Ørskov

Landsbyen

Ørskov er lokaliseret i et topografisk set horisontalt Landbrugslandskab.

Landsbyen er umiddelbart opstået, som en fortelandsby, hvor gårdbebyggelsen er placeret centralt omkring en plads/forte eller en branddam/gadekær. Forten er forsvundet fra landsbybilledet og er i stedet bebygget, eller blevet til hovedvejen igennem landsbyen.

De store gårdanlæg dominerer fortsat landsbybilledet i Ørskov, hvor tre ud af seks store gårde fra før udskiftningen i 1700-tallet, fortsat er mere eller mindre aktive landbrug.

Ifølge kommunens landskabsanalyse ligger landsbyen i landskabskarakterområdet Hovedgård landbrugsflade, som er en del af et større geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). Landskabet er kendetegnet ved et meget jævnt terræn, der er dækket af dyrkede marker, små landsbyer og spredt beliggende gårde.

Det anbefales i landskabsanalysen, at omdannelsen af bygningsmassen i landsbyerne, i høj grad skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse i karakter, skala og udtryk.

Selvom den oprindelige landsbystruktur ikke længere er synlig, så er de store gårdanlæg sårbare over for ændringer, som kan sløre landsbyens overordnede karaktertræk.

Kortet viser landsbyens placering i kommunen.

Billedet viser ankomsten til Ørskov.

Demografi og udviklingspotentiale

Ørskov er en mindre landsby med kun 15 boligenheder og et indbyggertal på 42. Den nærmeste lokalcenterby med indkøbsmuligheder, skole og andre offentlige services, er Gedved som ligger ca. 3,7 km væk.

Indbyggertallet i Ørskov er stort set stagneret i forrige planperiode (seneste 12 år). Det kan skyldes en mere generel national tendens, til at flytter tættere på de private- og offentlige servicetilbud, som ofte findes i lokalcenterbyerne eller hovedbyerne.

Ørskov er ikke en landsby i planlovsmæssig forstand, da det forudsætter et indbyggertal på over 200. Der er ikke opført nye boliger i Ørskov de sidste 12 år til trods for, at der findes muligheder indenfor landsbyafgrænsningen fra 2012.

Fakta

Navn Ørskov
Boligenheder 15
Befolkningstal 42
Befolkningsudvikling 2011-2022 2,2%
Nærmest lokal-/centerby Gedved
Afstand til servicefunktioner ca. 3,7 km.

Data baserer sig på tal fra november 2022.


 

Billedet viser gårdbebyggelse i Ørskov.

Billedet viser et ældre gårdanlæg i Ørskov.

Planlægningsmæssige hensyn

Nedenfor ses konkrete udpegninger af national interesse, som er så væsentlige, at de ikke kan fraviges til fordel for byudvikling. De udpegede byggemuligheder er som udgangspunkt ikke påvirket, men der kan ske ændringer i forholdene og udpegningerne, som derfor senere kan få indflydelse på en evt. fremtidig landzone- og byggesagsbehandling.

 • Den sydlige del af landsbyen er udpeget som potentiel økologisk forbindelse.
 • Den sydlige del af landsbyen er omfattet af bevaringsværdige landskaber.
 • Langs Søkærvej er to fortidsminder uden beskyttelseszone. Fortidsminderne er to ældre vildtbaneafmærkninger.
 • Hele landsbyen ligger i risikoområde Ørskov bæk, med prioritet D. Hertil er der i den vestlige del af landsbyen et område udpeget som risikoområde.
 • Landsbyen er i sin helhed placeret i område med særlige drikkevandsinteresse (OSD).
 • Det er muligt at have mindre dyrehold i byen og at disse ikke må begrænses ved opførelse af nye boliger. 

Kvaliteter

Kvaliteterne er udpeget i samarbejde med borgerne

 • Der er etableret en sti udenfor landsbyafgrænsningen som går langs åen. Den kaldes af borgerne for ’ringvejen’
 • Træerne langs søkærvej og indgangen på kirkevej
 • Oldtidshøj syd for landsbyen, med fin udsigt
 • Det mest særlige er den oprindelige struktur som er bevaret

 

Strategi og målsætning

Ørskov er i Tematillæg for landsbyerne, udpeget som en landsby, der skal tilpasses. Det betyder, at der ikke sker en udvidelse af landsbyafgrænsningen, men at der i stedet er fokus på at udnytte muligheder indenfor den allerede eksisterende landsbyafgrænsning.

Landsbyer som skal tilpasses, er karakteriseret ved at udviklingspotentialet er udfordret, og at der på baggrund af udviklingen i sidste planperiode, ikke umiddelbart vurderes at ske en stigning i indbyggertallet, som kan retfærdiggøre, at landsbyen udvides yderligere. I Ørskov er udbuddet af byggemuligheder fortsat så stort, at det kan dække den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem).

Den overordnede målsætning for Ørskov, er at modvirke de negative effekter ved et stagnerende indbyggertal, og samtidig skal landsbyen tilpasses sin demografiske virkelighed.

For at understøtte målsætningen skal der, i stedet for udvidelse af landsbyen, være et større fokus på, at finde muligheder indenfor den eksisterende afgrænsning.

Se uddybende beskrivelse under retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Illustrationen viser den strategiske planlægning for landsbyen.


 

Sårbarhed

Nyt byggeri skal tilpasses landsbyen i form og skala.

I og omkring Ørskov er der væsentlige natur- og landskabsmæssige interesser og planmæssige hensyn, som påvirker fremtidige muligheder for udvikling og opførelse af nyt byggeri.

Samtidig findes der et husdyrbrug i landsbyen, som kan påvirke fremtidige udviklingsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

Billede af Ørskov Overgård.


 

Udpegninger i landsbyen

Udpegningerne er foretaget udelukkende for at give borgerne i landsbyen og evt. fremtidige bygherre, et overblik over potentielle fremtidsmuligheder. Det er altså ikke udtryk for, at kommunen kommer til at stå for evt. udvikling, byggerier eller indretning af fællesarealer. Udviklingen skal drives af private investorer, lokalråd, borgere eller fonde. Læs mere her, om hvad der kan søges støtte til i kommunen.

 • Landsbyafgrænsning
  Da der er tilstrækkelige udviklingsmuligheder indenfor den gældende afgrænsning, sker der ikke udvidelse af landsbyafgrænsningen til byggemuligheder. Der sker en teknisk justering af landsbyafgrænsningen, så der ikke fremgår matrikler, som ikke kan anvendes til fremtidige boliger.

 • Udsigtskiler
  Der udpeges udsigtskiler i den syd- og nordlige del af landsbyen, der skal bidrage til at bevare den særlige forbindelse til den omkringliggende natur.

 • Rekreative områder
  Der er udpeget et rekreativt område omkring en eksisterende sti, der benyttes af beboerne.

 • Byggemuligheder
  Der udpeges to byggemuligheder i Ørskov, som begge ligger i forlængelse af den eksisterende struktur i landsbyen eller er placeret som huludfyldning.

 • Omdannelsesmuligheder
  Der findes flere større gårde/bygninger i landsbyen, som potentielt kunne være egnede til omdannelse til flere boligenheder. Det ville give større incitament til at bevare og renovere en eksisterende bevaringsværdig bygningsmasse, hvis den f.eks. kunne indeholde flere lejemål, generationsboliger, mv.

Hvis du ønsker at udnytte en byggemulighed eller indrette en eksisterende bygning til nyt formål, skal du først orientere dig om regler og muligheder i Dialogværktøjet – Landsbyerne udvikling og bevaring, og derefter kontakte byggesagsafdelingen i Horsens Kommune, som kan bidrage med yderligere vejledning.