Storegade, Østbirk

Redegørelse

Arealet ligger i den sydlige ende af Østbirk ved rundkørslen Storegade og Skovbakkevej. 

Arealet har en størrelse på 1,8 ha og ønskes udlagt til erhvervsformål. Der er fremsendt et specifikt ønske om, at udvide eksisterende virksomhed beliggende nord for udlægget. Det har været udlagt som perspektivområde i kommuneplan 2021-33 og fremgik ligeledes af både planstrategi 2019 og 2023.

Arealet afgrænses naturligt de omkringliggende veje, samt en rundkørsel og fremstår derfor som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Østbirk by.

Nord for udlægget er der et eksisterende erhvervsområde med let industri og håndværksvirksomheder. Arealet skal fungere, som en udvidelse af eksisterende erhvervsområde med samme specifikke anvendelse. Øst for arealet er der en rundhøj fra oldtiden, som afkaster en beskyttelseslinje ind i området. Ved lokalplanlægning skal der ansøges om reduktion ved Miljøstyrelsen. Alternativt vil tilstandsændringer, herunder byggeri inden for udpegningen, forudsætte at der er givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Arealet er, i gældende kommuneplan, udlagt til potentiel økologisk forbindelse. Ved anvendelse til byvækst, skal kommunen tage stilling til, om der bør udpeges et tilsvarende areal til potentiel økologisk forbindelse som kompensation. Det vurderes dog, at de trafikerede vejbaner, som omslutter arealet, medfører, at der ikke er potentiale for at kunne udvikle væsentlige naturværdier inden for den nuværende udpegning, hvorfor der, i det konkrete tilfælde, ikke stilles krav om kompensation.

Det er samtidig af national interesse at sikre produktionsvirksomheders fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder. En udvidelse af erhvervsområdet ønskes for at sikre eksisterende produktionsvirksomhed mulighed for at udvide.

En stor del af arealet er i risiko for oversvømmelse. Der vil ved ekstrem regn opstå et væsentligt mængde vandlidende arealer. Lavningsvolumen skal derfor opretholdes, så vandet ikke skaber gene længere nedstrøms. Området egner sig derfor kun til anvendelse og bebyggelse der tåler oversvømmelse. 

Ved lokalplanlægning skal det derfor sikre, at der kan skabes plads til et erhvervsudlæg og til håndtering af klimavand.


 

Luftfoto af arealudlægget Storegade.


 

Ramme til erhvervsformål 36ER11


 

Generel anvendelse Erhvervsområde
Specifik anvendelse let industri og håndværk
Fremtidig zonestatus Byzone
Max. bebyggelsesprocent for område (%) 60% for området som hele
Max. antal etager 2
Max. højde (m) 12
Min. tilladte miljøklasse 2
Max. tilladte miljøklasse 4
Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

Billede af ny ramme til erhvervsformål i den sydlige del af Østbirk.

Generelle anvendelsesbestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Inden for området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager mm.

Miljøforhold:

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

Området ligger i en lavning. Den eksisterende regnvandsledning ligger for højt til at området kan afvande til den. Ved lokalplanlægning skal der etableres en ny regnvandsledning ned til recipienten Urup Bæk / Handsted Å.

Ved lokalplanlægning skal det sikres, at omkringliggende områder, udlagt til blandet bolig og erhverv, ikke påføres væsentlig gener.

Uddybende beskrivelse af infrastruktur:

Ved lokalplanlægning skal det undersøges, om den konkrete udnyttelse giver anledning til at tilpasse forholdene på Storegade af enten kapacitetsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

Øvrige forhold:

Store dele af området ligger inden for fortidsminde-beskyttelseslinje fra en rundhøj fra oldtiden beliggende nord for Skanderborgvej. Ved lokalplanlægning skal der ansøges ved Miljøstyrelsen om reduktion af beskyttelseslinjen. Alternativt vil alle tilstandsændringer, herunder byggeri, forudsætte at der kan meddeles dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Herudover er det meste af arealet berørt af en skovbyggelinje. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.


 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Ved kommuneplanlægning påser staten, at planlægningen ikke er i strid med væsentlige nationale interesser vedr. vækst og erhvervsudvikling, natur og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg. Du kan se redegørelse for, at arealudlægget er i overensstemmelse hermed nedenfor.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger langt fra Natura 2000 områder, og anvendelse af arealet kan derfor ikke påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Arealet er omdriftsareal, og det vurderes, at der ikke er potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV arter fra den østjyske region i området.

Ved evt. fældning af læhegn mod syd og vest, skal det undersøges om disse udgør et egnet  yngle- og rasteområde for arter af flagermus.

Spildevandplan

Området ligger i opland til Urup Bæk (som er omgivet af beskyttet natur) og ultimativt Hansted Å. Ønskes udledning til recipient, skal det forventes, at der stilles krav om fuld rensning og forsinkelse af regnvandet (e.g. i vådt regnvandsbassin) inden for området før udledning. Skal der etableres ny udløbsledning gennem beskyttet natur, vil det kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Området ligger i en lavning, hvorfor det vil være en udfordring at få regnvandet ledt væk fra området. Den eksisterende regnvandsledning ligger for højt til, at området kan afvande til den, så der vil skulle etableres en ny regnvandsledning ned til recipienten (Urup Bæk / Handsted Å).

Arealet er ikke omfattet af spildevandsplanen, der skal afsættes areal til regnvandshåndtering. Med etablering af erhverv betyder det en befæstelsesgrad på 0,8 og et afløbstal på 0,70 (Hansted Å) betyder det et bassin på ca. 950 m³ og et areal på 1700 m², der skal afsættes til regnvandsbassin. Her bør det undersøges om nedsivning kan lade sig gøre i stedet for udledning af regnvand – jorden ved Østbirk er generelt velegnet til nedsivning, men lavningen kan måske betyde, at afstanden til grundvandet er reduceret.

Jordforurening

Arealet er forureningskortlagt på vidensniveau 1, da det muligvis er tidligere fyldplads. Der er derfor en begrundet forventning om, at arealet er forurenet. Når arealet udlægges til erhverv vil forureningskortlægningen medføre, at jordflytning skal anmeldes til kommunen.

Skovbyggelinje

Hele arealet er beliggende inden skovbyggelinje for skoven beliggende syd for arealet. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17 for bebyggelse i første række ud mod skoven. Det bemærkes, at skovbyggelinjen allerede er reduceret til ikke at omfatte området nord for Storegade.

Museum

Horsens Museum har foretaget en overordnet screening af arealet. En egentlig arkivalsk kontrol udføres i forbindelse med eventuel videre planlægning. Byudviklingsområderne er ikke screenet for fredede og bevaringsværdige bygninger. Denne foretages i forbindelse med eventuel videre planlægning.

En del af arealet har været råstofgravet. Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder på det omgivende areal og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet. Endvidere er arealet delvist beliggende inden for beskyttelseszonen til det fredede fortidsminde 271141 (fredet gravhøj). I den sydvestlige del af arealet er et beskyttet dige.

Arealet er delvist beliggende inden for udpeget kulturmiljø: Gravhøje og stenalderbopladser nord for Urup (53): I området nord for Urup Bæk mellem Sattrup og Østbirk findes mange kulturspor fra oldtiden.

Kulturmiljøet indeholder en stor koncentration af tre fredede og 38 overpløjede gravhøje samt tre stenalderbopladser. Den nedlagte jernbane mellem Horsens og Bryrup (nu cykelsti) gennemløber området, der endvidere er præget af grusgravning. 

Sårbarhed: Gravhøje med omgivelser og bopladser er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning. Gravhøjene er endvidere sårbare overfor slørende beplantning.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk

Miljøforhold

Området er delvist under influens fra de omkringliggende områder. Nordvest for arealudlægget er et område udlagt til blandet bolig og erhverv, som potentielt kan risikere støj- og/eller lugtgener fra et nyt erhvervsområde. Ved lokalplanlægning skal det sikres, at omkringliggende områder med følsomanvendelse ikke påføres væsentlig gener.

Arealudlægget grænser op til eksisterende erhvervsområder mod nordvest og nord. For at sikre, at boligområdet ikke udsættes for væsentlige gener, fastsættes den fremtidige miljøklasse til 1-3 for arealet. Dette er i overensstemmelse med niveauet for erhvervsområdet nord for udlægget, hvilket vurderes at begrænse de potentielle influensområder.

Landskabsanalyse

I Landskabsanalyse, udarbejdet af Horsens Kommune, er arealet beliggende inden for landskabsområdet Yding Bakkelandskab.

Arealet er beliggende inden for landskabsområdet Yding Bakkelandskab. Her anbefales det, at der bør i særlig grad være opmærksomhed på, at nyt byggeri kan optræde i udsigter over meget store afstande, og at man ofte står i højt terræn og kigger ned på byer og landsbyer. Derfor skal der være opmærksomhed på den samlede bygningsmasse og ikke kun byggeri i byranden.

Byer og landsbyer bør optræde som velafgrænsede enheder i landskabet, hvor landsbyernes oprindelige strukturer så vidt muligt bevares erkendelige.

Byer og landsbyer bør have en harmonisk overgang til landskabet. I dette landskabsområde bør landskabets bakkede terræn og bevoksningsstrukturer af små skove og bevoksede diger udnyttes ved at nedtone nye bydele.

Desuden bør nyt byggeri opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der bør ikke bruges blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.


 

Forhold til kommuneplan 2021-33

Hovedstruktur

Udlægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen. Arealet ligger i tilknytning til eksisterende byzone, og er sammenkoblet med byen mod syd ved Østbirk. Arealet fremstår som en naturlig og visuelt velfungerende afslutning af Østbirk by.

Redegørelse for behov

Der ønskes etableret erhverv på arealet. Med en eksisterende rummelighed på 198 ha rammelagte erhvervsområder og et forventet behov for 143 ha i planperioden, kan der ikke udlægges mere areal til erhverv i Kommuneplan 2021-2033, medmindre der foretages en omfordeling af allerede udlagte erhvervsarealer, i overensstemmelse med planlovens § 11a stk. 6. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, for kompensation for optagelse af arealet i kommuneplanen.

Se den samlede redegørelse for behov under retningslinjer for byvækst.

Du kan se, hvilke arealer, som udgår af kommuneplanen som kompensation for udlægget her.

Retningslinjer

Arealudlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021-33. Se nedenstående redegørelse:

2.1 OVERORDNET TRAFIK

Byudvikling skal tilgodese den eksisterende infrastruktur, så udviklingen sker på lokaliteter, hvor der er ledig kapacitet i kryds og vejnettet i øvrigt. Ellers tænkes byudviklingen sammen med nye investeringer i den overordnede infrastruktur.

Arealets udnyttelse vil have betydning for den forventede mertrafik vejnettet i området belastes med, samt hvor stor andel af lastbiler vil være.

De lette trafikanters adgang til området fra både Østbirk, Gedved og Egebjerg er essentiel for at underbygge målet, om at få flere pendlere til at cykle. Der skal skabes gode stier og sikre krydsningsmuligheder i- og omkring området.

Arealet skal kobles på Storegade, så langt væk fra rundkørslen som muligt. Ved lokalplanlægning skal det undersøges om konkrete udnyttelse giver anledning til at tilpasse forholdene på Storegade af enten kapacitetsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Der skal i vejprojektet disponeres/reserveres plads inden for vejens tværprofil til ledningsanlæg/forsyningsledninger.

3.2 ØKOLOGISKE FORBINDELSER

Arealet ligger inden for område, udpeget til potentiel økologisk forbindelse, der indgår som en del af Grønt Danmarkskort. Inden for Grønt Danmarkskort bør der prioriteres indsatser, der bevarer og udvikler biodiversitet og sikrer højeste spredningsmuligheder for de mest truede dyre- og plantearter. I forhold til prioritering af etablering af nye økologiske forbindelser vil arealernes potentiale som spredningskorridor for de mest truede dyre- og plantearter indgå i en samlet afvejning af, hvor indsatserne skal prioriteres højest.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

3.6 STØRRE GEOLOGISK RAMMEOMRÅDE

Hele arealet ligger inden for det større geologiske rammeområde Det Midtjyske Søhøjland. Inden for rammeområderne skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Byggeri og anlæg skal derfor placeres og udformes under hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. Det skal ved lokalplanlægning sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge, ikke forringes. Derved vil områderne beholde deres værdi for den landskabsgeologiske formidling og forskning.

4.2 VÆRDIFULDT KULTURMILJØ

Det er en national interesse, at de kulturhistoriske og bygningsmæssige bevaringsværdier med deres særlige karakter og betydning opretholdes.

Den nordlige halvdel af arealet mod nordvest er beliggende inden for værdifuldt kulturmiljø, registret som gravhøje og stenalderbopladser nord for Urup. Inden for og i umiddelbar nærhed til de udpegede værdifulde kulturmiljøer, skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser, f.eks. i forbindelse med planlægning, byggeri, terrænreguleringer, beplantning og etablering af tekniske anlæg.

Det vurderes, at de trafikerede vejbaner, som omslutter arealet, medfører, at arealet ikke visuelt fremstår som en del af kulturmiljøet.

4.5. FORTIDSMINDER OG KULTURARVSAREALER

Store dele af området ligger inden for fortidsminde-beskyttelseslinje fra en rundhøj fra oldtiden beliggende nord for Skanderborgvej. Ved lokalplanlægning skal der ansøges ved Miljøstyrelsen om reduktion af beskyttelseslinjen. Alternativt vil tilstandsændringer, herunder byggeri forudsætte, at der er givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

7.1. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER

Størstedelen af arealet ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde. Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål som f.eks. byudvikling og tekniske anlæg. Arealet fremstår som opdyrket.

Udpegningen reduceres ved inddragelse af arealet til byvækst. Se redegørelse og ændringer her.

8.1. KLIMATILPASNING

Det er en national interesse, at kommune- og lokalplaner hænger sammen med risikostyringsplanerne, som er udarbejdet med henblik på at nedbringe de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter og/eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

Storegade, Skovbakkevej samt rundkørslen afgrænser området og er højere beliggende og danner en afgrænset lavning. En stor del af arealet er i risiko for oversvømmelse. Der vil ved ekstrem regn opstå et væsentligt mængde vandlidende arealer, ca. 5.500 m³. Lavningsvolumen skal derfor opretholdes, så vandet ikke skaber gene længere nedstrøms. Området egner sig derfor kun til anvendelse, herunder bebyggelse der tåler oversvømmelse. 

8.3 STØJBELASTEDE AREALER

Hele arealet er støjbelastet, som begrænser områdets potentielle fremtidige anvendelse. Der kan ikke opføres byggeri med støjfølsom anvendelse inden for støjbelastede arealer, f.eks. boliger, kontor, mv. Arealet udlægges ikke til støjfølsomanvendelse, hvorfor bestemmelserne er af underordnet betydning for det konkrete udlæg.

Opmærksomhedspunkter til detailplanlægning

Arealudlægget er jf. ovenstående redegørelse i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder regler om detailhandel, landskabshensyn og klimatilpasning, når der ved lokalplanlægning tages højde for nedenstående opmærksomhedspunkter:

 • Nyt byggeri bør opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.
 • Lavningsvolumen skal derfor opretholdes, så vandet ikke bliver til gene længere nedstrøms. Området egner sig derfor kun til anvendelse, herunder bebyggelse der tåler oversvømmelse.
 • Ved lokalplanlægning skal det derfor sikre, at der kan skabes plads til et erhvervsudlæg og til håndtering af klimavand.
 • Der er udført forureningsundersøgelse på arealet da arealet muligvis er tidligere fyldplads – endelig udtalelse afventer tilbagemelding fra Regionen.
 • Jordarbejder skal følge jordstrategien, det vil sige primært at jord skal blive i området og ikke graves op og transporteres væk. Det kan gøres på mange måder med genindbygning; eller let hævet vej hvilket gør, at der er plads til at genudlægge jord og vand samtidigt kan løbe af eller andre tiltag.
 • Ved lokalplanlægning skal det sikres, at omkringliggende områder, udlagt til blandet bolig og erhverv, ikke påføres væsentlig gener.
 • Området ligger i en lavning og forsyningsselskabet vurderer det meget svært/udfordrende at få regnvandet væk fra området. Den eksisterende regnvandsledning ligger for højt til at området kan afvande til den, så der vil skulle etableres en ny regnvandsledning ned til recipienten Urup Bæk / Handsted Å. Såfremt vandet skal ledes hertil, skal der forventes krav om fuld rensning og forsinkelse af regnvandet (e.g. i vådt regnvandsbassin) inden for området før udledning.
 • Skal der etableres ny udløbsledning gennem beskyttet natur, vil det kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.
 • Ved lokalplanlægning skal de undersøges om konkrete udnyttelse giver anledning til at tilpasse forholdene på Storegade af enten kapacitetsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
 • Horsens Museums vurdering er, at der ved anlægsarbejde inden for lokalplanområdet er risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder og anbefaler, at der forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på stedet.
 • Store dele af området ligger inden for fortidsminde-beskyttelseslinje fra en rundhøj fra oldtiden beliggende nord for Skanderborgvej.
 • Arealet er omfattet af en skovbyggelinje og byggeri vil kræve en dispensation eller reduktion fra skovbyggelinjen fra den syd for liggende skov