1.7. BYUDVIKLING OG KYSTNÆRHEDSZONE

Redegørelse

Ved vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling udlægges et nyt areal inden for kystnærhedszonen. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, jf. planloven § 5b, stk. 1, nr. 1.

Hensigten med kystbestemmelserne er, dels at friholde kystområderne for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, dels at sikre, at nye arealer til byzone og anlæg i landzone placeres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse. Det gælder især for de åbne kyststrækninger. Kystbestemmelserne skal desuden medvirke til at sikre og udbygge befolkningens adgang til kysterne.

Du kan se redegørelsen for byudvikling inden for kystnær placeringen nedenfor. Andre væsentlige planmæssige interesser er behandlet under det konkrete arealudlæg, Nørrestrand.

Retningslinjerne og målene for Byudvikling og kystnærhedszone i Kommuneplan 2021-2033 er fortsat gældende. Du kan se retningslinjerne her.


 

Billede fra Boller mole.

Hvid markering- Arealet der ønskes inddraget til byudvikling. Gul markering - Kystnærhedszone.

Redegørelse for byudvikling i kystnærhedszone ved Nørrestrand

Der udlægges et areal på 199 ha til byvækst ved Nørrestrand ved vedtagelse af Tematillæg for Byudvikling til kommuneplan 2021-33. Herudover udlægges der tilmed 58 ha til rekreative formål og 9,7 ha til offentlige formål. I den sydlige del af arealudlægget ligger samtidig Nebel Landsby, som rammelægges med henblik på udarbejdelse af en bevarende lokalplan. Landsbyen vil ikke ændre zonestatus ved vedtagelse af lokalplanen, men fortsat ligge i landzone.

Ca. halvdelen af det samlede arealudlægget for Natur- og byudviklingsområdet Nørrestrand ligger inden for kystnærhedszonen. 

Horsens Kommune har de seneste år haft en meget stor befolkningstilvækst, og de eksisterende bydele i Horsens by er fuldt udbyggede. Derfor er der fokus på, hvor den langsigtede vækst og byudvikling skal foregå. Natur- og byudviklingsområdet Nørrestrand er højt prioriteret, som den nye bydel, der skal sikre den langsigtede byudvikling for Horsens by mange år frem.

Planlægning i kystnærhedszonen

Horsens kommune har redegjort for, at der ved Tematillæg for Byudvikling til kommuneplan 2021-33 sker en inddragelse af arealer til byvækst med en kystnær lokalisering, jf. Vejledning om kommuneplanlægning i Kystområder.

Begrundelsen består i en redegørelse for, at:

  • Inddragelse af arealudlægget har været forudsat i den hidtidige planlægning og derfor har resulteret i investeringer i infrastruktur og/eller offentlige servicefunktioner, og såfremt en opgivelse heraf vil medføre væsentlige samfundsøkonomiske tab,
  • Inddragelse af arealudlægget i byzone er begrundet i et realistisk behov i planperioden
  • Inddragelse af arealudlægget til byudvikling af en eksisterende by, ikke er geografisk mulig uden for kystnærhedszonen eller i modstrid med andre væsentlige planlægningsmæssige hensyn,
  • Området ligger gemt bag eksisterende bebyggelse, så det der bygges, ikke får væsentlig indvirkning på ud- og indsigt til kysten
  • Arealudlægget medvirker til at sikre og udbygge befolkningens adgang til kysterne.

Det er Horsens Kommunes vurdering, at arealudlægget for udviklingsplanen Nørrestrand opfylder kriterierne for inddragelse af areal med kystnær lokalisering til byvækst. Du kan se baggrund og begrundelse herfor i nedenstående redegørelse.


 

Illustrationsplan, der viser arealet, der ønskes udlagt til byudvikling med sort markering, samt hvor stor en del af området, der ligger inden for kystnærhedszonen med blå markering.

Indledende beskrivelse af Nørrestrand

Horsens Byråd vedtog i 2018 Natur- og byudviklingsplanen for Nørrestrand. Natur - og byudviklingsplanen dækker over et samlet areal på 680 ha, hvoraf 250 ha udgør en landskabsfredning omkring Nørrestrand. Samtidig blev områdets første byggeretsgivende lokalplan 2016-14 vedtaget for arealer, der allerede var kommuneplanlagt.

Området hænger sammen med eksisterende byzone og danner den nordlige afgrænsning af Horsens by mod Gl. Aarhusvej og Serridslev. Udviklingsplanen er en politisk vision, om at etablere en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand i tæt samspil med den vilde natur. Hen over de næste mange år, skal store arealer tranformeres fra landbrugsjord til natur. Det grundlæggende princip er, at bydelens fællesarealer skal inkluderes og integreres i naturen og landskabet, så den store natur altid er inden for rækkevidde. Visionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets præmisser.

Intentionen med udviklingsplanen er at sikre en sammenhængende planlægning for en ny bydel i Horsens. Projektet er stort både på det nationale, regionale og lokale plan. Natur - og Byudviklingsplanen for Nørrestrand skaber rammerne for planlægningen af en ny bydel for op til 9000 indbyggere.

Bydelen Nørrestrand vil rumme et varieret og mangfoldigt udbud af boliger, offentlige formål som f.eks. naturcenter, naturbørnehave, daginstitutioner, skole og plejehjem samt dagligvarehandel og gode muligheder for rekreative aktiviteter, sport og leg.

Området har med sin placering højt i landskabet en visuel forbindelse til Horsens by. Området strækker sig fra Egebjergvej i vest til Stensballevej og Værvej i øst. Området afgrænses mod nord af Gl. Århusvej, samt landsbyen Serridslev. Mod syd afgrænses området af naturområdet Nørrestrand.

Arealet ligger tæt ved den afgrænsede landsby Serridslev. Serridslev har ikke egentlige byfaciliteter, men der findes en kirke i landsbyen. Landsbyen ligger i landzone og er udlagt til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål. Den nye bydel og Serridslev skal ikke vokse sammen, da Serridslev med sine kulturhistoriske værdier skal bestå som landsby. Herudover skal der fortsat værnes om Serridslev Kirkes nær- og fjernomgivelser, så ind- og udsigt til kirken ikke sløres.

Arealet anvendes i dag primært som landbrugsjord, med spredte gårdbebyggelser.


 

Arealets placering i forhold til den afgrænsede landsby Serridslev - gul markering.

Kortet viser kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer omkring Serridslev kirke, Vær kirke og Hansted kirke.

Hidtidig planlægning

Allerede i Kommuneplan 2009 blev der, i forbindelse med redegørelsen for rummelighed, nævnt et behov for en byudviklingsstrategi på længere sigt, der går ud på at etablere større nye bydannelser syd og nord for Horsens. Her peges på en mulighed for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand ved Horsens.

Planstrategi 2015 besluttede Horsens Byråd, at en ny bydel nord for Nørrestrand skulle være et ud af 4 fokuspunkter, som skulle være omdrejningspunkt i planperioden. Byrådet pegede på muligheden for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand i Horsens, som et led i den langsigtede byudvikling af Horsens by, på baggrund af at Horsens Kommune har oplevet markant vækst, og de eksisterende bydele i Horsens efterhånden var fuldt udbyggede.

På baggrund heraf blev området udlagt som perspektivområde for fremtidig byudvikling nord for Nørrestrand i Kommuneplan 2017.

I den vestlige afgrænsning af udviklingsplanen, har der siden 1985 været udlagt et område til offentlige formål i kommuneplanen bl.a. idrætsformål, grønne/rekreative formål og offentlige og private institutioner af almennyttig karakter og til boligformål siden 2015 med Tillæg 7 til Kommuneplan 2013.

I Planstrategi 2019 indgår Nørrestrand fortsat som byudviklingsinteresseområde. Etape 1 og 2 i udviklingsplanen for Nørrestrand er detailplanlagt i tre lokalplaner, henholdsvis lokalplan 2016-14, der blev vedtaget i marts 2018, lokalplan 368, der blev vedtaget i september 2021 og lokalplan 375 der blev vedtaget i marts 2022. Realiseringen af begge etaper er i dag i fuld gang. Planerne bidrager hver især til at realisere en del af udviklingsplanen og dermed også de store sammenhænge, som først bliver en realitet, når området, som er omfattet af udviklingsplanen, er udbygget og realiseret.

Etape 3, 4 og 5 af Horsens Kommunes store byudviklingsområde Nørrestrand, er udlagt som perspektivområde i Kommuneplan 2021-33. Området er blevet justeret mod sydøst, så det er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Nørrestrand, der blev politisk vedtaget i marts 2018. I Tematillægget for Byudvikling er arealet yderligere reduceret, så landskabsinteresser, som større sammenhængende landskaber og bevaringsværdigt landskab, ikke berøres og arealer med naturinteresser tilgodeses ved at blive udlagt som rekreative rammer.

Ca. halvdelen af det samlede areal ligger inden for kystnærhedszonen. Området skal udvikles ud fra rækkefølgebestemmelser som optages i rammerne, så områderne lokalplanlægges indefra og ud. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på, at der tages særligt hånd om både de landskabelige og naturmæssige interesser på arealet.


 

Kortet viser de eksisterende kommuneplanrammer og sammenhænge til potentiel byzone i Kommuneplan 2021-2023.

Etapeplan udarbejdet i forbindelse med Udviklingsplanen Nørrestrand, Bæredygtig natur- og byudvikling. 

Offentlige investeringer

Nye arealer i byzone skal ifølge planlovens § 11b stk. 8 placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Hensynet er at undgå spredt bebyggelse, sikre landbrugsjord og natur samt en effektiv udnyttelse af de investeringer, der foretages i infrastruktur herunder f.eks. veje, ledningsanlæg og offentlig service.

Byvækst forudsætter offentlige investeringer, som for eksempel infrastruktur og offentlig service. Arealet grænser mod vest op til eksisterende byzone langs Højbovej, hvor der er bygget ca. 500 boliger inden for lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens.

I realiseringen af 1.etape af udviklingsplanen for Nørrestrand, herunder lokalplan 2016-14 boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens og 375 Offentlige formål, Højbovej, Horsens, er der etableret et nyt signalreguleret kryds, samt en ny vejforbindelse, Nørrestrands Allé fra Egebjergvej, som fordeler trafikken og forsyner området. Hensigten er, at vejen Nørrestrands Allé skal forlænges videre mod øst ind i området, der i dag er udlagt til perspektivområde i den gældende kommuneplan og forsyne det fremtidige byudviklingsområde trafikalt.

Der er lokalplanlagt for en offentlig daginstitution, der kan rumme op til 198 børn, fordelt på henholdsvis vuggestue og børnehave, som understøtter udviklingen af den nye bydel. Daginstitutionen skal dække det stigende institutionsbehov i Egebjerg og de kommende boliger og indgå som en natulig del af udviklingsområdet ved Nørrestrand. Daginstitutionen er under opførelse. De offentlige investeringer fremmer udnyttelsen af området og skaber gennemsigtighed for borgere og investorer om den planlagte fysiske udvikling der pågår.

Der er desuden vedtaget Lokalplan 368, Offentlige formål, Nordre Strandvej, Nørrestrand, Horsens for 2. etape af Natur – og byudviklingsplanen for Nørrestrand. Lokalplanen giver mulighed for at udlægge området til offentlige formål og mulighed for, at området kan anvendes til et spejderhus, samt at sikre de grønne områder og skabe naturformidling. Der pågår pt. en proces med realisering af spejderhuset.

Natur- og byudviklingsområdet Nørrestrand er højt prioriteret politisk som den nye bydel, der skal sikre boligudviklingsmuligheder i det nordlige Horsens mange år frem. Området ligger tæt på Horsens by og der er nem adgang til byen for lette trafikanter. Set i et økonomisk og bæredygtighedsperspektiv understøtter udviklingen af Nørrestrand Natur- og Byudviklingsplan de investeringer, der allerede er foretaget i området i infrastruktur, offentlig service, boligbebyggelse og vandhåndtering og er dermed i overensstemmelse med § 11b stk. 8.


 

Kortet viser de områder, der er lokalplanlagt og grænser op til arealet markeret med hvid signatur.

Redegørelse for mangel på geografiske muligheder uden for kystnærhedszonen

Der kan kun inddrages nye arealer til byudvikling af en eksisterende by i kystnærhedszonen, hvis det ikke er geografisk muligt uden for kystnærhedszonen.

I forhold til at vurdere, om der er alternative placeringsmuligheder for større bydannelse ses det, at der øst, nordvest og sydøst for Horsens by er store udpegninger til bevaringsværdigt landskab og sammenhængende landskaber, samt fredede arealer mod øst, der skal respekteres i forbindelse med byudvikling.

Ligeledes er der store områder vest for Horsens by som er omfattet af udpegningen til områder med særlige grundvandsinteresser, der skal tages hensyn til, så der sker en adskillelse af områder, der tjener til indvindingsformål og områderne til byudvikling, hvorfor disse områder er fravalgt som alternative muligheder.

Syd for Horsens by løber den nye Ringvej Syd, som omslutter den eksisterende bymæssige bebyggelse. Ringvejen fremstår som en visuel afrunding af byen. Der vil derfor ikke kunne skabes sammenhæng til eksisterende byzone. Tilknytningen til Horsens bys infrastruktur, offentlig service, mv. vil kræve væsentlige nye offentlige investeringer, da der ikke hidtidigt er planlagt- eller klargjort for fremtidig arealudlæg i sydbyen. Herudover ligger store dele af arealerne syd for Horsens by inden for Grønt Danmarkskort, hvorfor en eventuelt fremtidig planlægning vil være yderst fragmenteret, som ydermere bidrager til en væsentlig forøgelse af de offentlige investeringer til vejnet, kloak- og spildevandsledninger, mv.

Det er derfor ikke geografisk muligt at inddrage et tilsvarende og egnet areal, af samme omfang, til byvækst i Horsens by, som ligger uden for kystnærhedszonen.


 

Kortet viser landskabsudpegninger og særlige drikkevandsinteresser, der skal tages hensyn til i forbindelse med byudvikling. Nørrestrand er vist med gul markering.

Redegørelse for arealbehov

Der kan kun inddrages nye arealer til byudvikling af en eksisterende by i kystnærhedszonen, hvis det er begrundet i et realistisk behov i planperioden.

Horsens Kommune ønsker, at øge rummeligheden i Kommuneplanen gennem Tematillægget for Byudvikling, herunder med udlæg af Nørrestrand bydel. Det forventes, at der inden for Bydelen kan bygges ca. 2030 boliger. Se detaljeret redegørelse for behov under retningslinjer for byvækst. 

Boligrummeligheden er i Tematillægget for Byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 opgjort efter et princip om, at alle arealerne udnyttes med 70% åben lav-bebyggelse og 30% tæt lav-bebyggelse. Dette princip gør sig også gældende på Nørrestrand, til trods for, at der i udviklingsplanen er udlagt enkelte områder til etagebyggeri med op til 12 etager.

Det vurderes dog, at antal boligenheder vil forblive omtrent det samme, også selvom et etagebyggeri kan indeholde flere boligenheder pr. kvadratmeter grund end f.eks. åben og lav-boligbebyggelse.

Nørrestrand bliver i fremtiden, modsat de andre udlæg, sin egen bydel, hvorfor der må tages højde for, at arealudlægget til boligformål reduceres i detailplanlægningen. Det er intentionen, at der også skal være plads til erhvervsformål, offentlige formål og større udlæg til vej, stisystemer, mv. Det reducerede arealudlæg til boliger gør, at der kan ske en mere intensiv udnyttelse af arealerne, herunder planlægning for etagebyggeri, uden af den samlede boligrummelighed forøges.


Samlede behov for nye boliger

Tematillæg for Byudvikling Estimeret behov for boliger
I 12 års planperiode 10.500
Restrummelighed 6.400
Aktuelt behov for nye udlæg 4.100

 

Tabellen viser resultatet af Horsens Kommunes beregning af behov for nye boliger

Bebyggelsesprincipper og landskab

Natur og - Byudviklingsområdet er et storbakket morænelandskab, som mod syd går over i tunneldalen der rummer Nørrestrand. Terrænet falder fra omkring kote 50 syd for Serridslev til Nørrestrands kote 0, men der er store variationer i terrænformerne. Der er 3 højtliggende plateauer, jævnt sydskrånende flade, en nord-syd gående, smal og dyb dal med et vandløb (Fiskebæk), en øst-vest gående bred lavning nord for Nebel, en bugtet, stedvis smal lavning mellem Vær og Nebel og en markant dal mellem Vær og Nørrestrand. Sidstnævnte dal med Vær Sø er sløret af tilgroning, mens terrænforholdene i området generelt er tydelige.

Der er meget fine udsigter fra store dele af området mod syd over Nørrestrand, og fra kanten af de højtliggende plateauer og fra skrånende flader omkring dem, er der udsigt mod andre morænebakker inden for og uden for området, bl.a. Tamdrup og Stensballe Bjerge, og også Horsens Fjord kan skimtes. Nord for Nebel og vest for Vær er der mindre landskabsrum, hvor udsigten er begrænset af terræn og bevoksning.

Udviklingsplanen for Nørrestrand bygges op, så der i områdets nordlige del mod Egebjergvej, Gl. Århusvej og Serridslevvej skabes en tæt by, hvor der kan være plads til at bygge i højden (max. 3-4 etager). Her skabes områdets bymæssige kant i ankomsten fra Aarhus Nord. Længere mod syd fastholdes en tæthed, men bebyggelsen trappes ned i højden, så landskabets naturlige fald mod syd understøttes. I den sydligste del af området åbnes bebyggelsen op mod landskabet. Bebyggelsen placeres som øer i en grøn struktur og tilpasses terræn, udsigt og naturindhold, så hensynet til kystlandskabet sikres. Overgangene mellem bydelens forskellige funktioner, bebyggelser og landskabskilerne udformes, så der både visuelt og funktionelt opnås en optimal sammenhæng.

Bebyggelserne skal understrege landskabets form og samtidig fremstå med forskelligt skala og arkitektonisk udtryk. Der skal være et bredt udbud af boligtyper, så der dannes grundlag for en varieret og mangfoldig beboersammensætning. Bebyggelse af området nord for Nordre Strandvej skal udformes, så påvirkningen af kystlandskabet bliver mindst muligt. En nænsom tilgang kan omfatte lav bebyggelse mod syd, bestemmelser om farve og materialer i detailplanlægningen, brug af skærmende beplantning, og at trække bebyggelsen tilbage fra Nordre Strandvej, for derved at fastholde vejen som element i landskabet.

Nørrestrands byfunktioner som detailhandel, skole, institutioner, beboerhuse og liberalt erhverv samles omkring den eksisterende og kommende infrastruktur med størst intensitet omkring Gl. Århusvej, og Serridslevvej.


 

Illustration af landskabet udarbejdet i forbindelse med Udviklingsplanen Nørrestrand, Bæredygtig natur- og byudvikling. 

Visualisering udarbejdet i forbindelse med Udviklingsplanen Nørrestrand, Bæredygtig natur- og byudvikling. 

Analyse af påvirkning af kystlandskabet

Væsentlige dele af området er synligt fra de dele af Horsens by, der i dag har udsigt over Nørrestrand.

Horsens Kommune har foretaget en analyse af, hvorvidt byudviklingen inden for arealet vil kunne påvirke kystlandskabet. Analysen er foretaget ud fra besigtigelse af området på udvalgte lokationer, samt ud fra synlighedsanalyser, højdeprofiler og visualiseringer.

I analysen af den visuelle påvirkning af kystlandskabet er der udvalgt 3 zoner, hvorfra der er foretaget besigtigelse og udarbejdet visualiseringer. Zonerne er valgt ud fra synlighedsanalyser, hvor to højtliggende plateauer, inden for kystnærhedszonen, opleves inden for en radius på henholdsvis 1,5 km, 3 km, 4,5 og 7,5 km. Visualiseringer er lavet ud fra Horsens Kommunes 3D model, hvor bebyggelsen fra udviklingsplanen er skitseret. Bebyggelsen varierer i højden mellem 6, 8 og 12 meter – altså 3 skalatrin, hvor bebyggelsen længst mod syd er lavest og højest mod Gl. Århusvej og Serridslev i nord. Visualiseringerne viser en maksimal højde på 12 meter. 

Dette er understøtte ved udarbejdelse af 3 visualiseringer, fra henholdsvis Boller Mole, Sundbakken og Galgehøj, 


 

Elementet er placeret middelbart nord for landskabsfredningen i områdets 1. etape, hvor landskabet danner et plateau inden for kystnærhedszonen.

Elementet er placeret centralt i området, hvor landskabet danner et højtliggende plateau inden for kystnærhedszonen.

Boller Mole

Fra fjorden ved Boller Mole er der en afstand til den centrale del af byudviklingsområdet på ca. 6 km.

På visualiseringerne opleves bebyggelsen inden for byudviklingsområdet, som en del af den eksisterende samlede by, da området ligger bag ved den eksisterende by og terrænet stiger markant fra fjorden til byen og det bagvedliggende landskab. På baggrund af analyserne vurderes påvirkningen af kystlandskabet, at blive påvirket minimalt set fra fjorden.


 

Billederne viser det eksisterende kig mod Horsens by fra Boller Mole og en visualisering af kig mod Horsens by fra Boller Mole med fremtidig bebyggelse på Nørrestrand.

Galgehøj

Fra Galgehøj er der en afstand til den centrale del af byudviklingsområdet på ca. 2,5 km.

Galgehøj ligger også inden for kystnærhedszonen og ligger højt i landskabet. Galgehøj danner med en åben-lav boligbebyggelse bykanten mod øst. Fra området er der udsigt til den højtliggende del byudviklingsområdet, hvor dele af det man kan se, ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen, dog bag eksisterende bebyggelse. Påvirkningen af landskabet opleves her, som en fortsættelse af den eksisterende by.


 

Billederne viser det eksisterende kig mod byudviklingsområdet fra Galgehøj og en visualisering af kig mod byudviklingsområdet fra Galgehøj med fremtidig bebyggelse på Nørrestrand.

Sundbakken

Fra Sundbakken er der en afstand til den centrale del af byudviklingsområdet på ca. 2 km.

Sundbakken er et villakvarter, der ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen og ligger højt i landskabet, med vid udsigt over søen, landskabsfredningen og byudviklingsområdet. På visualiseringen kan man se, hvordan bebyggelsen vil transformere de arealer der i dag er udlagt til landbrugsformål, til at få en bymæssig karakter. Med rammebestemmeler for lokalplanlægningen omkring anvendelse, afstand, farver og materialer, graduering i skala og grønne kiler kan der tages særligt hensyn til kystlandskabet, fredningen og naturbeskyttelsesinteresserne omkring Nørrestrand.


 

Billederne viser det eksisterende kig mod byudviklingsområdet fra Sundbakken og en visualisering af kig mod byudviklingsområdet fra Sundbakken med fremtidig bebyggelse på Nørrestrand.

Offentlighedens adgang til naturdelen af Nørrestrand

Et af hovedformålene med kystbestemmelserne er, at de skal medvirke til at sikre og udbygge befolkningens adgang til kysterne.

Nørrestrand og byudviklingsarealet ligger ikke i umiddelbart sammenhæng med kysten. Adgang til kysten foregår fortrinsvis via Værvej/Fortevej/Bygaden/Husoddevej som vist på nedenstående kort. Adgangsvejen til kysten vil derfor ikke blive påvirket af en udnyttelse af området til byudvikling.

Intentionen er, at det fredede område åbnes op med lettere adgang for lette trafikanter, og op mod den nye bydel omdannes en større del af området, der i dag er udlagt til landbrug, til natur og grønne områder. Herfra vil grønne kiler følge det bakkede landskabsformer og skabe åbninger op i de kommende bebyggelser.


 

Kortet viser stiadgang til kysten.

Andre planmæssige interesser

Horsens Kommune har ved ovenstående redegørelse begrundet, at der for udviklingsplanen Nørrestrand er en særlig planmæssig begrundelse for en kystnær placering. Udviklingsplanen for Nørrestrand er udarbejdet under hensyntagen til allerede eksisterende offentlige investeringer, et aktuelt behov for boligudlæg samt udvidelse af den offentlige adgang til kysterne. Samtidig placeres bebyggelsen, som øer i en grøn struktur og tilpasses terræn, udsigt og naturindhold, så hensynet til kystlandskabet sikres. Hertil ligger arealudlægget gemt bag eksisterende bebyggelse, så det der bygges, ikke får væsentlig indvirkning på ud- og indsigt til kysten.

Herudover har Horsens Kommune redegjort for, at udviklingsplanen for Nørrestrand ikke er i modstrid med andre væsentlige planlægningsmæssige hensyn, natur- eller landskabsinteresser.

Andre væsentligste interesser i området er belyst under den samlede planmæssige redegørelse for arealudlægget Nørrestrand.


 

Udpegninger i Grønt Danmarkskort friholdes fra byggeri og anlæg og udlægges til rekreative formål, som naturområder.