Østerlundvej, Horsens

Redegørelse

Arealet ligger syd for Lund i direkte tilknytning til Motorvej E45. Arealet har en samlet størrelse på 4,7 ha og udlægges til erhvervsformål. Der er fremsendt et konkret ønske om at udvide eksisterende ramme 13ER05 mod vest med 2,5 ha. Ramme 13ER05 er udlagt til erhvervsformål i form af let industri og håndværk. Ønsket om udvidelse af rammen er fremsat af eksisterende produktionsvirksomhed.

På motorvejsstrækning nord for arealet, er der i gangsat en statslig planlægning for udvidelse af motorvejssporene fra fire til seks spor. Herudover planlægges der en flytning af motorvejstilkørslen, som er placeres nordøst for arealet. Der fastlægges en vejbyggelinje på 85 meter fra motorvejens midte, i følge med vejdirektoratets anvisning, som kommunen har været i dialog med under udarbejdelse af tematillægget.

Arealudlægget er omfattet af lokalplan 1-2012, som har til formål at indrette området til rekreative formål herunder etablering af støjvolde syd for rammeområde 13ER05. Støjvoldene etableres for at mindske trafikstøj fra E45 i boligområdet Bygholm Bakker. 

Det er af national interesse, at nye arealudlæg i direkte tilknytning til motorvej, udelukkende udlægges til transport- og logistikvirksomheder. Det er dog samtidig af national interesse at sikre produktionsvirksomheders fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder. En udvidelse af erhvervsområdet ønskes for at sikre en eksisterende produktionsvirksomheds mulighed for at udvide.

Arealet er, i gældende kommuneplan, udlagt til potentiel økologisk forbindelse og beliggende inden for en rekreativ kommuneplanramme (13RE22). Ved anvendelse til byudvikling, skal kommunen tage stilling til, om der bør udpeges et tilsvarende areal som kompensation. Det vurderes, at placering nær motorvej, indfaldsvej og øvrig industri medfører, at arealet ikke har potentiale for at kunne udvikle væsentlige naturværdier, hvorfor der ikke stilles krav om kompensation, i det konkrete tilfælde.

De lette trafikanters adgang til området fra både Lund, Bygholm Bakker og Horsens generel er vigtig for at underbygge målet om at få flere pendlere til at cykle. Som led i at opfylde målsætningen er der indgået aftale med Vejdirektoratet om, at der etableres en sti og stibro umiddelbart syd for arealet, så skabes en direkte adgang mellem Lund og Horsens for bløde trafikanter.

Det er en afgørende forudsætning, at der kan udpeges et erhvervsområde af samme størrelse, som udgår af kommuneplanen, jf. rummelighedsopgørelsen, som kan ses i retningslinjer for byvækst.

Luftfoto af arealudlægget Østerlundvej.

Udvidelse af ramme til erhvervsformål 13ER05

Arealet er omfattet af rammeområde 13RE22, der udlægger det til rekreative formål. Områdets anvendelse fastlægges til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes fra større bygningsanlæg. 

Den rekreative ramme reduceres med 2,5 ha og eksisterende boligramme 13ER05 udvides tilsvarende. Der skal vedtages en ny lokalplan, for at erstatte eksisterende gældende plan.


 

Generel anvendelse Erhvervsområde
Specifik anvendelse Erhvervsområde, Let industri og håndværk
Fremtidig zonestatus Byzone
Max. bebyggelsesprocent for område (%) 60% for området som hele
Max. antal etager 3
Max. højde (m) 14
Min. tilladte miljøklasse 3
Max. tilladte miljøklasse 5
Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 

Billede af ny ramme til erhvervsformål ved motorvejen øst for Lund.

Generelle anvendelsesbestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Inden for området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere.

Miljøforhold:

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

Uddybende beskrivelse af infrastruktur:

Der fastlægges en vejbyggelinje på 85 meter fra motorvejens midte, efter vejdirektoratets anvisning. Inden for areal omfattet af vejbyggelinje må der ikke uden godkendelse fra Vejdirektoratet opføres bebyggelse, etableres faste anlæg, mv.

Arealet kan kun udlægges til erhvervsformål, hvis der kan redegøres for, at der kan etableres den fornødne støjafskærmning til afskærmning af boligområde ved Bygholm Bakker, jf. gældende lokalplan for området. Samtidig skal det ved lokalplanlægning sikres, at der reserveres areal til kommende stibro.

Regnvand skal derfor håndteres inden for projektområdet og kan ikke afledes til offentligt kloaksystem. Der skal søges om tilladelse til nedsivning af regnvandet.

Øvrige forhold:

Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til, at byggeri, i det aktuelle landskabsområde, ofte er synligt over stor afstand og derved visuelt påvirker det omgivende landskab. Byranden skal fremstå med et enkelt og harmonisk udtryk i bygningsmassen. 

Arealet er berørt af en skovbyggelinje. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.


 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Ved kommuneplanlægning påser staten, at planlægningen ikke er i strid med væsentlige nationale interesser vedr. vækst og erhvervsudvikling, natur og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg. Du kan se redegørelse for, at arealudlægget er i overensstemmelse hermed nedenfor.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger langt fra Natura 2000 områder, og anvendelse af arealet kan derfor ikke påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Arealet er udlagt i tæt græsdække, og det vurderes, at der ikke er potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV arter fra den østjyske region i området.

Ved eventuel nedrivning af bygninger og fældning af træer, skal det konkret undersøges, om bygninger og træer udgør potentielle yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Spildevandplan

Områder er omfattet af spildevandsplanen som en del af kloakopland A589. Kloakoplandet er planlagt spildevandskloakeret med privat håndtering af regnvand. Der skal således ikke udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Regnvand skal derfor håndteres inden for projektområdet og kan ikke afledes til offentligt kloaksystem. Der skal søges om tilladelse til nedsivning af regnvandet.

Der er tinglyst en drikkevandsledning langs Østerlundsvej.

Skovbyggelinje

Der er en skovbyggelinje på størstedelen af arealet. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hvert enkelt byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.

Museum

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse på arealet. Der blev ikke påvist væsentlige fortidsminder.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk

Landskabsanalyse

I Landskabsanalyse, udarbejdet af Horsens Kommune, er arealet beliggende inden for Horsens bylandskab.

I den vestlige del af området er landskabskarakteren vurderet karakteristisk og i dårlig tilstand på grund af især den betydelige visuelle påvirkning af landskabet. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen vedligehold og forbedring.

Målsætningen betyder, at udvikling i området bør respektere landskabets bærende karaktertræk og om muligt forbedre landskabskarakterens tilstand. Landskabet er et urbant landskab, hvor de væsentligste hensyn er at sikre et harmonisk samspil mellem byerne, byrandene og det omgivende landskab. Landskabskarakterens tilstand kan forbedres ved at reducere den visuelle påvirkning fra tekniske anlæg og byrande med stort eller på anden måde markant byggeri.

Landskabsanalysen anbefaler, at erhvervsområderne bør tilstræbes en byrand med et enkelt og harmonisk udtryk i bygningsmassen. Der bør være opmærksomhed på, at byggeriet ofte er synligt over stor afstand og derved visuelt påvirker det omgivende landskab. Skov kan med fordel etableres i tilknytning til erhvervsområder med et komplekst udtryk som redskab til delvist at afskærme byranden og forenkle udtrykket.

Lokalplan

Arealudlægget er omfattet af lokalplan 1-2012, Område nord for Bygholm Sø, som har til formål at indrette området til rekreative formål herunder etablering af støjvolde syd for rammeområde 13ER05. Støjvoldene etableres for at mindske trafikstøj fra E45 i boligområdet Bygholm Bakker. Der skal derfor også vedtages en ny lokalplan, for at realisere en eventuel udvidelse af produktionsvirksomheden.


 

Forhold til kommuneplan 2021-33

Hovedstruktur

Udlægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen og ligger i byzone. Arealet fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Bygholm Bakker og ligger i tæt tilknytning til eksisterende produktionsvirksomhed placeret i tilknytning til motorvej E45.

Redegørelse for behov

Der ønskes etableret erhverv på arealet. Med en eksisterende rummelighed på 198 ha rammelagte erhvervsområder og et forventet behov for 143 ha i planperioden, kan der ikke udlægges mere areal til erhverv i Kommuneplan 2021-2033, medmindre der foretages en omfordeling af allerede udlagte erhvervsarealer, i overensstemmelse med planlovens § 11a stk. 6. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, for kompensation for optagelse af arealet i kommuneplanen.

Se den samlede redegørelse for behov under retningslinjer for byvækst.

Du kan se hvilke arealer, som udgår af kommuneplanen som kompensation for udlægget her.

Retningslinjer

Arealudlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021-33. Se nedenstående redegørelse:

2.1 OVERORDNET TRAFIK

Byudvikling skal tilgodese den eksisterende infrastruktur, så udviklingen sker på lokaliteter, hvor der er ledig kapacitet i kryds og vejnettet i øvrigt. Ellers tænkes byudviklingen sammen med nye investeringer i den overordnede infrastruktur.

Erhvervsområdet skal kobles på Østerlundvej, da udvidelse af E45 til 6 spor, vil betyde en lukning af Kærgårdsvej ud til Silkeborgvej. I fremtiden forventes det derfor, at adgangen til arealet sker fra Silkeborgvej via Bygholm Bakker.

De lette trafikanters adgang til området fra både Lund, Bygholm Bakker og Horsens generel er essentiel for at underbygge målet om at få flere pendlere til at cykle. Som led i at opfylde målsætningen er der indgået aftale med Vejdirektoratet om, at der etableres en sti og stibro umiddelbart syd for arealet, så skabes en direkte adgang mellem Lund og Horsens for bløde trafikanter.

Arealet forventes at være i konflikt med udvidelse af motorvej E45. Der er pålagt vejbyggelinje 85 meter fra vejmidte. Det betyder konkret, at ca. 0,6 ha, af det samlede udlæg, ikke kan bebygges.

3.1 NATURBESKYTTELSE

Det er af national interesse, at arealanvendelsen afvejer hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet, og at Danmark varetager sine internationale forpligtelser vedrørende bevarelse af naturen med dens bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

3.2 ØKOLOGISKE FORBINDELSER

Arealet ligger inden for område, udpeget til potentiel økologisk forbindelse, der indgår som en del af Grønt Danmarkskort. Inden for Grønt Danmarkskort bør der prioriteres indsatser, der bevarer og udvikler biodiversitet og sikrer spredningsmuligheder for de mest truede dyre- og plantearter højest. I forhold til prioritering af etablering af nye økologiske forbindelser vil arealernes potentiale som spredningskorridor for de mest truede dyre- og plantearter indgå i en samlet afvejning af, hvor indsatserne skal prioriteres højest.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

3.6 STØRRE GEOLOGISK RAMMEOMRÅDE

Hele arealet ligger inden for det større geologiske rammeområde Det Midtjyske Søhøjland. Inden for rammeområderne skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Byggeri og anlæg skal derfor placeres og udformes under hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. Det skal ved lokalplanlægning sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge, ikke forringes. Derved vil områderne beholde deres værdi for den landskabsgeologiske formidling og forskning.

8.1. KLIMATILPASNING

Det er en national interesse, at kommune- og lokalplaner hænger sammen med risikostyringsplanerne, som er udarbejdet med henblik på at nedbringe de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter og/eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

Et mindre område i den nordlige del af arealet er kortlagt med risiko for oversvømmelse fra nedbør. Der skal kunne redegøres for håndteringen af dette og området skal indrettes med hensyntagen til naturlige hovedstrømningslinjer.

8.3 STØJBELASTEDE AREALER

Arealet ligger i støjbelastet område ift. motorvej E45. Inden for de støjbelastede arealer kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Arealet udlægges ikke til støjfølsomanvendelse, hvorfor bestemmelserne er af underordnet betydning for det konkrete udlæg.

Opmærksomhedspunkter til detailplanlægning

Arealudlægget er jf. ovenstående redegørelse i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder regler om detailhandel, landskabshensyn og klimatilpasning, når der ved lokalplanlægning tages højde for nedenstående opmærksomhedspunkter:

  • Erhvervsområderne bør tilstræbes en byrand med et enklet og harmonisk udtryk i bygningsmassen. Der bør være opmærksomhed på, at byggeriet ofte er synligt over stor afstand og derved visuelt påvirker det omgivende landskab.
  • Hegn mod øst skal bevares, da det skal indgå, som del af et nyt udlæg til økologisk forbindelse gennem det tilstødende område.
  • Et mindre område i den nordlige del af arealet er kortlagt med risiko for oversvømmelse fra nedbør. Der skal kunne redegøres for håndteringen af dette og området skal indrettes med hensyntagen til naturlige hovedstrømningslinjer.
  • Regnvand skal håndteres inden for projektområdet og kan ikke afledes til offentligt kloaksystem. Der skal søges om tilladelse til nedsivning af regnvandet.
  • Der fastlægges en vejbyggelinje på 85 meter fra motorvejens midte, efter vejdirektoratets anvisning.
  • Arealet kan kun udlægges til erhvervsformål, hvis der kan redegøres for, at der kan etableres den fornødne støjafskærmning til afskærmning af boligområde ved Bygholm Bakker, jf. gældende lokalplan for området.
  • Der skal skabes gode stier i området og sikre vejkrydsninger.
  • Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse på arealet. Der blev ikke påvist væsentlige fortidsminder. Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2. Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk
  • Arealet er berørt af en skovbyggelinje. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.