Purupvej, Østbirk

Redegørelse

Arealet ligger i den nordlige del af Østbirk. Det vil komme til at udgøre en ny bykant og ankomst til Østbirk. Udlægget er placeret i tæt tilknytning til eksisterende boligområde og udlægges til samme formål.

Arealet har en størrelse på 4,5 ha og udlægges til boligformål. Det er estimeres, at arealet kan indeholde ca. 27 boliger. 

Arealet har været udlagt som perspektivområde i kommuneplan 2021-33 og fremgik ligeledes af både planstrategi 2019 og 2023.

Landskabskarakteren vurderes ikke sårbar over for byvækst, når det sker med respekt for det omgivende landskab. I forbindelse med lokalplanlægning skal der i særlig grad tages hensyn til, at nyt byggeri kan optræde i udsigter over meget store afstande, og at man ofte står i højt terræn og kigger ned på byer og landsbyer. Derfor skal der være opmærksomhed på den samlede bygningsmasse og ikke kun byggeri i byranden.

Før der udarbejdes lokalplan for område skal det sikres, at arealet kan kobles på det eksisterende vejnet, så området integreres naturligt med byen. Enten via Nybakken eller via Nordre Ringvej.


 

Luftfoto af arealudlægget Purupvej, set fra nord mod syd.


 

Ramme til boligformål 36BO11

Generel anvendelse Boligområde
Specifik anvendelse Åben-lav boligbebyggelse
Fremtidig zonestatus Byzone
Max. bebyggelsesprocent for område (%) 30% for den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. højde (m) 8,5
Min. tilladte miljøklasse 1
Max. tilladte miljøklasse 2
Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 

Billede af ny ramme til boligformål i den nordlige del af Østbirk, set fra sydøst mod nordvest.

Generelle anvendelsesbestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Miljøforhold:

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

Uddybende beskrivelse af infrastruktur:

Ved udarbejdelse af lokalplan for området, skal det sikres, at arealet kan kobles på det eksisterende vejnet, så området integreres naturligt med byen.​

Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

Øvrige forhold:

Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til, skala og farve- og materialevalg, da arealet vil udgøre en markant ny bykant i den nordlige del af Østbirk. Byggeri i byranden skal opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.


 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Ved kommuneplanlægning påser staten, at planlægningen ikke er i strid med væsentlige nationale interesser vedr. vækst og erhvervsudvikling, natur og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg. Du kan se redegørelse for, at arealudlægget er i overensstemmelse hermed nedenfor.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Området ligger ikke i eller nær Natura 2000 områder. Det ansøgte udgøres af agerlandsjord under omdrift og udgør ikke potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV arter.

Ved eventuel nedrivning af bygninger og fældning af træer, skal det konkret undersøges, om bygninger og træer udgør potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Spildevandplan

Arealudlægget er ikke omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan. Før byggemodning af området skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der fastsætter kloakeringsprincippet for området samt placering af regnvandsbassiner.

Separatkloakeres området, skal regnvand renses og forsinkes til naturlig afstrømning før det udledes til recipient. Bygherre skal afsætte areal til regnvandsbassin. Eksisterende udløbsledning fra området til recipient er muligvis for lille, hvorfor dette skal undersøges nærmere. Det forventes at kunne afhjælpes.

Ønskes projektområdet spildevandskloakeret med privat håndtering af regnvand, skal nedsivningsevnen i området undersøges, før der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så man med sikkerhed ved, at regnvandet kan håndteres inden for projektområdet.

Museum

Horsens Museum har foretaget en overordnet screening af arealet. En egentlig arkivalsk kontrol udføres i forbindelse med eventuel videre planlægning. Byudviklingsområderne er ikke screenet for fredede og bevaringsværdige bygninger. Denne foretages i forbindelse med eventuel videre planlægning.

På arealet er der to kendte fortidsminder i form af overpløjede gravhøje, SB 98 og 100.

Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk

Landskabsanalyse

I Landskabsanalyse, udarbejdet af Horsens Kommune, er arealet beliggende inden for landskabsområdet Yding Bakkelandskab.

Her anbefales det, at der i særlig grad, bør tages hensyn til, at nyt byggeri kan optræde i udsigter over meget store afstande, og at man ofte står i højt terræn og kigger ned på byer og landsbyer. Derfor skal der være opmærksomhed på den samlede bygningsmasse og ikke kun byggeri i byranden.

Byer og landsbyer bør have en harmonisk overgang til landskabet. I dette landskabsområde bør landskabets bakkede terræn og bevoksningsstrukturer af små skove og bevoksede diger udnyttes ved at nedtone nye bydele.

Desuden bør nyt byggeri opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der bør ikke bruges blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.


 

Forhold til kommuneplan 2021-33

Hovedstruktur

Arealet ligger inden for bymønstret i tæt tilknytning til eksisterende boligområde i Østbirk. Det vurderes derfor, at byudvikling på arealet vil være i overensstemmelse med det vedtagne hovedstrukturbillede.

Redegørelse for behov

Rummeligheden i Østbirk, i gældende kommuneplan, er i april 2022 opgjort til 85 boliger – 85 åben-lav og 0 tæt-lav boliger.

Arealet er ca. 4,5 ha stort. Med en fordeling på 100% åben-lav estimeres der at kunne placeres ca. 27 boliger på arealet.

Der er i perioden 2010 til 2022 opført 235 boliger i Østbirk by, og befolkningen er fra 2010 til 2022 vokset fra 2029 borgere til 2413 borgere. Det svarer til en befolkningstilvækst på 18,9 % på 12 år.

Der er stadig en forholdsvis stor rummelighed inden for gældende kommuneplan og i flere af lokalplanerne for Østbirk. (Nybakken, Monbjergvej øst og Hobolthsvej)

Arealudlægget er dog velegnet til boligformål og er placeret inden for bymønstret. Selvom restrummeligheden i Østbirk er stor, er der fortsat behov for nye boligområder i Horsens Kommune samlet set. Der er ikke plads til, at væksten i fremtiden kun sker i og omkring Horsens by, hvorfor der er fokus på at udvikle lokalcenterbyerne, hvor der allerede er investeret i offentlige servicefunktioner og infrastruktur.

Se den samlede redegørelse for behov under retningslinjer for byvækst.

Dagtilbud og skole

Af befolkningsprognose fremgår det, at der i fremtiden vil komme kapacitetsudfordringer vedrørende udbud af dagtilbud i Østbirk. Behovet vurderes, at kunne dækkes mest effektivt ved udvidelse af eksisterende rammer til offentlig formål i Østbirk. Samtidig gives mulighed for anvendelse til offentlige formål, herunder uddannelsesinstitution, daginstitution, døgninstitution, eller lign. inden for den nye boligrammen ved arealudlægget Højageren.

Retningslinjer

Arealudlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021-33. Se nedenstående redegørelse:

2.1 OVERORDNET TRAFIK

Byudvikling skal tilgodese den eksisterende infrastruktur, så udviklingen sker på lokaliteter, hvor der er ledig kapacitet i kryds og vejnettet i øvrigt. Ellers tænkes byudviklingen sammen med nye investeringer i den overordnede infrastruktur.

Det er vigtigt, at der etableres stier i området, der kobler sig på omkringliggende stier samt skabe stiforbindelse, der har god adgang til Østbirk samt skolen, hallen mv.

Ved lokalplanlægning skal det undersøges nærmere, hvor arealet kobles bedst på eksisterende vejnet. Enten via Nybakken eller via Nordre Ringvej.

3.6 STØRRE GEOLOGISK RAMMEOMRÅDE

Hele arealet ligger inden for det større geologiske rammeområde Det Midtjyske Søhøjland. Inden for rammeområderne skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Byggeri og anlæg skal derfor placeres og udformes under hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. Det skal ved lokalplanlægning sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge, ikke forringes. Derved vil områderne beholde deres værdi for den landskabsgeologiske formidling og forskning.

7.1. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER

Arealet ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde. Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål som f.eks. byudvikling og tekniske anlæg.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

8.1. KLIMATILPASNING

Det er en national interesse, at kommune- og lokalplaner hænger sammen med risikostyringsplanerne, som er udarbejdet med henblik på at nedbringe de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter og/eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

En mindre del af arealet er kortlagt med risiko for oversvømmelse. Der kan blive stillet krav om afværgeforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af vandhåndteringsplan da der ikke må ledes yderligere ekstrem regn til nedstrøms risikoudpegning. Såfremt udvikling af området i øvrigt sker under hensyntagen til hovedstrømningslinjer vurderes der ikke at være væsentlig risiko for oversvømmelse.

Opmærksomhedspunkter til detailplanlægning

Arealudlægget er jf. ovenstående redegørelse i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder regler om detailhandel, landskabshensyn og klimatilpasning, når der ved lokalplanlægning tages højde for nedenstående opmærksomhedspunkter:

  • Nyt byggeri skal opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.
  • Der kan blive stillet krav om afværgeforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af vandhåndteringsplan, da der ikke må ledes yderligere ekstrem regn til nedstrøms risikoudpegning. 
  • Området skal indrettes med hensyntagen til naturlige hovedstrømningslinjer og lavningsvolumen – særligt fokus op i mod den nordlige del af området hvor der i dag er eksisterende lavninger.
  • Før området kan bebygges skal området optages i spildevandsplanen ved et tillæg hertil, der fastsætter hvordan området skal kloakeres.
  • Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.
  • Før der udarbejdes lokalplan for område skal det sikres, at arealet kan kobles på det eksisterende vejnet, så området integreres naturligt med eksisterende del af byen. Enten via Nybakken eller via Nordre Ringvej.
  • Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet.