Hvad kan man bygge?

Ifølge Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag fra 2022 ønsker man at udviklingen i landsbyerne ”skal ske med øje og respekt for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabsmæssige værdier i områderne”, og det er Horsens Kommunes overordnede mål at sikre, at landdistrikternes og landsbyernes særlige karakteristika fastholdes.

Det har derfor været vigtigt, at få afdækket og registreret de enkelte landsbyers sårbarhed, overfor ændringer i struktur og arkitektur. 

Landsbyernes arkitektur og typologi

Registreringen viser, at landsbyerne oftest er bebyggede med små åben-lav boliger mellem de store gårde, og husene er typisk placerede i én række, på hver side af en hovedgade. Husene er som hovedregel placeret på grundene, så de ligger parallelt med og tæt på ”hovedgaden” i landsbyen. Indgangsfacaden er således orienteret mod ”livet i landsbyengaden” til den ene side og havefacaden mod det åbne landskab med marker, skov og natur til den anden.

Mange af landsbyerne i Horsens Kommune har gennemgået en løbende transformation, hvilket betyder, at de kan fremstå med en forskelligartet arkitektur. De fleste landsbyer er derfor ikke registreret, som Værdifulde kulturmiljøer, men fremstår fortsat med en helt særlig struktur, som er karakteristisk for landsbybyggeri. 

For at sikre, at landsbyerne fortsat udgør, et helt unikt og særligt bosætningstilbud i Horsens Kommune, er det essentielt at bevare den overordnede struktur, formgivning og skala i de enkelte landsbyer.

Med de tre simple greb sikres det, at landsbyerne beholder deres særlige karakteristika - uden nødvendigvis at skulle sætte detaljeret krav om f.eks. sprossede vinduer, gesimser eller bindingsværk i alle landsbyer.

Landsbyernes særlige karakter og landsbymiljø sikres ved, at der kun meddeles landzone- og byggetilladelse til nybyggeri, som opføres i overensstemmelse den stedslige byggeskik, for den konkrete landsby det placeres i. For de fleste landsbyer vil kravet være opfyldt, hvis byggeriet får samme placering, form og skala som den eksisterende bebyggelse. Du kan læse, hvordan du konkret søger om opførelse af nybyggeri i landsbyerne, og hvad der lægges vægt på i sagsbehandling i dialogværktøjet Landsbyernes udvikling og bevaring. Hertil kan du orienterer dig om sårbarhederne i de enkelte landsbyer, i dialogværktøjets opslagsværk.


 

Besigtigelse af kulturmiljøer

I besvarelsen af spørgsmålet om, hvad man kan bygge i kommunens landsbyer, er et vigtigt parameter de udpegede Værdifulde kulturmiljøer, hvor flere ligger i kommunens landsbyer. Udpegningerne af de Værdifulde kulturmiljøer fremhæver en række særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen, som fortjener en særlig beskyttelse, da kulturmiljøerne fremhæver og formidler en vigtig del af vores fælles historie.

Det har derfor været en del af metoden, at gennemgå de udpegede Værdifulde kulturmiljøer beliggende i landsbyerne, som et bidrag til at klarlægge de kulturhistoriske bevaringsværdier i de enkelte landsbyer. Som resultat af dette, er to tidligere udpegede kulturmiljøer vurderet til ikke længere, at være tilstrækkeligt synlige, og har derfor ikke længere samme bevaringsværdi. Til gengæld er et nyt blevet udpeget i Gangsted. Se redegørelsen under retningslinje for Værdifulde kulturmiljøer. Der er ligeledes igangsat SAVE-registrering af potentielle bevaringsværdige bygninger i de enkelte landsbyer. Du kan se den samlede registrering under retningslinje for Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Landsbyerne som er registreret som Værdifulde kulturmiljøer er ved Tematillæg for landsbyerne karakteriseret som Særligt bevaringsværdige landsbyer. Foruden krav til byggeriets placering, form og skala, vil der for de Særligt bevaringsværdige landsbyer også blive stillet krav til byggeriets detaljering, materialevalg, vinduesudformning mv., ved behandling af landzone- og byggetilladelser.

Ved vedtagelse af Tematillæg for Landsbyerne, nr. 12 til kommuneplan 2021-33 er der udpeget følgende særligt bevaringsværdige landsbyer:

Resultater og output

Processen har bidraget til:

  • at kortlægge de stedslige byggeskik og arkitektur i landsbyerne.
  • at kortlægge sårbarheder.
  • at kortlægge den overordnede struktur, formgivning og skala i de enkelte landsbyer.
  • at udarbejde en metode til at sikre, at landsbyernes særlige karakter og landsbymiljø respekteres.

Se det konkrete output under afsnittet Placering, Form og Skala i dialogværktøjet.