser i kommuneplanlægningen på Planinfo.

Landsplanlægning

Tillægget overholder landsplanlægningen. Redegørelse for overensstemmelse mellem de nye landsbyafgrænsninger og landsplanlægningen fremgår af miljøscreeningen.

Råstofplanen

Tillægget strider ikke imod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Natura-2000-planer

Tillægget strider ikke mod Natura-2000 planerne.

Bilag IV-arter

Det fremgår af bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med international naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (bek. Nr. 1383 af 26. nov. 2016) , at der i planforslaget skal indgå en vurdering af forslagets virkninger på Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det gælder således, at planforslag ikke kan vedtages, hvis:

  • det ikke kan udelukkes, at projektet kan skade et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet.
  • det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
  • det kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier.

Horsens Kommune har foretaget en vurdering af, om indholdet i Tematillæg for landsbyerne til Kommuneplan 2021-2033, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder, for de bilag IV-arter, der findes i kommunen. I arbejdet med udpegninger til kommuneplanens temaer, er hensynet til bilag IV-arter inddraget, ved at udpege kendte, potentielle yngle- og rasteområder, som naturbeskyttelsesområder og/eller økologiske forbindelser, og sikre dem mod indgreb, der kan forringe eller ødelægge levevilkårene for vilde planter og dyr.

Det er dog ikke muligt at vurdere samtlige påvirkningsfaktorer, der kan opstå som følge af realisering af planen, da tematillægget er udarbejdet på et strategisk niveau, og samtidig ikke er byggeretsgivende eller fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. En endelig vurdering af effekter på Natura 2000-områder og bilag IV-arter, skal derfor ske i forbindelse med detailplanlægning eller ved ansøgning om landzone- og byggetilladelse for et konkret projekt. Ved myndighedsbehandling af det enkelte projekt, foretages en habitat- og bilag IV-vurdering og kun projekter, som kan afvises at skade 1) bevaringsmålsætningerne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder samt 2) yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, vil kunne gennemføres.

Redegørelse for overensstemmelse mellem de nye landsbyafgrænsninger og natura2000-planer, fremgår af miljøscreeningen.

Vandrammedirektiv og vandområdeplaner

I EU’s vandrammedirektiv er rammerne for beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand fastsat. For at sikre gennemførslen af vandrammedirektivet, er der udarbejdet flere vandplaner for Danmarks søer, vandløb, kystvand og grundvand. I vandplanerne er der udpeget målsatte vandløb, hvor miljømål inden for økologi, kemi og generel fysik er fastsat, hvilket betyder at forholdene i og omkring målsatte vandløb ikke må forringes. Derudover er der i vandplanerne udpeget specifikke områder, hvor kommunerne er tvunget til at gøre en indsats for at forbedre forholdene. I forbindelse med udvidelse af landsbyafgrænsningerne er det vigtigt at planlægge efter vandrammedirektivet, således der ikke opstår konflikt med den gældende vandplan, og der kan være samfundsmæssig gevinst ved at sammentænke projekter og indsatser. Nærværende tematillæg forventes ikke at forværre tilstanden i målsatte områder, og berører ikke områder, hvor der er krav om indsats, da udvidelserne og de udpegede potentielle byggemuligheder ikke påvirker målsatte forekomser, hverken direkte eller indirekte.

Grundvand

Ændringerne i landsbyafgrænsningerne er meget begrænset og omfanget begrænser sig til byomdannelse, og overvejende til boligformål samt huludfyldning til boligformål. Samtidig er tematillægget udarbejdet på et strategisk niveau og er ikke byggeretsgivende eller fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. 

Det kræver ikke udarbejdelse af en grundvandsredegørelse, selvom nogle af landsbyafgrænsningen ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og grundvandsressourcen vurderes som sårbar. 

Påvirkningen er samlet set så minimal, at der ved vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne ikke sker en tilstandsændring i grundvandsforholdene i Horsens Kommune.

Danmarks Havplan

Tematillægget åbner ikke op for nye aktiviteter langs kysten, samtidig påvirker de nye landsbyafgrænsninger ikke havet, hverken direkte eller indirekte, da der ikke findes målsatte vandløb, som påvirkes og dermed sker der ingen afledning til havet. Der sker derfor ingen tilstandsændringer i forbindelse med Tematillæg for landsbyerne.

Billedet viser en mark udenfor Addit.

Forhold til kommuneplan 2021- Hovedstruktur

Der er gennemført følgende ændringer i kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger.

Byer & Landsbyer

Landsbyer og Landdistrikter

Retningslinjerne er ændret, så den indeholder krav til, at udviklingen skal ske i overensstemmelse med dialogværktøjet Landsbyernes udvikling og bevaring. Samtidig tilføjes en ny retningslinje om den strategiske udvikling af landsbyerne, og en ny for Særligt bevaringsværdige landsbyer. De resterende retningslinjer bibeholdes.

Arealudpegningerne er ændret ved udvidelse af 11 landsbyafgrænsninger. Der sker hertil tekniske justeringer for fem landsbyafgrænsninger.

Erhverv & Landbrug

Særligt værdifulde landbrugsområder

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. landsbyafgrænsningerne.

Kulturhistorie

Værdifulde kulturmiljøer

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udpegning af et nyt værdifuldt kulturmiljø omkring Gangsted landsby, samt aflysning af to kulturmiljøer: Vissinggård Funkisby, urbane miljøer, villabebyggelse ved Voervadsbro og Slagballe Stationsby, urbane miljøer, mindre rural by.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Retningslinjerne er ikke ændret, men der er SAVE-registreret 7 bygninger i forbindelse med udpegning af Gangsted landsby som et værdifuldt kulturmiljø.

Udover ovenstående er der foretaget mindre tekniske tilretninger, i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.l., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.

Billedet viser en gård i Underup.