Om tillægget

Formål

Formålet med Tematillæg for Byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 er at revidere retningslinjerne for byvækst, hvilket vil sige at udpege de kommende byzoneområder og udlægge kommuneplanrammer for den fremtidige lokalplanlægning.

Arealudlæggene skal kunne dække behovet for boliger, erhverv og offentlige formål de næste 12 år. Arealerne forventes derfor udnyttet gradvist og i takt med efterspørgsel på den konkrete anvendelse. Tematillægget har dermed til formål at sikre reservation af arealer, som kan dække den forventede fremtidige efterspørgsel på nye boliger, erhverv, mv.

De nye arealudlæg til boligformål sker på baggrund af befolkningsprognose og revidere boligbyggeprogram, der viser, at der for den kommende 12-årige planperiode, er behov for at skabe plads til yderligere 4100 nye boliger.

I Tematillæg for Byudvikling udlægges der derfor primært nye arealer ud til boligformål, men også til erhverv, der til sammen understøtter udviklingsbilledet i kommunen frem mod 2050. Herudover udlægges der arealer til offentlige og rekreative formål til bl.a. at understøtte de grønne strukturer og et stigende behov for udvidelse af bl.a. skole- og dagtilbud i kommunen.

Indhold

Med tillægget er der udarbejdet en ny byudviklingsmodel, som bliver en ny retningslinje for planlægningen af byvækst i Horsens Kommune.

Byudviklingsmodellen er beskrevet i retningslinjer for byudvikling.

Nye og ændrede arealudlæg til byudvikling og byzone fremgår af kortbilag til retningslinjer for byvækst.

Vurderingen af de konkrete arealudlæg er foretaget i redegørelsen for de enkelte arealer.

Med planforslaget foretages udlæg af 11 nye rammeområder til fremtidig byzone og boligformål. Derudover udlægges der tre nye rammer til erhverv, en ramme til offentlige formål og tre rammer til rekreative formål. De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder og med nærhed til den overordnede infrastruktur. Hertil udlægges en ramme for landsbyen Nebel, som forbliver i landzone.

Endvidere reduceres tre eksisterende rammeområder og to rammeområder tages helt ud af kommuneplanen. Det drejer sig om fire erhvervsområder, der udtages/reduceres for, at der kan ske en ny omfordeling, hvor mere egnede erhvervsarealer tages ind, samt et boligareal pga. mindre behov for boligudbygning i lokalcenterbyen i Nim.

Forhold til anden planlægning

Kommuneplanen er underlagt rammestyringsprincippet - ikke kun i forhold til Landsplandirektiver men også i forhold til Natura2000-planer, Vandrammedirektiv, Vandområdeplaner, Indsatsplaner for grundvand og Råstofplaner. I dette afsnit er der redegjort for forholdet til disse planer og direktiver.

Læs eventuelt mere om den overordnede planlægning og nationale interesser i kommuneplanlægningen på Planinfo.

Landsplanlægning

Tillægget overholder landsplanlægningen og derfor vil der ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen. 

Råstofplanen

Tillægget strider ikke mod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Natura-2000-planer

Tillægget strider ikke mod Natura-2000 planerne.

BilagIV-arter

Det fremgår af bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med international naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. Nr. 1383 af 26. nov. 2016) , at der i planforslaget skal indgå en vurdering af forslagets virkninger på Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det gælder således, at planforslag ikke kan vedtages, hvis:

  • det ikke kan udelukkes at projektet kan skade et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet
  • det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV
  • det kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier

Horsens Kommune har foretaget en vurdering af, om indholdet i Tematillæg for Byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de bilag IV-arter, der findes i kommunen. I arbejdet med udpegning til kommuneplanens temaer, er hensynet til bilag IV-arter inddraget, ved at udpege kendte, potentielle yngle- og rasteområder som naturbeskyttelsesområder og/eller økologiske forbindelser og sikre dem mod indgreb som kan forringe eller ødelægge levevilkårene for vilde planter og dyr.

Det er dog ikke muligt at vurdere samtlige påvirkningsfaktorer, der kan opstå som følge af realisering af projekter, som endnu ikke er defineret. En endelig vurdering af effekter på Natura 2000-områder og bilag IV-arter skal derfor ske i forbindelse med detailplanlægning for konkrete projekter. Ved myndighedsbehandling af det enkelte projekt foretages en habitat- og bilag IV-vurdering og kun projekter, som kan afvises at skade 1) bevaringsmålsætningerne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder samt 2) yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, vil kunne gennemføres.

Redegørelse for overensstemmelse mellem arealudlæggene og natura2000-planer, fremgår af de enkelte arealudlæg.


 

Billedet viser Natura-2000 planerne som ligger inden for Horsens Kommune.

Vandrammedirektiv og vandområdeplaner

I EU’s vandrammedirektiv er rammerne for beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand fastsat. For at sikre gennemførslen af vandrammedirektivet, er der udarbejdet flere vandplaner for Danmarks søer, vandløb, kystvand og grundvand. I vandplanerne er der udpeget målsatte vandløb, hvor miljømål inden for økologi, kemi og generel fysik er fastsat, hvilket betyder at forholdene i og omkring målsatte vandløb ikke må forringes. Derudover er der i vandplanerne udpeget specifikke områder, hvor kommunerne er tvunget til at gøre en indsats for at forbedre forholdene. I forbindelse med byudvikling er det vigtigt, at planlægge efter vandrammedirektivet, således der ikke opstår konflikt med den gældende vandplan, og der kan være samfundsmæssig gevinst ved at sammentænke projekter og indsatser. Nærværende tematillæg forventes ikke at forværre tilstanden i målsatte områder, og berører ikke områder, hvor der er krav om indsats.

Grundvand

Der er udarbejdet en ny grundvandsredegørelse for 4 af de nye arealudlæg i tematillæg for Byudvikling til Kommuneplan 2021-2033, der ligger inden for OSD og indvindingsoplande.

Den nye grundvandsredegørelse indgår som bilag til miljørapporten.

Dele af grundvandsredegørelserne er endvidere indarbejdet i de generelle rammebestemmelser i kommuneplan 2021-33, samt i rammebestemmelserne for de konkrete udlæg til byvækst inden for OSD og indvindingsoplande.

Andre forhold af national interesse er behandlet under redegørelse for de enkelte arealudlæg.

Du kan læse mere om de nationale interesser i kommuneplanlægningen her.

Danmarks Havplan

Tematillægget åbner ikke op for nye aktiviteter langs kysten og derfor vurderes det, at tillægget ikke strider mod havplanen.

Forhold til kommuneplan 2021 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget ændrer ikke på kommuneplanens Hovedstruktur. Arealerne ligger alle i direkte tilknytning til enten Horsens by eller en af lokalcenterbyerne og dermed inden for bymønsteret, som er udarbejdet med afsæt i det fælles hovedstrukturbillede, "Vores Horsens Kommune 2050".

Redegørelse for overensstemmelse mellem arealudlæggene og kommuneplanens hovedstruktur, fremgår af de enkelte arealudlæg.

Forhold til Kommuneplan 2021 - Retningslinjer

Der er gennemført følgende ændringer i kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger.

Byer & Landsbyer

Byudvikling

Der er tilføjet et punkt 1.1.3 om byudviklingsmodellen til retningslinjerne.

Nummereringen af øvrige punkter er konsekvensrettet.

Byvækst

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer. Der er foretaget en udpegning af byvækstarealer ( 11 nye rammer til boligformål, 2 til blandet bolig og erhverv, tre til erhverv og en nye ramme til offentlige formål, samt fem nye perspektivarealer)

Byudvikling og kystnærhedszone

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Natur & Landskab

Naturbeskyttelse

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Økologiske forbindelser

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Grønt danmarkskort

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Erhverv & Landbrug

Særligt værdifulde landbrugsområder

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Store husdyrbrug

Retningslinjerne er ikke ændret, men arealudpegningen er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer.

Der kan blive foretaget mindre tekniske tilretninger, i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.

Rækkefølgeplan

Der er indarbejdet en rækkefølgeplan i tematillægget, som sikre at byudviklingen sker indefra og ud. Rækkefølgebestemmelserne er skrevet ind i rammerne.