Sattrup

Landsbyen

Sattrup er lokaliseret i et relativt fladt landbrugslandskab. Nordøst for landsbyen ligger Danmarks højeste bakkemassiv med Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj.

I den centrale vestlige del af Sattrup, findes den ældste del af landsbyen, hvor både arkitekturen og landsbystrukturen er bevaret. Sattrup er umiddelbart opstået omkring en bred vej, der formentlig har fungeret som en slags forte/gadekær, men senere er blevet til en hovedåre igennem landsbyen. Ved ankomsten til landsbyen både i øst- og vestlige retning var der en fælles branddam. Vejforten og den ene branddam er forsvundet fra landsbybilledet, men der er fortsat spor fra den vestlige branddam. Den er placeret i tilknytning til kirken, ved et åbent grønt areal centralt i den vestlige del af landsbyen. I den vestlige del af Sattrup er bebyggelsen hovedsageligt orienteret imod vejen. Mod sydøst ændrer strukturen og bebyggelsen karakter, til at være mere parcelhusdomineret og tæt.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger Landsbyen i landskabskarakterområdet Yding Bakkelandskab, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er især kendetegnet ved dyrkede marker, der delvist afgrænses af spredte bevoksede diger, små bevoksninger samt græsningsprægede områder i det mest kuperede eller lavbundsprægede terræn.

Det anbefales i landskabsanalysen, at nyt byggeri placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, og den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk i landskabet. Bygningerne skal opføres i jordfarver, så de markerer sig mindst muligt i landskabet.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser en landsbygade i Sattrup.

Demografi og udviklingspotentiale

Sattrup er en landsby med 61 boligenheder og et indbyggertal på 119. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Østbirk som ligger ca. 3 km væk. Der findes dog en kommunal dagpleje i Sattrup.

Indbyggertallet i Sattrup er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes de mange nærtliggende husdyrbrug eller en mere generel national tendens, til at flytter tættere til de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Sattrup er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er bygget seks nye boliger i Sattrup i sidste planperiode. Der er fortsat tomme byggegrunde indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Sattrup
Boligenheder 61
Befolkningstal 119
Befolkningsudvikling 2011-2022 -5%
Nærmest lokal-/centerby Østbirk
Afstand til servicefunktioner ca. 3 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser et nyere boligområde i Sattrup.

Billedet viser et gårdanlæg i Sattrup.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Der ligger en maskinfabrik i byen, som kan skabe støj og lugtgener. Opførelse af nye boligenheder må ikke begrænse maskinfabrikken i sin anvendelse.
 • Landsbyens sydøstlige del er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
 • Der er udpeget beskyttet natur, der går på tværs af landsbyen vest for Potmosevej i syd/nordgående retning.
 • Der ligger et mindre husdyrbrug tæt på landsbyen. I forbindelse med udlægning af nye boliger, skal det undersøges, om boligerne kan medføre en begrænsning på husdyrbrugenes eventuelle udvidelsesmuligheder. Er dette tilfældet kan boligerne ikke opføres, før der er gjort afværgetiltag.

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne:

 • Frysehuset.
 • Forsamlingshuset.
 • Fællesplads med bålhytte, terrasse mm.
 • Ønsker en by med åndehuller, så der ikke fortættes for meget.
 • Gode udsigter mange steder.

 

Strategi og målsætning

Sattrup er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte mulighederne indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Sattrup er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Sattrup er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder inden for eksisterende afgrænsning.

I Sattrup findes der flere lokalplanlagte områder, som fortsat skal kunne udnyttes. Det er et planlovsmæssigt krav, at en lokalplan skal være ledsaget af en kommuneplanramme. Derfor bibeholdes kommuneplanramme undtagelsesvist for Sattrup.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen. 


 

Sårbarhed

Den gamle del af Sattrup er strukturelt sårbar over for ændringer, hvorfor det fortsat er vigtigt at bevare bygningernes orientering og placering. Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

Samtidig findes der et husdyrbrug og en virksomhed i landsbyen, der kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Sattrup.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsning til byggemuligheder.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler flere steder i landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område ved kirken i forbindelse med den oprindelige vestlige branddam, samt det omkringliggende grønne område. Det rekreative område omfatter samtidig frysehuset, som allerede anvendes til fælles formål. Der er udpeget et rekreativt område omkring det eksisterende fælleshus for at sikre, at arealet også i fremtiden friholdes til fælles-/rekreative formål. Der kan ikke opføres bebyggelse, anlæg, lign. på den del af området, som ligger uden for landsbyafgrænsningen.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges syv byggemulighed i Sattrup, som alle ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.