Møllegade, Nim

Redegørelse

Arealet ligger parallelt med Vejlevej, i tilknytning med eksisterende byzone, i den vestlige afgrænsning af Nim og er sammenkoblet med byen mod øst ved Birgittelystvej. 

Arealet har været udlagt som perspektivområde i kommuneplan 2021-33 og fremgik ligeledes af både planstrategi 2019 og 2023. Det er dog reduceret væsentligt og har nu en størrelse på 1 ha. Det er estimeret, at der kan opføres 6 boliger inden for arealet.

Bebyggelsen i Nim har en generel åben og lav karakter og består af hovedsagligt af bebyggelse i 1 til 1½ etage. Det fremtidige byggeri skal tilpasses området i skala og karakter. 

Området ligger inden for fjernomgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. En mindre del af arealet er ligeledes berørt af kirkens næromgivelser. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således, at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger.

Arealudlægget fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Nim. Ved lokalplanlægning for området, skal der tages hensyn til, byrandens visuelt afdæmpet karakter, der markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet. Jf. landskabsanalysen bør højt eller på anden måde markant byggeri begrænses og byranden bør være præget af byggeri i jordfarveskala.

Arealet forventes koblet på Møllegade eller Birgittelystvej, hvorfor der skal reserveres areal til veje og stier til og i området.


 

Luftfoto af arealudlægget Møllegade.


 

Ramme til boligformål 


 

Generel anvendelse Boligområde
Specifik anvendelse Åben-lav boligbebyggelse
Fremtidig zonestatus Byzone
Max. bebyggelsesprocent for område (%) 30 % for den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. højde (m) 7
Min. tilladte miljøklasse 1
Max. tilladte miljøklasse 2
Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 

Billede af ny ramme til boligformål i den vestlige del af Nim.

Generelle anvendelsesbestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der må etableres åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Bebyggelsens omfang og udformning:

Området ligger inden for fjernomgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger. Landsbyen skal fortsat have landsbykarakter og adskille sig fra byområder. I planlægningen og byggesagsbehandlingen skal der tages hensyn til landsbymiljøet, herunder de bevaringsværdige strukturer, bebyggelsesmæssige kvaliteter og særlige landskabstræk, hvorfor bygningshøjden maksimalt må være 7 meter. 

Miljøforhold:

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Herudover skal der udvises forsigtighed og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med den fysiske indretning af området.

Uddybende beskrivelse af infrastruktur:

Der skal etableres fortov langs Birgittelystvej for at imødekomme udviklingen. 

Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

Øvrige forhold:

Ved lokalplanlægning for området, skal byrandens have en visuelt afdæmpet karakter, som markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet. Højt, eller på anden måde markant, byggeri skal begrænses og byranden skal være præget af byggeri i jordfarveskala.


 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Ved kommuneplanlægning påser staten, at planlægningen ikke er i strid med væsentlige nationale interesser vedr. vækst og erhvervsudvikling, natur og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg. Du kan se redegørelse for, at arealudlægget er i overensstemmelse hermed nedenfor.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger langt fra Natura 2000 områder, og anvendelse af arealet kan derfor ikke påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Arealet udgøres af omdriftsareal, og det vurderes, at der ikke er potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV arter fra den østjyske region i området.

Jordforurening

Der er intet kendskab til jordforurening. Området forventes udtaget af områdeklassificeringen, når det overgår til byzone.

Jordarbejder skal følge jordstrategien, det vil sige, at jord primært skal blive i området og ikke graves op og transporteres væk. Genindbygning af jord kan gøres ved f.eks. at lave en let hævet vej, som giver plads til jord og samtidigt sikre at vejen afvandes naturligt.

Spildevandplan

Området ligger i opland til vandløb, ultimativt Gudenå. Ønskes udledning til recipient, skal der forventes krav om fuld rensning og forsinkelse af regnvandet (e.g. i vådt regnvandsbassin) inden for området før udledning. Området ligger i planopland B174 i spildevandsplanen. En indledende screening af grundvandsstand og jordbundsforhold tyder på potentielt gunstige nedsivningsforhold i hele eller dele af området. Det bør derfor undersøges nærmere, om regnvand kan nedsive, for at imødekomme et stigende behov for at håndtere vandet, hvor det falder.

Der skal derfor etableres regnvandsbassin inden for området, hvis det ikke er muligt at håndtere regnvandet på anden vis.

Kirkebyggelinje

Arealet ligger inden for byggelinje for Nim Kirke. Der kræves dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 19 til byggeri inden for kirkebyggelinjen, som overstiger 8,5 meter i højden. Da der i rammen fastsættes en maksimal bygningshøjde på 7 meter, vil den fremtidige bebyggelse være i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om kirkebyggelinjer.

Museum

Store dele af arealet er omfattet af fortidsmindeareal – enkeltfund fra jernalder. I forbindelse med anlægsarbejde skal retningslinjerne overholdes, så fortidsminder og kulturarvsarealerne beskyttes mod ødelæggende indgreb.

Horsens Museum har foretaget en overordnet screening af arealet. En egentlig arkivalsk kontrol udføres i forbindelse med eventuel videre planlægning. Byudviklingsområderne er ikke screenet for fredede og bevaringsværdige bygninger. Denne foretages i forbindelse med eventuel videre planlægning.

Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet. På arealet ligger en stor sløjfet gravhøj, Kløvenhøj, i forbindelse med hvilken er gjort rige fund samt detektorfund/danefæ (160305-13).

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk

Landskabsanalyse

I Landskabsanalyse, udarbejdet af Horsens Kommune, er arealet beliggende inden for Nim landbrugslandskab. Inden for landskabsområdet anbefales det, at byvækst begrænses til Nim. Her bør byvæksten ske mod nord og øst mellem byen og den skovklædte dalside i Hansted Ådal.

Byranden bør have en visuelt afdæmpet karakter, der markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet.

Højt eller på anden måde markant byggeri bør begrænses og byranden bør være præget af byggeri i jordfarveskala.

Hvis der ønskes en grøn byrand, kan landskabets bevoksningsstruktur af fragmenterede hegn videreføres i eller i nærheden af byranden.


 

Forhold til kommuneplan 2021-33

Hovedstruktur

Arealet ligger inden for bymønstret og ligger i tilknytning til eksisterende byzone, og er sammenkoblet med byen mod vest ved Birgittelystvej. Arealet fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Nim by. Det vurderes derfor, at arealudlægget er i overensstemmelse med det fælles hovedstrukturbillede.

Redegørelse for behov

Restrummeligheden i Nim, i gældende kommuneplan, er i april 2022 opgjort til 313 boliger – 279 åben-lav og 34 tæt-lav boliger.

Rummeligheden for arealet er beregnet til 6 åben-lav boliger.

Der er i perioden 2010 til 2022 opført 25 boliger i Nim, og befolkningen er fra 2010 til 2022 vokset fra 665 borgere til 705 borgere. Det svarer til en befolkningstilvækst på 6% på 12 år.

I Nim tages et større, ikke-byggemodnet, areal til boligformål ud af kommuneplanen, for at reducere restrummeligheden. Arealet har et omfang på 9,6 ha med plads til ca. 98 boligenheder.

Der er stadig en forholdsvis stor rummelighed inden for gældende kommuneplan og lokalplaner for Nim. 

De nye arealudlæg er dog af et yderst beskedent omfang, taget de reducerede byggemuligheder i betragtning. I Nim udlægges der i alt 1,1 ha til byvækst, hvorimod der udtages 9,6 ha. Herudover er der fortsat behov for nye boligområder i Horsens Kommune samlet set. Der er ikke plads til, at væksten i fremtiden kun sker i og omkring Horsens by, hvorfor der er fokus på at udvikle lokalcenterbyerne, hvor der allerede er investeret i offentlige servicefunktioner og infrastruktur.

Se den samlede redegørelse for behov og reducering i restrummelighed under retningslinjer for byvækst.

Dagtilbud og skole

Der er umiddelbart ikke kapacitetsudfordringer i Nim.

Retningslinjer

Arealudlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021-33. Se nedenstående redegørelse:

2.1 OVERORDNET TRAFIK

Byudvikling skal tilgodese den eksisterende infrastruktur, så udviklingen sker på lokaliteter, hvor der er ledig kapacitet i kryds og vejnettet i øvrigt. Ellers tænkes byudviklingen sammen med nye investeringer i den overordnede infrastruktur.

Arealet forventes koblet på Møllegade eller Birgittelystvej, hvorfor der skal reserveres areal til veje og stier til og i området.

Der skal etableres fortov langs Birgittelystvej for at imødekomme udviklingen. Vejmatriklen har et fint udlæg og det vurderes, at der kan etableres et fortov uden at skulle erhverve areal til det.

3.7. GEOLOGISKE BEVARINGSVÆRDIER

Hele arealet er udpeget som område af specifik geologisk bevaringsværdi. Lokaliteten Nim omfatter et område af den Østjyske Israndslinje, som aftegner sig ved tydelige randmorænebakker. Inden for området skal geologien tillægges stor vægt ved at undgå byggeri, anlægsarbejder, beplantning, med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer. Da der er et meget markant terræn skal det afklares, om området kan bebygges uden at det forringer oplevelsen af naturgeografien i området.

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes. Derved vil områderne beholde deres værdi for den landskabsgeologiske formidling og forskning.

5.3. KIRKEOMGIVELSER

Størstedelen af arealet er omfattet af fjernomgivelserne til Nim Kirke. En mindre del af arealet er ligeledes berørt af kirkens næromgivelser. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således, at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger. Inden for kirkeomgivelserne kan der kun opføres byggeri, ske terrænreguleringer, etableres beplantning og bygges tekniske anlæg osv., hvis det kan ske uden at hensynet til kirkernes landskabelige beliggenhed eller samspil med landsbymiljøet/bymiljøet tilsidesættes. Ved lokalplanlægning for området, skal byrandens have en visuelt afdæmpet karakter, som markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet. Jf. landskabsanalysen bør højt eller på anden måde markant byggeri begrænses og byranden bør være præget af byggeri i jordfarveskala.

7.1. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER

Arealet ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde. Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål som f.eks. byudvikling og tekniske anlæg.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

8.1. KLIMATILPASNING

Det er en national interesse, at kommune- og lokalplaner hænger sammen med risikostyringsplanerne, som er udarbejdet med henblik på at nedbringe de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter og/eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

Store dele af arealet er i risiko for oversvømmelse fra nedbør. Det kuperede terræn gør, at der skal være særlig respekt for den naturlige strømning af vand på terræn. Lavninger skal opretholdes og friholdes for bebyggelse, men kan anvendes til vandhåndtering. Forholdene skal belyses i en evt. detailplanlægning for arealet.​

8.5. GRUNDVAND

Arealet ligger inden for indvindingsopland til Nim Vandværk. Endvidere ligger arealet inden for et område, hvor grundvandsressourcen vurderes at være sårbar, på grund af et begrænset lerdække over magasinet. Der er derfor udarbejdet en grundvandredegørelse.

Da det berørte område ikke vurderes som nitratfølsom og kun udgør en mindre del af udlægget (0,22 ha), vurderes det, at byudviklingen kan ske med en lav risiko for påvirkning af grundvandsressourcen. Der stilles derfor ikke særlige krav til den fysiske indretning af området. Dog stilles der krav til den fysiske indretning af et evt. regnvandsbassin. Ved placering af regnvandsbassin inden for den del af udlægget, som ligger inden for indvindingsoplandet til Nim Vandværk, stilles der krav om, at bassinet skal udformes med tæt membran, så nedsivning af vejvand/overfladevand ikke kan finde sted.  

Se hele grundvandsredegørelsen her.

Opmærksomhedspunkter til detailplanlægning

Arealudlægget er jf. ovenstående redegørelse i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder regler om detailhandel, landskabshensyn og klimatilpasning, når der ved lokalplanlægning tages højde for nedenstående opmærksomhedspunkter:

  • Byranden bør have en visuelt afdæmpet karakter, der markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet.
  • Området ligger indenfor næromgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger. Landsbyen skal fortsat have landsbykarakter og adskille sig fra byområder. I planlægningen og byggesagsbehandlingen skal der tages hensyn til landsbymiljøet, herunder de bevaringsværdige strukturer, bebyggelsesmæssige kvaliteter og særlige landskabstræk. 
  • Store dele af arealet er i risiko for oversvømmelse fra nedbør. Det kuperede terræn gør, at der skal være særlig respekt for den naturlige strømning af vand på terræn. Lavninger skal opretholdes og friholdes for bebyggelse, men kan anvendes til vandhåndtering. Forholdene skal belyses i en evt. detailplanlægning for arealet.​
  • Det skal undersøges nærmere, om regnvand kan nedsive, for at imødekomme et stigende behov for at håndtere vandet, hvor det falder.
  • Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.
  • Ved placering af regnvandsbassin inden for den del af udlægget, som ligger inden for indvindingsoplandet til Nim Vandværk, stilles der krav om, at bassinet skal udformes med tæt membran, så nedsivning af vejvand/overfladevand ikke kan finde sted.  
  • Der skal etableres fortov langs Birgittelystvej for at imødekomme udviklingen. Vejmatriklen har et fint udlæg og det vurderes, at der kan etableres et fortov uden at skulle erhverve areal til det.
  • Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet. På arealet ligger en stor sløjfet gravhøj, Kløvenhøj, i forbindelse med hvilken er gjort rige fund samt detektorfund/danefæ (160305-13).