3.1. Naturbeskyttelse

Redegørelse

Retningslinjerne påvirkes i forbindelse med arealudlæg ved Østerlundvej, hvor udpegningen af de Potentielle naturbeskyttelsesinteresser reduceres.

Store dele af arealet ved Østerlundvej ligger inden for potentiel naturbeskyttelsesområde. Inden for potentielle naturbeskyttelsesområder bør der prioriteres indsatser, der bevarer og udvikler biodiversitet samt forbedrer adgangen til naturen højest. Undtaget er områder, som efter en konkret vurdering ikke vurderes at have potentiale til at kunne udvikle væsentlige naturværdier.

Det vurderes, at placering nær motorvej, indfaldsvej og øvrig industri medfører, at arealet ikke har potentiale for at kunne udvikle væsentlige naturværdier, hvorfor der ikke stilles krav om kompensation.

Der ændres ikke på retningslinjernes indhold. Det er derfor fortsat kommuneplan 2021-33 som er gældende, for hvad angår, mål, retningslinjer og redegørelse.

Se ændringerne i geometrien på nedenstående kortbilag.

Billedet viser Tolstrup Å.


Kortet viser udpegningen af naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser.