Nye arealer

Ifølge planlovens § 11a stk. 7 kan der kun udlægges nye arealer til byzoner for at dække det forventede behov for byvækst (boliger og erhverv) i en periode på 12 år. For at kunne afdække behovet for nye udlæg til boliger og erhverv i planperioden 2022-2033, er der opgjort rummelighed i den gældende Kommuneplan 2021-2033. 

Opgørelse af bruttobehov til nye boliger

Vi har opgjort vores fremtidige behov inden for planperioden til at være 10.500 boliger og eksisterende rummelighed til 6.400 boliger, hvorfor vi har mulighed for at udlægge ca. 4.100 nye boliger.

Opgørelse af bruttobehov til nye erhvervsudlæg

Behovet for udlæg af nyt erhverv er i juli 2022 opgjort til ca. 143 ha erhvervsbyggeri. De ubebyggede erhvervsarealer i kommunen er opgjort til 198 ha, hvorfor restrummeligheden dækker behovet i planperioden frem til 2033. For at udlægge nye erhvervsarealer, skal kommunen derfor udtage ikke-byggemodnede erhvervsarealer, der størrelsesmæssigt svarer til de arealer kommunen ønsker at udlægge.

Samlede arealopgørelse

Der udlægges i alt 239,9 ha nyt areal til byvækst ved vedtagelse af tematillægget, svarende til ca. 2.312 boliger og ca. 57,3 ha erhvervsbyggeri, svarende til 9,1 ha erhvervsjord. Der er medtaget to områder, der ligger i byzone inden for rammer til rekreative formål. Det vurderes, at den ændrede anvendelse er så væsentlig, at der reelt er tale om byvækst.

Se detaljeret opgørelse under retningslinjer for byvækst.


 

Geografisk placering af de nye byvækstområder


 

Samlet vurdering af alle arealer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder regler om detailhandel, landskabshensyn og klimatilpasning.

Den konkrete redegørelse for de enkelte arealer ses i hovedmenuen.

Udover ovenstående områder til fremtidig byzone, udlægges der nye perspektivområder, som er potentiel fremtidige byzonearealer. Du kan se områderne her.

Du skal være opmærksom på, at redegørelsen kun forholder sig til udpegninger, statslige interesser, mv., hvis det konkret berører de enkelte udlæg. Hvis ikke er emne er nævnt - er det fordi det ikke påvirker arealudlægget.