7.2. Store Husdyrbrug

Redegørelse

Retningslinjerne påvirkes i forbindelse med perspektivområde ved Østbirkvej i Gedved, hvor udpegningen af de Store husdyrbrug reduceres.

Det er af national interesse, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre grundlag for en betydelig og lønsom
fødevareproduktion og at eksisterende husdyrbrug, der drives som produktionslandbrug, sikres vækst- og
udviklingsmuligheder. Transporttunge virksomheder er dog afhængige af lokaliseringsmuligheder i erhvervsområder
med god tilgængelighed til motorveje. Ved at prioritere arealerne langs motorveje til transporttunge virksomheder
sikres en mere optimal udnyttelse af kommunens arealanvendelse, da reservation af areal til Store Husdyrbrug har et
forholdsmæssigt stort omfang taget kommunens størrelse i betragtning.

Horsens Kommune tog ved udpegningen af områderne til de Store Husdyrbrug afsæt i, at et stort husdyrbrug bør
kunne placeres i hele kommunen, så længe det pågældende område ikke berører områder, som evt. kan blive påvirket
af driften af husdyrbruget. Arealudpegningen til placering af de store husdyrbrug er dermed en positiv udpegning af
områder, hvor det er vurderet, at der ved en godkendelse efter husdyrbrugloven vil være færrest mulige restriktioner,
specielt i forhold til lugt og ammoniak. Reguleringen af husdyrbrugene, og kravene til disse, er dog den samme uanset
om husdyrbruget ligger inden for eller uden for de udpegede områder, idet der altid foretages en konkret
sagsbehandling.

Arealreservationen til Store Husdyrbrug har jf. gældende kommuneplan et omfang på 12188 ha, hvilket udgør 24% af
kommunes samlede areal til rådighed. Arealreservationen reduceres med 63 ha, som udgør 0,5% af det samlede
areal udlagt til Store Husdyrbrug i Horsens Kommune. Der er dermed store mulighed for at udvikle og etablere
produktionslandbrug inden for kommunegrænsen.
For området ved Østbirkvej findes der samtidig ikke andre alternative velegnede arealer i forbindelse med
motorvejsnettet, som kan dække efterspørgslen på transport- og logistikvirksomheder i Horsens Kommune. Der er i
forvejen en stærk erhvervsklynge inden for netop denne type af virksomheder i kommunen, hvorfor hensynet hertil,
vurderes at veje tungest i forhold til den samlede samfundsmæssige nødvendighed af at sikre den nationale
forsyningssikkerhed.

Der ændres ikke på retningslinjernes indhold. det er derfor fortsat kommuneplan 2021-33 som er gældende for hvad
angår, mål, retningslinjer og redegørelse.

Se ændringerne i geometrien på nedenstående kortbilag.

Billedet viser køer på græs.


Kortet viser udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.