1.2. Byvækst

Redegørelse

Ved vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling revideres retningslinjerne for byvækst i kommuneplan 2021-33. Der sker en større revision af redegørelsen vedrørende de nye arealudlæg. Herudover udlægges der nye arealer til fremtidig byzone, samt nye perspektivområder - Potentiel fremtidig byzone. 

Arealudlæggene skal kunne dække behovet for boliger, erhverv og offentlige formål de næste 12 år. Arealerne forventes derfor udnyttet gradvist. Herunder vedtages der rækkefølgebestemmelser for en stor del af rammerne. Det betyder, at der kun kan planlægges for en ny ramme, hvis den tilstødende ramme er inddraget i byzone ved lokalplanlægning. Rammerne udnyttes derfor i takt med efterspørgsel på den konkrete anvendelse.

Du kan se den nye redegørelse nedenfor.

De konkrete retningslinjerne for byvækst i kommuneplan 2021-33 er fortsat gældende. Du kan se retningslinjerne her.

Billede af byvækst i Hovedgård.

Kort over perspektivarealer - potentiel fremtidig byzone.


Redegørelse Tematillæg for Byudvikling

Byvæksten fylder og forandrer landskabet for altid. Der bliver flere og flere borgere, som der skal findes plads til. Arealressourcen er den samme, men der skal være plads til både boliger, erhverv, rekreative områder, klimatilpasning, natur – og landskab. Derfor skal der tænkes mere smart og bæredygtigt, hvis ikke byvæksten skal opsluge for meget af det åbne land. 

Byudviklingen sker efterhånden i større omfang gennem byomdannelse og byfortætning. I Horsens Kommune er efterspørgslen på nye boliger dog så stor, at der er behov for at udlægge nye arealer til byvækst, som sker ved Tematillæg for Byudvikling. I Horsens Kommune har man besluttet, at nye byvækstarealer udlægges i overensstemmelse med byrådets Byudviklingsmodel. Læs mere om modellen her.

De nye byvækstområder, skal overføres til byzone, før de kan tages i brug til de påtænkte byformål. Overførsel af landzonearealer til byzone eller sommerhusområde sker gennem lokalplanlægning. Derfor indeholder tematillægget også rammer for den efterfølgende lokalplanlægning for de nye byvækstområder.

Byvæksten skal ske indefra og ud. Byernes vækst vil derfor, i videst muligt omfang, ske i tilknytning til eksisterende byområder. For at begrænse inddragelsen af areal i det åbne land, må der ikke inddrages et større arealer til byudvikling i kommuneplanlægningen, end der er behov for i den 12-årige kommuneplanperiode. 

Byvæksten skal støtte op om bymønstret, da det er her, der planlægges for de forskellige servicetilbud, der typisk vil efterspørges ved en egentlig byudvikling. Arealerne er udlagt på baggrund af et estimat om fremtidig behov og efterspørgsel i de enkelte byer i kommunen. Samtidig er der taget højde for, at der er ikke plads til, at væksten i fremtiden kun sker i og omkring Horsens by, hvorfor der er fokus på at udvikle lokalcenterbyerne, hvor der allerede er investeret i offentlige servicefunktioner og infrastruktur.

Boliger

Behovet for ny byudvikling til boligformål er opgjort til at skulle rumme ca. 4.100 nye boliger i planperioden. Beregningen kan ses i panelet til højre. De nye udlæg sker hovedsageligt i form af byvækst, men det forventes at en stor del af behovet ved fremtidig planlægning skal dækkes ved byomdannelse.

For at få et realistisk billede af, hvor mange boliger, der kan være i de nye byvækstområder, er følgende faktor anvendt til beregning af rummelighed:

  • Rummeligheden for boliger beregnes ud fra arealets størrelse sammenholdt med en faktor på 70% åben lav og 30 % tæt lav, herunder 6 åben lav boliger/pr. hektar og 20 tæt lav boliger/pr. hektar.

Faktoren bygger på et studie af antallet af boliger i en lang række nyere boligområder i Horsens Kommune, der både rummer åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Den beregnede rummelighed i de nye byvækstområder, der udlægges til boliger, er ca. 2.316. Det resterende behov forventes hovedsageligt dækket ved byomdannelse og fortætning.

Erhverv

Behovet for udlæg af nyt erhvervsbyggeri er i september 2022 opgjort til ca. 144 ha. De ubebyggede erhvervsarealer i kommunen er opgjort til 377,5 ha, som ca. kan dække et behov på 198 ha erhvervsbyggeri, hvorfor restrummeligheden dækker behovet i planperioden og frem til 2034. Se beregningen i panelet til højre.

På samme måde, som ved boligområderne, er der ved studie af forskellige eksisterende erhvervsarealer opstillet en faktor for udregning af rummelighed i nye byvækstområder til erhverv:

  • Rummeligheden for erhvervsjord er beregnet ud fra bebyggelsesprocent på 50.

 

Forventet behov for boliger i planperioden

Bruttobehovet for boliger i nærværende planperiode 2021-2033 (12 år) estimeres ud fra antal boliger, opført inden for sidst kommende planperiode, altså fra 2010-2021. I perioden fra 2010 til 2017 har antallet af opførte boliger ligget omkring 300 til 480 boliger årligt. Fra 2018 til 2021 stiger antallet af opførte boliger drastisk. Især årene 2020 og 2021 er der opført markant flere boliger end de øvrige år.

Bruttobehovet for nye boliger i planperioden, er derfor beregnet på baggrund af et gennemsnit af boligbyggeriet i perioden fra 2017 til 2021, hvilket vurderes at give et realistisk billede af den store befolkningstilvækst og byggeaktivitet, som Horsens Kommune har oplevet i de seneste år.

I perioden 2017 til 2021 er der i alt opført 4.379 boliger i Horsens Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på ca. 875 boliger om året. Med udgangspunkt i en forventet fortsat stor befolkningstilvækst og et stort antal byggede boliger i de sidste tre år, vurderes det, at bruttobehovet for boliger de næste 12 år skal sættes til 875 boliger pr. år i planperioden. Det vil sige et samlet bruttobehov på  ca.10.500 boliger i planperioden.

Opførelsesår Antal opførte boliger
2017 409
2018 624
2019 714
2020 1209
2021 1423
I alt 4.379

Tabellen viser antal opførte boliger i Horsens Kommune i årene 2017 til 2021. Kilde: Horsens Kommune, opgørelse af nye boliger, Forudsætningsredegørelse 2022.

Opgørelse af eksisterende rummelighed til boliger

Den eksisterende boligrummelighed er opgjort i april 2022. I rummeligheden er medregnet kommuneplanlagte boligarealer, lokalplanlagte boligarealer samt byggemodnede boligarealer, der endnu ikke er udnyttet.

Dertil er rummeligheden i udpegede potentielle byomdannelsesområder medregnet, ud fra en vurdering af antal boliger i kendte omdannelsesprojekter.

Rummeligheden i den gældende Kommuneplan 2021 er opgjort til 6.339 boliger, jf. nedenstående tabel.

By/Bydel I alt HA
Horsens Midtby 3002 23,51
Horsens Øst 16 2
Stensballe 93 9,7
Horsens Nordvest 577 6,1
Horsens Sydvest 2 1
Horsens Syd 195 7,9
Horsens Sydøst 19 2,5
Horsens Nord 944 30
Brædstrup 285 13,7
Hatting 110 6,71
Lund 173 12,7
Egebjerg 62 4
Gedved 199 10,5
Hovedgård 37 2,1
Søvind 143 8,7
Østbirk 85 6,0
Nim 367 11,0
Sdr. Vissing 30 2,1
I alt bymønsterbyer 6339 160,1

Tabellen viser opgørelse af boligrummelighed i Kommuneplan 2021-2033. Kilde: Horsens Kommune, Forudsætningsredegørelse 2022.

* Søvind og Sdr. Vissing har stagnerende befolkningstal. Derfor regnes der kun rummelighed for lokalplanlagte og byggemodnede grunde, i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning for byvækst.

Billede fra Godsbanekvarteret.


Samlede behov for nye boliger

Tematillæg for Byudvikling Estimeret behov for boliger
I 12 års planperiode 10.500
Restrummelighed 6.400
Aktuelt behov for nye udlæg 4.100

 

Tabellen viser resultatet af Horsens Kommunes beregning af behov for nye boliger

Forventet behov for erhvervsareal i planperioden

Bruttobehovet for nye erhvervsarealer i planperioden er beregnet på baggrund af et gennemsnit af erhvervsbyggeriet i perioden fra 2017 til 2022 – en periode, der samlet giver et realistisk billede af erhvervsbyggeriet i Horsens Kommune.

Fra 2017 til 2022 blev der i rammeområder, der er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen opført 596.000 m2 byggeri, svarende til ca. 59 ha. Det svarer til et gennemsnit på ca. 12 ha byggeri om året. På den baggrund vurderes det, at der vil blive opført 12 ha erhvervsbyggeri hvert år i planperioden, svarende til i alt 144 ha erhvervsbyggeri.

Bebyggelsesprocenten i langt de fleste rammeområder til erhverv i Horsens Kommune er fastsat til 50 %. Denne bebyggelsesprocent er derfor anvendt til beregning af det fremtidige behov. Det vurderes således, at der i planperioden vil være et bruttobehov for erhvervsareal på 288 ha.

 

Opførelsesår

Opført erhvervsbyggeri i udlagte rammer til erhverv i Kommuneplan 2021-33, ha
2017/18 2,1
2019 6,3
2020 3,2
2021 5,0
2022 43
I alt

59,6 ha

Tabellen viser en opgørelse af opført erhvervsbyggeri i årene 2017 til 2022 (september 2017-september2022). Kilde: Horsens Kommune, Forudsætningsredegørelse 2022.

Opgørelse af eksisterende rummelighed til erhverv

Den eksisterende erhvervsrummelighed er opgjort i september 2022. I rummeligheden er medregnet kommuneplanlagte erhvervsarealer og lokalplanlagte erhvervsarealer, der endnu ikke er udnyttet.

Rummeligheden i den gældende Kommuneplan 2021-33 er opgjort til 377,5 ha, med en byggemulighed på ca. 198 ha erhvervsbyggeri.

Behov for udlæg af nye erhvervsområder

Med en eksisterende rummelighed på 359,5 ha rammelagte erhvervsområder og et forventet behov for 288 ha i planperioden, kan der ikke udlægges mere areal til erhverv i Kommuneplan 2021-2033, medmindre der kan foretages en omfordeling af allerede udlagte erhvervsarealer, i overensstemmelse med planlovens § 11a stk. 6.

     
By/Byde Estimeret byggemulighed etageareal HA Estimeret areal af grund HA
Horsens Midtby 0,18 0,21
Horsens Øst 0 0
Horsens Nordvest 10,0 12,0
Horsens Sydvest 24,0 51,4
Horsens Syd 37,5 57,8
Horsens Sydøst 0 0
Horsens Nord 0 0
Stensballe 0,09 0,17
Brædstrup 13,9 27,2
Hatting 5,4 12,7
Lund 20,5 40,9
Egebjerg 7,9 26,4
Gedved 39,0 78,0
Hovedgård 12,0 24,0
Søvind 0,46 0,92
Østbirk 26,8 44,6
Nim 0,57 0,95
Sdr. Vissing 0 0
I alt 198,2 377,5

Tabellen viser opmåling af ubebyggede erhvervsarealer i kommuneplan 2021-33, opgjort april 2022. Kilde: Horsens Kommune, Forudsætningsredegørelse 2022.

Omfordeling af erhvervsarealer

Det beregnede areal, i de nye byvækstområder, der udlægges til erhverv er 9,1 ha. Arealer kan inddrages til fremtidig byzone, hvis et eller flere erhvervsareal af tilsvarende omfang tages ud af kommuneplanen. Det vurderes, at der er et aktuelt behov for omfordeling, idet Horsens Kommune ønsker at udnytte den nære beliggenhed til motorvej E45 samt tilgængelighed til tilslutningsanlæg hertil. Dette skyldes blandt andet, at der er etableret nyt tilslutningsanlæg 56b, hvor der er planer om at etablere en direkte forbindelsesvej til erhvervsområdet Vega i Lund. Dette åbner mulighed for at inddrage et nyt erhvervsareal nord for Vega, med direkte adgang til motorvejsnettet. Det vil sikre en optimal udnyttelse af den infrastrukturinvestering, der er foretaget i tilslutningsanlægget.

Samtidig forventes de øvrige tilslutningsanlæg i Horsens Kommune at blive udbygget og forbedret i forbindelse med en udvidelse af motorvej E45 til 6 spor. Dette åbner mulighed for en bedre udnyttelse af tilslutningsanlæg 55, Horsens nord, hvor der kan etableres et nyt erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder, umiddelbart nord for tilslutningsanlægget, med en bedre og mere direkte tilgængelighed til motorvejen. Dette vil understøtte den stærke erhvervsklynge, som allerede er omkring denne branche i Horsens. Arealet er beliggende vest for Danish Crown. Danish Crown blev udpeget som risikovirksomhed i 2021, hvorfor det begrænser anvendelsen af arealet til transport- og logistik med høj miljøklasse 4-6. Dertil kommer, at der er en række andre planlægningsmæssige forhold, der skal belyses nærmere under en fremtidig detailplanlægning for arealet.

Med tematillægget foretages der derfor en omfordeling af  allerede udlagte rammer til erhvervsformål til fordel for nye og bedre beliggende arealer til erhvervsformål. Omfordelingen fremgår af tabellen til venstre.

For at udlægge nye erhvervsarealer, skal kommunen derfor udtage ikke-byggemodnede erhvervsarealer, der størrelsesmæssigt svarer til de arealer kommunen ønsker at udlægge, jf. planloven § 11a stk. 6. Derfor tages der et erhvervsareal ud i forbindelse med tematillægget og yderligere tre erhvervsrammer reduceres. Det drejer sig om hele rammeområde 32ER04 samt dele af rammeområderne 34ER01, 14ER09 og 15ER10. Ved vedtagelse af tematillægget, tilbageføres derfor 78,8 ha erhvervsareal. Herudover er der, ved vedtagelse af Kommuneplan 2021-33, udtaget et større erhvervsareal på 38 ha, som ikke blev omfordelt. Samlet giver det 114,6 ha erhvervsgrundsareal til omfordeling.

Der omfordeles et væsentlig større areal, end der planlægges for ved vedtagelse af nærværende tematillægget. Dette af hensyn til, at Horsens kommune ønsker at igangsætte en planlægning for perspektivområdet ved Østbirkvej i Gedved, som har et omfang på 110 ha. Der er derfor allerede omfordelt tilstrækkeligt areal til at igangsætte en selvstændig planlægning for erhvervsområdet.


Erhvervsarealer, der tages ud af kommuneplanen

Størrelse på areal
Tidligere taget ud 38 ha
Rammeområde 32ER04 27,7 ha
Dele af rammeområde 34ER01 16,3 ha
Dele af rammeområde 14ER09 10,0 ha
Dele af rammeområde 15ER10 22,5 ha
I alt 114,2 ha

Tabellen viser omfordeling af erhvervsarealer ved Tematillæg for Byudvikling.

 

Nyt erhvervsareal, der tages med i kommuneplanen Størrelse på areal
Bøgehøjvej 4,8 ha
Storegade 1,8 ha
Østerlundvej 2,5 ha
I alt 9,1 ha

Tabellen viser nye udlæg af erhvervsarealer ved Tematillæg for Byudvikling.


 

Nye byvækstarealer ved vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling

Der udlægges i alt 239,9 ha nyt areal til byvækst ved vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling. Herunder reduceres to rekreative rammer, som allerede ligger i byzone, med i alt 2,9 ha. Formålet er at ændre anvendelsen af rammerne, så der i stedet planlægges for henholdsvis erhvervs- og boligformål på arealerne. Det vurderes, at den ændrede anvendelse, er så væsentlig, at der reelt er tale om byvækst.

Der udtages et mindre areal erhvervsjord, end der ved tematillægget og senere planlægning forventes optages i kommuneplanen. Der udtages i alt 114,6 ha og der laves nye rammer for i alt 9,1 ha og hertil 110 ha for den fremtidige planlægning for perspektivområdet ved Østbirkvej i Gedved. Differencen skyldes, at der skal ske en hensigtsmæssig afgrænsning af arealerne både ift. landskab, matrikelstruktur, ejerforhold, investeringer i infrastruktur og muligheden for at sikre en samlet planlægning for erhvervsområderne. Herunder kan arealudlægget ved Bøgehøjvej understøtte den grønne omstilling af transportsektoren, da hensigten med udlægget er at sikre mulighed for el-ladestandere i direkte tilknytning til motorvejen. Se en detaljeret redegørelse for de enkelte arealer her.


 

Billede fra Provstlund i Lund.


 

Der udlægges følgende byvækstarealer til boliger:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed  Zonestatus  Fremtidige zonestatur
Egebjerg, Egebjerggård  Boliger  6 ha  61 boliger   Landzone   Byzone
Gedved, Gedved Øst  Boliger  17 ha   170 boliger   Landzone   Byzone
Østbirk, Højageren  Boliger  3 ha   18 boliger   Landzone   Byzone
Østbirk, Purupvej  Boliger  4,5 ha  27 boliger   Landzone   Byzone
Nim, Møllegade  Boliger  1 ha  6 boliger  Landzone  Byzone
Nim, Præstevænget

 Boliger

 0,1 ha  2 boliger  Byzone  Byzone
Horsens, Nørrestrand  Boliger  199 ha  2030 boliger  Landzone  Byzone
I alt  Boliger  230,5 ha  2314 boliger    

 

Egebjerg

Der udlægges et nye boligområde i den nordlige del af Egebjerg.

Egebjerggård

Arealet har en størrelse på 6 ha og udlægges til boligformål samt til offentlige formål. Det er estimeret, at der kan opføres 61 boliger inden for arealet.

Udlægget er i overensstemmelse med hovedstrukturbilledet og fremstår som en naturlig afrunding Egebjerg by.

Se detaljeret redegørelse: Egebjerggård, Boligformål

Gedved

Der udlægges et større areal til boligformål i den østlige del af Gedved.

Gedved Øst

Arealet har en størrelse på 17 ha og udlægges til boligformål. Det er estimeret, at der kan opføres 170 boliger inden for arealet.

Det vurderes, at udlægget vil være i overensstemmelse med hovedstrukturbilledet.

Se detaljeret redegørelse her: Gedved Øst, Boligformål

Østbirk

I Østbirk udlægges to nye boligområder i den nordøstlige del af byen.

Purupvej

Arealet er beliggende i den nordlige del af Østbirk. Det vil komme til at udgøre en ny bykant og ankomst til Østbirk. Udlægget er placeret i tæt tilknytning til eksisterende boligområde og udlægges til samme formål.

Arealet har en størrelse på 4,5 ha og ønskes udlagt til boligformål. 

Der er estimeret at kunne placeres ca. 27 boliger på arealet. 

Se detaljeret redegørelse her: Purupvej, Boligformål

Højageren

Arealet er beliggende i den nordvestlige del af Østbirk. Udlægget er placeret i tæt tilknytning til eksisterende boligområde og udlægges til samme formål. Det fremstår som en naturlig afrunding af den østlige del af Østbirk.

Arealet har en størrelse på 3 ha og ønskes udlagt til boligformål.

Der er estimeret at kunne placeres ca. 18 boliger på arealet.

Se detaljeret redegørelse her: Højageren, Boligformål

Nim

Der udlægges to mindre boligområder i Nim. Et i den sydlige del af byen og et i den vestlige del.

Møllegade

Arealet er beliggende parallelt med Vejlevej, i den vestlige afgrænsning af Nim. Arealet ligger i tilknytning til eksisterende byzone, og er sammenkoblet med byen mod øst ved Birgittelystvej.

Arealet har en størrelse på 1 ha og udlægges til boligformål, hvor det estimeres, at der kan opføres 6 boliger inden for arealet.

Se detaljeret redegørelse her: Møllegade, Boligformål

Præstevænget

Arealet ligger i byzone i tilknytning til den gamle præstegårdshave i den centrale del af Nim og fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af landsbyen.

Arealet har en størrelse på 0,1 ha og udlægges til boligformål. Der er fremsendt et konkret ønske, om at udvide eksisterende ramme 37BO09 mod øst. Ramme 37BO09 er udlagt til boligformål i form af tæt og lav boligbebyggelse og har et omfang på 0,3 ha.

Samlet set vil rammen få en størrelse på 0,4 ha , som er beregnet til at kunne indeholde 8 tæt-lav boliger.

Se detaljeret redegørelse her: Præstevænget, Boligformål.

Horsens

I Horsens udlægges en helt ny bydel ved Nørrestrand.

Nørrestrand

Natur- og byudviklingsområdet Nørrestrand er højt prioriteret politisk som en ny bydel, der skal sikre den langsigtede vækst og boligudviklingsmuligheder i det nordlige del af Horsens mange år frem.

I 2018 blev udviklingsplanen for Nørrestrand politisk besluttet.

Arealet til byvækst har en størrelse på 199 ha og det estimeres, at der kan opføres 2030 boligenheder inden for udlægget.

Se detaljeret redegørelse her: Nørrestrand, blandet formål


 

Der udlægges følgende byvækstområder til erhverv:

Område  Anvendelse Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidige zonestatus
Lund, Bøgehøjvej  Erhverv  4,8 ha  4 ha  Landzone  Byzone
Horsens, Østerlundvej  Erhverv  2,5 ha  1,5 ha  Byzone  Byzone
Østbirk, Storegade  Erhverv  1,8 ha  0,9 ha  Landzone  Byzone
I alt  Erhverv  9,1 ha  57,3 ha    

 

Lund

Der udlægges en ny erhvervsramme i den sydøstlige afgrænsning af Lund.

Bøgehøjvej

Areal har en størrelse på 4,8 ha og udlægges til erhvervsformål. Udlægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstrukturbillede og fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Lund by.

Der udlægges en ramme, en til let industri, håndværk, kontor- og serviceerhverv. Der gives endvidere mulighed for etablering af trafikanlæg. Ved trafikanlæg menes der specifikt ladestandere til forsyning af de større transport- og logistikvirksomheder i området og forbikørende på motorvej E45.

Se detaljeret redegørelse: Bøgehøjvej, Erhvervsformål

Østbirk

Der udlægges et nyt erhvervsområde i den sydlige ende af Østbirk ved rundkørslen Storegade og Skovbakkevej. 

Storegade

Arealet har en størrelse på 1,8 ha og ønskes udlagt til erhvervsformål. Der er fremsendt et specifikt ønske om, at udvide eksisterende virksomhed beliggende nord for udlægget. 

Arealet afgrænses naturligt af infrastruktur med omkringliggende veje, samt en rundkørsel og fremstår derfor som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Østbirk by.

Se detaljeret redegørelse: Storegade, Erhvervsformål

Horsens 

Der udlægges et nyt erhvervsområde i Horsens ved Bygholmbakker syd for Lund.

Østerlundvej

Arealet har en samlet størrelse på 4,7 ha og udlægges til erhvervsformål. Der er fremsendt et konkret ønske, om at udvide eksisterende ramme 13ER05 mod vest med 2,5 ha. Ramme 13ER05 er udlagt til erhvervsformål i form af let industri og håndværk. Ønsket om udvidelse af rammen er fremsat af eksisterende produktionsvirksomhed.

Se detaljeret redegørelse: Østerlundvej, Erhvervsformål


 

Der udlægges følgende byvækstarealer til offentlige formål:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidige zonestatus
Egebjerg, Egebjerggård

 Offentlige formål

 0-1 ha

 0-0,25 ha  Landzone  Byzone
Østbirk, Højageren

 Offentlige formål

 0-3 ha

 0-1,8 ha  Landzone  Byzone
Horsens, Nørrestrand

 Offentlige formål

 9,7 ha

 5,82 ha  Landzone  Byzone
I alt  Offentlige  formål

 9,7 ha

 5,82 ha    

 

Egebjerg

Egebjerggård

Af befolkningsprognosen fremgår det, at der inden for nærmeste fremtid, vil komme kapacitetsudfordringer vedrørende udbud af skole- og dagtilbud i Egebjerg. Der gives derfor mulighed for etablering af en daginstitution, døgninstitution, plejeboliger eller lignende i eksisterende gårdbebyggelse (Egebjerggård).

Egebjerggård er en af de sidste tilbageværende oprindelige gårde i Egebjerg. Den firelængede gårdbebyggelse fremstår som en karakteristisk hovedgård og er dermed værdifuld for Egebjergs kulturarv. 

Der udlægges ikke en dedikeret ramme til offentlige formål, men der gives mulighed for anvendelse af Egebjerggård til offentlige formål i boligrammen for arealudlægget.

Se detaljeret redegørelse: Egebjerggård, Boligformål

Østbirk, Højageren

Højageren

Af befolkningsprognose fremgår det, at der inden for nærmeste fremtid, vil komme kapacitetsudfordringer vedrørende udbud af dagtilbud i Østbirk. Der gives derfor mulighed for anvendelse til offentlige formål, herunder uddannelsesinstitution, daginstitution, døgninstitution, plejeboliger eller lign. inden for boligrammen ved arealudlægget for Højageren.

Der udlægges ikke en dedikeret ramme til offentlige formål, hvorfor rammen kan bestå af en blanding mellem boliger og offentlige formål eller dedikeres fuldt ud til en anvendelserne.

Se detaljeret redegørelse: Højageren, Boligformål

Horsens

Nørrestrand

Der udlægges et areal på 9,7 ha til offentlige formål som beskrevet i Horsens Natur – og byudviklingsplanen for Nørrestrand. Arealudlægget skal understøtte udviklingen af den nye bydel.

Inden for området kan der etableres dag- og døgninstitutioner, uddannelses-, sundheds-, kulturelle-, administrative- samt sociale formål, ældreboliger samt foreningsaktiviteter.

På baggrund af yderligere behovsanalyse i forbindelse med etablering af skole- og dagtilbud inden for udviklingsområdet kan yderligere to rammer inden for området anvendes til offentlige formål.

17BE02: tilføjelse til anvendelsesbestemmelsen
Offentlige formål herunder plejecenter, Døgn- og daginstitutioner, kulturelle institutioner, fritidsanlæg.

17BO11: tilføjelse til anvendelsesbestemmelsen
Offentlige formål herunder plejecenter, daginstitutionen, fritidsanlæg i form af sports- og idrætsfaciliteter.

Se detaljeret redegørelse her: Nørrestrand, blandet formål


 

Der udlægges følgende arealer til rekreative formål:

Område  Anvendelse  Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidige zonestatus
Horsens, Nørrestrand  Rekreative formål

 46 ha

 0  Landzone  Byzone
Horsens, Nebel

 Rekreative formål

 12 ha

 0  Landzone  Landzone
I alt  Rekreative formål

 58 ha

 0     

 

Horsens

Nørrestrand

Der udlægges to større rekreative rammer i i forbindelse med bydelen Nørrestrand. Områderne skal sikre, at områder med særlige naturinteresser bevares og at der skabes grønne korridorer igennem udviklingsområdet til rekreative formål.

Nebel

Der udlægges en rekreativ ramme omkring landsbyen Nebel. Rammen har til formål, at adskille landsbyen fra byvækstområdet. 

Rammen forbliver i landzone for at skabe en klar afgrænsningen mellem by og land. samtidig sikres det, at landsbyens beboer ikke begrænses af et kommende boligområde.


 

Følgende arealer tages ud af beregningen af rummelighed for boliger:

Område  Anvendelse Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidig zonestatus Ny anvendelse
Nim, Egelund  dele af 37BO08  Boliger  9,6 ha   98 boliger  Landzone  Landzone  Åbent land
I alt    9,6 ha  98 boliger      

 

Nim

Luftfoto af den sydlige del af Nim, hvoraf der er et arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 37BO08

Nim, Egelund  dele af 37BO08

Rammeområdet er udlagt til boliger i Kommuneplan 2013. Dele af arealet udgår af kommuneplanen, da der ikke er igangsat en planlægning for området endnu og der findes en relativ stor rummelighed i Nim. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Der udtages i alt 9,6 ha. Det svarer til 98 boligenheder.


 

​Følgende arealer tages ud af beregningen af rummelighed for erhverv:​

Område  Anvendelse Arealstørrelse  Estimeret rummelighed Zonestatus  Fremtidig zonestatus Ny anvendelse
Egebjerg, ramme 32ER04  Erhverv  27,7 ha  13,85 ha  Landzone  Landzone  Åbent land
Hovedgård, dele af ramme 34ER01  Erhverv  16,3 ha  8,15 ha  Landzone  Landzone  Åbent land
Horsens syd, dele af rammerne 14ER09 og 15ER10  Erhverv  32,5 ha  17,4 ha  Landzone  Landzone

 Åbent land

 

Dele af areal taget ud ved vedtagelse af kommuneplan 2021-33

 Erhverv

 38,1 ha  19,05 ha  Landzone  Landzone

 Åbent land

I alt    114,6 ha  57,3 ha      

 

Egebjerg

Luftfoto af den sydlige del af Egebjerg, hvoraf der er et arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 32ER04

Egebjerg, ramme 32ER04

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer ved Tematillæg for Byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealet har en omfang på 27,7 Ha

Hovedgård

Luftfoto af den sydlige del af Hovedgård, hvoraf der er to arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 34ER01

Hovedgård, dele af ramme 34ER01

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer ved Tematillæg for Byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealerne har et samlet omfang på 16,3 Ha.

Horsens

Luftfoto af den sydlige del af Horsens, hvoraf der er to arealer markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanrammerne 14ER09 og 15ER10

Horsens syd, dele af rammerne 14ER09 og 15ER10

Rammeområde 14ER09 er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Rammeområde 15ER10 er udlagt til erhverv i kommuneplan 2013. Arealerne indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer ved Tematillæg for Byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealerne har et samlet omfang på 32,5 Ha.


 

Perspektivområder

Der udlægges i Tematillægget for Byudvikling en række perspektivområder. Det vil sige arealer, der ikke indgår i kommuneplanlægningen, men på sigt overvejes indarbejdet. Der skal derfor foretages en konkret vurdering og en konkret kommuneplanlægning, før arealerne evt. kan komme i spil som nye byudviklingsområder.

Der er med perspektivområderne således ikke taget endelig stilling til, om der på et senere tidspunkt, vil eller kan blive gennemført en planlægning for arealerne.

Den fremtidige planlægning skal bidrage til opfyldelse af Byrådets klimaplan 2022-2026. Heraf fremgår det bl.a., at helhedsplaner udarbejdes, så de fremmer CO2 reduktion og cirkulær økonomi med udgangspunkt i stedets potentialer og kulturbårne fællesskaber. Disse planer skal pege på sammenhænge og arkitektoniske helheder, bevaring af bebyggelse, transformation af eksisterende miljøer eller nye tiltag, nødvendig klimatilpasning og biodiversitet, som giver merværdi for borgere. Disse planer udarbejdes i tæt samarbejde med borgerne og er derfor også et dialogredskab til understøttelse af partnerskaber og deleøkonomi.   

Samtidig bør det overvejes, om der er mulighed for, at overskudsjord fra byggeri kan genanvendes lokalt, for at skabe merværdi og mindske behovet for at transportere det langt.

De nye perspektivområder erstatter eksisterende perspektivområde i kommuneplan 2021-33.

Hovedgård Øst, Hovedgård

Arealet er placeret øst for Gl. Århusvej i tilknytning til Hovedgård. I forbindelse med planstrategi 2023 er der fremsendt et ønske om byudvikling til blandet bolig og erhverv, herunder tekniske anlæg i form af VE-anlæg. I forslaget er det indarbejdet, at der i fremtiden vedtages et togstop i Hovedgård. 

Arealet har en størrelse på 81 ha og er estimeret til at kunne rumme 826 boliger. Til sammenligning er der 1016 boligenheder i Hovedgård på nuværende tidspunkt. 

Udlægget vil være en væsentlig udvidelse af Hovedgård. Størstedelen af Hovedgård ligger vest for Gl. Århusvej. Den hidtidige udvikling i byen, har udelukkende været koncentreret vest for landevejen.

Den oprindelige landsby var centreret omkring det gamle banelegeme, hvorfor den lille enklave af bebyggelse placeret øst for Gl. Århusvej er en del af Hovedgård oprindelige landsbystruktur.

Etableres der igen et togstop i byen, vil det være naturligt at ændre bymønsteret, så byen igen centreres omkring banelegemet. Samtidig vil der potentielt kunne redegøres for, en fremtidig større efterspørgsel på boliger i Hovedgård.

Der er væsentlige interessekonflikter i området, herunder økologiske forbindelser, støjbelastning, risiko for oversvømmelser, mv.

Der er ligeledes usikkerhed omkring en fremtidig justering af jernbanenettet, hvorfor der er udpeget en transportkorridor igennem arealet. Herudover er Miljøstyrelsen i gang med at revidere deres grundvandskortlægning, herunder udpegning af indvindingsoplande og vurdering af grundvandsmagasinernes sårbarhed. 

Et fremtidig togstop dog kan potentielt understøttes ved, at der sker en større udvikling og dermed tilflytning til Hovedgård. Samtidig er der ikke plads til, at alt fremtidig vækst kan ske i Horsens by.

Det vurderes samlet set, at der er behov for udarbejdelse af en udviklingsplan for Hovedgård og perspektivarealet som en samlet enhed, så potentialerne og udfordringer belyses, før der potentiel kan udlægges areal øst for Gl. Århusvej.

Perspektivområde Hovedgård Øst, Hovedgård

Lund-Vinten, Vintenvej

Arealet ligger i den vestlige del af Lund-Vinten. Arealet er ca. 67 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 683 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Arealet er delvist udpeget som bevaringsværdigt landskab. De udpegede bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, vejanlæg og tekniske anlæg. Hvis der skal ske byudvikling i kanten af byerne, må oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber ikke forringes.

Bevaringsværdige landskaber kan som udgangspunkt ikke reduceres, hvorfor der bør udarbejdes en helhedsplan for området, som kan afdække mulighederne og begrænsningerne ved potentielt at udlægge arealet til byvækst.

I den forbindelse skal der, udover det bevaringsværdige landskab, være særligt fokus på, at arealet er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, trafikafvikling i området, lugtgener fra husdyrbrug i området, støj fra Silkeborgvej, grundvandsforhold, samt hensyn til eksisterende boliger mm.

Perspektivområde Lund-Vinten, Lund

Sorthøjvej, Egebjerg

Området ligger tæt på motorvej E45 og Skanderborgvej, og er derfor påvirket af trafikstøj. Før området evt. kan indarbejdes som byvækstareal i kommuneplanen, skal der kunne redegøres for, at der kan og vil blive etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, der kan nedbringe støjpåvirkningen af hele området til under 58 dB Lden (fremskrevet i 10 år).

Det skal undersøges, om der evt. kan skabes en helhedsorienteret afskærmningsløsning, der kan tilgodese støjdæmpning i større dele af Egebjerg. Udformning og placering af den nødvendige støjafskærmning skal ud over at tilpasse sig landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, også tilgodese bokvaliteten i det potentielt fremtidige boligområde.

Derudover er der forhold omkring husdyrbrug, evt. påvirkning fra eksisterende virksomhed, trafikafvikling, håndtering af klimavand, grundvand, spildevandstrykledning, fortidsminder, samt sammenkobling til Egebjerg, der skal belyses nærmere i forbindelse med en planlægning. Arealet ønskes anvendt til boligformål.

Området er 22,4 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 228 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Sorthøjvej, Egebjerg

Munkhøjvej, Hansted-Egebjerg

Perspektivområdet ligger syd for Hansted og nord for udviklingsplanen for Nørrestrand. Den nordøstlige del af området er påvirket af støj fra jernbanen og den sydlige del af arealet er påvirket af støj fra Gl. Århusvej. Før området evt. kan indarbejdes som byvækstareal i kommuneplanen, skal der kunne redegøres for, at der kan og vil blive etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, der kan nedbringe støjpåvirkningen af hele arealet.

Udformning og placering af den nødvendige støjafskærmning skal, ud over at tilpasse sig landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, også tilgodese bokvaliteten i det potentielt fremtidige boligområde.

Derudover ligger store dele af arealet inden for Grønt Danmarkskort, lavbundsareal som skal friholdes fra bebyggelses og anlæg, hvorfor der bør udarbejdes en helhedsplan for området, som kan afdække mulighederne og begrænsningerne ved potentielt at udlægge arealet til byvækst.

Hertil er der forhold omkring husdyrbrug, kirkeomgivelser, trafikafvikling, håndtering af klimavand, naturbeskyttelse samt sammenkobling til Hanted, der skal belyses nærmere i forbindelse med en planlægning. Arealet ønskes anvendt til boligformål.

Området er 50 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 510 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Perspektivområde Munkhøjvej, Egebjerg-Hansted

Bøgehøjvej, Lund

Perspektivområdet nord for motervej E45 ved tilslutningsanlæg 56a, ved Lund. I forbindelse med offentliggørelse af forslaget til Tematillæg for Byudviking, har Vejdirektoratet opfordret Plan- og landdistriktsstyrelsen til at gøre indsigelse mod udlæg af arealet, da det strider mod Vejdirektoratets interesse i området i forhold til udvidelsen af motorvejen og dermed den statslige interesse om, at kommunernes planlægningen ikke må medføre væsentlige merudgifter for staten. 

Da Vejdirektoratets interesse for arealet ophører, når motorvejsudvidelsen er færdig, bibeholdes arealet i stedet som et perspektivareal, med henblik på, at optage arealet i kommuneplanen herefter.

Perspektivarealet forbeholdes til transport- og logistikvirksomheder med højeste miljøklasse (4-6).

VVM for udvidelse af motorvej E45 viser, at der skal placeres en ny samkørselsplads ved Bøgehøjvej – dvs. arealet øst for Bøgehøjvej. Se hele VVM for anlægsarbejdet for E45 Vejle - Skanderborg her.

Langs arealet mod øst i nord- og sydgående retning er der udlagt en statslig transportkorridor langs motorvej E45. Udpegningen er en arealreservation til motorvejen, som er et større nationalt strækningsanlæg, samt til udvidelse af motorvejen til seks spor. Det er af national interesse, at der sker en koordinering mellem den kommunale og den statslige transportplanlægning, og at kommuneplanlægningen udarbejdes under hensyn til den overordnede infrastruktur, hvorfor der bør ske en koordinering mellem den kommunale- og statslige planlægning af arealet. Ved lokalplanlægning skal der indgås en dialog med Vejdirektoratet, for at sikre en tæt koordinering.

Perspektivområde Bøgehøjvej, Lund

Østbirkvej, Gedved

I forbindelse med offentliggørelse af Tematillæg for Byudvikling, har Vejdirektoratet opfordret Plan- og Landdistriktsstyrelsen til, at Kirkeministeren gør statslig indsigelse mod Horsens Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 11. Plan- og Landdistriktsstyrelsen nedlagde, i den forbindelse, veto mod vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling med begrundelse om, at arealudlægget ved Østbirkvej er i strid med nationale interesser.

Horsens kommune kan ikke vedtage en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, hvis en statslig styrelse nedlægger veto mod planlægningen. Arealet udpeges derfor i stedet som perspektivareal, så vi kan genoptage dialogen med Vejdirektoratet, uden at forsinke processen omkring det resterende indhold i Tematillægget. Hertil anbefales det, at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for arealet, inden der udarbejdes et nyt kommuneplantillægget.

Formålet med at igangsætte en udarbejdelse af en helhedsplan og først derefter en selvstændig kommuneplanlægning for arealet, er at få et plangrundlag med en højere detaljeringsgrad, som kan belyse, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af tilslutningsanlægget til motorvejen ved Østbirkvej, som det ellers antages af Vejdirektoratet. Det er administrationens vurdering, at en helhedsplan kan bidrage til en mere konkret og målrettet dialog med Vejdirektoratet. Samtidig vil en helhedsplan i højere grad kunne varetage landskabsmæssige hensyn, naturbeskyttelse, mv, da detaljeringsgraden er større end for kommuneplanlægningen.