Yding

Landsbyen

Yding landsby ligger karakteristisk ved foden af Yding bakkelandskab ved Yding Skov og -Skovhøj. Landskabet er udpeget som bevaringsværdigt og er en del af et større sammenhængende landskab med særlige udsigter.

Yding består af to dele. En gamle bydel ved foden af kirken, og en ny bydel, som består af parcelhusknopskydninger.

Yding blev nævnt i skriftlige kilder første gang i 1335, hvor en mand overdrager en gård i Yding til Voer Kloster ved Mossø. Landsbyen blev udskiftet 1784.
Yding er umiddelbart karakteriseret som en forteby, hvor landsbyens gårde er placeret omkring en central plads- også kaldet en forte. Den bymæssige del af forten er forsvundet, men dele af forten ses stadigvæk imellem selve landsbyen og Yding Skov. Yding Forte er også i dag fælleseje for alle gårdene i Yding, og alle må færdes på forten. Forten har en kulturhistorisk bevaringsværdi og er fredet.

Bebyggelsen omkring centrum er i hovedtræk oprindelige og opført efter klassisk landsbybyggeskik. Længere mod sydvest har Yding gennemgået en transformation i årene fra omkring år 2000 og frem, hvor der blev planlagt for jordbrugsparceller i flere etaper.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Yding Bakkelandskab, der er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er især kendetegnet ved dyrkede marker, der delvist afgrænses af spredte bevoksede diger, små bevoksninger samt græsningsprægede områder i det mest kuperede eller lavbundsprægede terræn.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, og den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk i landskabet. Bygningerne skal opføres i jordskalafarver, så de markerer sig mindst muligt i landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen. 

Billedet viser et gårdanlæg i Yding.

Demografi og udviklingspotentiale

Yding er større landsby med 87 boligenheder og et indbyggertal på 213. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Østbirk som ligger ca. 5,2 km væk.

Yding har oplevet en stor befolkningstilvækst i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes landsbyens størrelse og lokalsamfund, der tiltrækker flere borgere. Det kan tillige skyldes udbuddet af byggegrunde.

Yding er en landsby i planlovsmæssig forstand, da den har et indbyggertal på over 200. Der er bygget 13 nye bolig i Yding i sidste planperiode. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Yding
Boligenheder 87
Befolkningstal 213
Befolkningsudvikling 2011-2022 13,1%
Nærmest lokal-/centerby Østbirk
Afstand til servicefunktioner ca. 5,2 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser en ældre kampestenslænge i Yding.

Billedet viser indgangen til Ydinggaard. 

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.​

 • Den sydlige del af den nyere afgrænsning, samt området syd for landsbyafgræsningen, er en del af kirkens nær- eller fjernomgivelser.
 • Branddammen placeret centralt i landsbyen, er udpeget som beskyttet natur.
 • Der ligger et fredet fortidsminde(fægyde) øst for landsbyen, som kaster en beskyttelseslinje ind i den østligste del af byen.
 • Der er planlagt et rekreativt stiforløb igennem landsbyen i øst-/vestgående retning.
 • Der findes flere steder i landsbyen, som er i risiko for oversvømmelse fra nedbør.
 • Store dele af landsbyen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).
 • En mindre del af landsbyen ligger i et støjbelastet areal fra Ydingvej.
 • Der findes to mindre virksomheder i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af f.eks. støj eller støv fra virksomhederne. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, før der etableres boliger nær virksomhederne. Nye boliger må ikke begrænse virksomhederne.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne: 

 • Yding Forte.
 • Udsigter.
 • Karakteristisk landskab.
 • Yding skov og Yding skovhøj
 • Kirken. 

 

Strategi og målsætning

Yding er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal udvikles. For disse landsbyer vurderes der at være et moderat potentiale for vækst, hvorfor landsbyafgræsningen udvides i overensstemmelse med landsbyens strukturelle rammer, og en konkret efterspørgsel på bosætning.

Landsbyerne der skal udvikles, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er forholdsvist stort. Landsbyerne har et indbyggertal og en størrelse, som gør det muligt at tiltrække butikker og andre mindre servicetilbud.

Yding vurderes at have et udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse og indbyggertal. Samtidig er der ikke tidligere, udlagt tilstrækkeligt med byggemuligheder, der har skubbet til udviklingen og mætte efterspørgslen på bosætning. Det er derfor den overordnede målsætning at udvikle Yding, og øge bosætningen – uden at skabe behov for ny infrastruktur, skole- og dagtilbud mv.

Det er dog vanskeligt at udvide Yding, uden at det påvirker landsbyens overordnede struktur.

For at understøtte målsætningen, udvides landsbyafgrænsningen i videst mulige omfang. Hertil skal der være et større fokus på mulighederne indenfor den eksisterende afgrænsning, samt omdannelse af eksisterende bygningsmasse til f.eks. flere boligenheder. Det er Horsens Kommunes vurdering, at landsbyafgrænsningen i det konkrete tilfælde, kan udvides samtidig med, at den overordnede struktur i landsbyen bevares.

Da befolkningstilvæksten i Yding er relativt stor, skal det sikres, at det er muligt at udnytte byggemulighederne til fulde. Yding vil derfor fortsat være omfattet af en kommuneplanramme, da flere af byggemulighederne kan udløse krav om udarbejdelse af lokalplan.

Se uddybende beskrivelse under Landsbyer & landdistrikter">retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Den gamle del af Yding er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Derfor skal nyt byggeri tilpasses landsbyen i form og skala. Samtidig findes der to mindre virksomheder i landsbyen, som kan, påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

Omkring Yding er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Derudover vurderes grundvandsressourcen ved Yding at være sårbar, på grund af et begrænset lerdække over magasinet. Der kan derfor blive stillet krav om udarbejdelse af grundvandsredegørelse, hvis et byggearbejde forudsætter lokalplanlægning.

 

 

 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Yding. 


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Der findes ikke tilstrækkeligt med byggemuligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012, hvorfor landsbyen udvides i et beskedent omfang.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den vestlige og østlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget to rekreative område i Yding, som i fremtiden kan understøtte lokalsamfundet ved indretning til fælles formål.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges fem byggemulighed i Yding, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen, eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.