Eldrup

Landsbyen

Eldrup er lokaliseret i et topografisk småbakket landbrugslandskab, beliggende mellem Kattrup/Hovedgård mod øst og Møllebæk/Gedved mod vest. Landskabet er en del et større sammenhængende landskab med særlig udsigter.

Eldrup er opstået som en samling af fire store gårde, hvoraf den ene fortsat er en del af landsbyen. Gården fremstår velbevaret og original, men ellers er den resterende bebyggelse umiddelbart opført efter udskiftningen i 1700-tallet.

Eldrup har umiddelbart en ukarakteristisk landsbystruktur, men minder mest om en forteby, hvor gårdene er placeret omkring en central plads/forte.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Gedved bakkelandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved, at små landsbyer ligger i tilknytning til områdets små dalstrøg. Udenfor landsbyerne ligger små og mellemstore gårde spredt langs veje og på marker, der understreger landskabets landbrugskarakter.

Det anbefales i landskabsanalysen, at der værnes om landskabets hovedgårdsstruktur, store skala og enkle karakter. Byranden bør generelt bearbejdes med beplantning, så byen møder landskabet med en delvis grøn karakter.

 

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Eldrup.

Demografi og udviklingspotentiale

Eldrup er en mindre landsby med kun 15 boligenheder og et indbyggertal på 34. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Gedved som ligger ca. 3 km væk.

Eldrup er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytte tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Eldrup er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget en ny bolig i Eldrup inden for sidste planperiode, som erstatning for en nedrevet bolig. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Eldrup
Boligenheder 15 boliger
Befolkningstal  34 personer
Befolkningsudvikling 2011-2022  - 6%
Nærmest lokal-/centerby Gedved
Afstand til servicefunktioner 3 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser gårdanlæg i Eldrup.

Billedet viser en landsbygade i Eldrup.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der findes udpegninger af potentiel naturbeskyttelse og økologiske forbindelser i den nord- og sydlige del af landsbyen.
 • Igennem landsbyen fra syd til nord, er en stribe udpeget til lavbundsarealer, der kan genoprettes.
 • Der ligger et beskyttet sten- og jorddige i den sydøstlige del af landsbyen.
 • Der løber et rekreativt stiforløb igennem landsbyen langs Ståhøjvej-Gl. Kattrupvej
 • Der findes områder i landsbyen, som er i risiko for oversvømmelse fra nedbør.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i område med særlige drikkevandsinteresse (OSD)
 • Der findes en virksomheder i landsbyen. Det kan ikke ude lukkes, at der forekommer miljøgener i form af eks. støj eller støv fra virksomhederne. De aktuelle forhold skal undersøges nærmere, før der etableres boliger nær virksomhederne. Nye boliger må ikke begrænse virksomhederne.
 • Landsbyen ligger et større husdyrbrug tæt på landsbyen. I forbindelse med udlægning af nye boliger skal det undersøges, om boligerne kan medføre en begrænsning på husdyrbrugenes eventuelle udvidelsesmuligheder. Er dette tilfældet kan boligerne ikke opføres, før der er gjort afværgetiltag.

Kvaliteter 

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Den omkringliggende natur.
 • Tæt på skov og sø.
 • Cykelrute 51 (Søhøjlandet) løber gennem landsbyen.

 

Strategi og målsætning

Eldrup er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder inden for den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Eldrup er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Eldrup er, at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Eldrup er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Eldrup er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Samtidig findes der en virksomheder i landsbyen. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer miljøgener i form af eks. støj eller støv fra virksomhederne.

 

 

 

 

 

 

Billedet viser en ældre gård i Eldrup.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler hele vejen omkring landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til det omkringliggende landskab.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges to byggemuligheder i Eldrup, som begge ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed, eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.