Træden

Landsbyen

Træden er lokaliseret på et relativt fladt plateau i et ellers typologisk markant landskab. Som tilmed er en del af et større sammenhængende landskab med særlige udsigter. Landsbyens kerne er opstået som en tæt bebygget sammenslutning af større gårdanlæg. I 1800-tallet fandtes der 14 firelængede gårde opdelt i to klynger. Strukturelt findes fortsat fire af gårdanlæggene i Træden i dag. Specielt to af gårdene fremstår originale, hvor flere af længerne og stuehuset er bevaret.

Træden har i dag en ukarakteristisk landsbystruktur, men den fremstod oprindeligt som en blanding mellem en vej- og fortelandsby.
Den gamle del af landsbyen har mange bygninger med høj SAVE-værdi og der er fortsat tydelige spor fra landsbyens oprindelse og den senere udskiftning.

Centralt og højt placeret ligger Træden kirke, tæt omgivet af bebyggelse opført i overensstemmelse med klassisk landsbybyggeskik.

Mod nordvest er der foretaget en større parcelhusudstykning, som opleves både arkitektonisk og placeringsmæssig fjern fra den oprindelige landsbykerne.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i Gedved bakkelandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved, at små landsbyer ligger i tilknytning til områdets små dalstrøg. Udenfor landsbyerne ligger små og mellemstore gårde spredt langs veje og på marker, og understreger landskabets landbrugskarakter.

Det anbefales i landskabsanalysen, at der værnes om landskabets hovedgårdsstrukturer, store skala og enkle karakter. Byranden bør generelt bearbejdes med beplantning, så byen møder landskabet med en delvis grøn karakter.

Kortet viser landsbyens beliggenhed i kommunen.

Billedet viser petroleumsstræde i Træden, som fortsat er grusbelagt.

Demografi og udviklingspotentiale 

Træden er en landsby med 81 boligenheder og et indbyggertal på 184. Træden har oplevet en befolkningsnedgang i forrige planperiode (seneste 12 år), hvilket kan skyldes en generel tendens, om at flytte tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Træden er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget en ny bolig i Træden inden for sidste planperiode.

Fakta

Navn Træden
Boligenheder 81
Befolkningstal 184
Befolkningsudvikling 2011-2022 -10,3 %
Nærmest lokal-/centerby Brædstrup
Afstand til servicefunktioner ca. 4,4 km. 

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser forsamlingshuset i Træden.

Billedet viser et gammelt firelænget gårdanlæg i Træden.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Træden er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø
 • Der findes flere rekreative stiforløb i og omkring, landsbyen.
 • Der er flere steder i landsbyen, hvor der er risiko for oversvømmelse ved nedbør.
 • Store dele af landsbyen ligger i kirkens nær- og fjernomgivelser. Træden er hertil berørt af en kirkebyggelinje og en kirkefredning omkring kirken.
 • Den østlige del af Træden ligger indenfor skovbyggelinjen afkastet fra Træden Skov.
 • I den nordvestlige del af landsbyen ligger en beskyttet rundhøj.
 • Der er udpeget en potentiel økologisk forbindelse langs den østlige afgræsning af landsbyen.
 • Øst for landsbyen er der et større naturbeskyttelsesområde og et potentielt naturbeskyttelsesområde.
 • Der findes en beskyttet sø ved den sydlige ankomst til landsbyen.
 • Dele af landsbyen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen og at disse ikke må begrænses ved opførelse af nye boliger. 

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Det er ikke en gennemkørselsby hvilket gør landsbyen meget attraktiv for eks. børnefamilier.
 • Der er mange kig op og ned ad det omkringliggende landskab.
 • Byen er kringlet med gyder, sidegader, stræde ved kirken og kirkestien.
 • Flere bevaringsværdige landejendomme.
 • Tønning-Træden friskole og børnehave.
 • Den Genfundne bro i nærheden.
 • Bryrupbanen.

 

Strategi og målsætning

Træden er i Tematillæg for landsbyerne udpeget, som en landsby der skal udvikles. Til trods for det, sker der ingen udvidelse af landsbyafgrænsningen, men i stedet kortlægges mulighederne indenfor allerede eksisterende afgrænsning.

Der findes ingen dokumenteret efterspørgsel, da der ikke er sket en stigning i indbyggertallet eller opført nye boliger, selvom der findes en uudnyttet kommuneplanramme lige udenfor landsbyen.

Det vurderes derfor, at landsbyens omfang og aktuelle byggemuligheder indenfor allerede eksisterende afgrænsning kan dækket det fremtidige behov i næste planperiode (12 år frem).

Træden vurderes dog at have et udviklingspotentiale på baggrund af landsbyens størrelse, indbyggertal, lokalsamfund og udbud af friskole og fribørnehave. Det er derfor den overordnede målsætning at udvikle Træden, og øge bosætningen – uden at skabe behov for ny infrastruktur, skole- og dagtilbud mv.

For at understøtte målsætningen udvides landsbyafgrænsningen ikke, men i stedet bibeholdes den uudnyttede kommuneplanramme samt rammen for hele Træden, så der ved en potentiel fremtidig lokalplanlægning kan ske en øget bosætning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Den gamle del af Træden landsby er yderst sårbar over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, og beplantning der slører for omgivelserne.

Den nordøstlige del af landsbyen fremstår, som en selvstændig parcelhusdomineret landsby, der bærer præg af at være opført i forskellige tidsperioder. Denne del af Træden er derfor ikke sårbar i samme grad.

Landsbyen er omfattet af retningslinjen for værdifulde kulturmiljøer og er derfor udpeget som en ”Særlig bevaringsværdig landsby”.

Hertil er Træden omfattet af en lokalplan, der har større retsvirkning end kommuneplanen. Der findes dog en uudnyttet kommuneplanramme, som har været en del af kommuneplanen siden 2012.

 

 

Billedet viser en gammel gård i Træden.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

Der udpeges ikke nye byggemuligheder, rekreative områder mv. i Træden, da lokalplanen har større retsvirkning end kommuneplanen. Der kan anmodes om lokalplanlægning af allerede eksisterende uudnyttet kommuneplanramme, før der igangsættes en ny planlægning i Træden. Det er estimeret, at kommuneplanrammen kan indeholde ca. 12 nye boligenheder, hvilket overstiger den forventede efterspørgsel og behov for udvikling i Træden. Der kan derfor, ved lokalplanlægning, blive stillet krav om etapeinddeling, så der ikke sker en uhensigtsmæssig stor udvidelse, der potentielt vil kunne sidestilles med byvækst.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.