3.2. Økologiske forbindelser

Redegørelse

Retningslinjerne påvirkes i forbindelse med arealudlæg ved Storegade og Østerlundvej, hvor udpegningen af de potentielle økologiske forbindelser reduceres. 

De potentielle økologiske forbindelser skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der
forringer muligheden for at realisere dem i fremtiden. Ved anvendelse til byvækst, vil der derfor som kompensation
skulle stilles krav om udpegning af alternative arealer, som er ligeså velegnede til en eventuel fremtidig økologisk
forbindelse.

Det vurderes, at de trafikerede vejbaner, som omslutter arealet ved Storegade, medfører, at der ikke er potentiale for at kunne udvikle væsentlige naturværdier inden for udpegning, hvorfor der ikke stilles krav om kompensation.

Det samme gør sig gældende for arealudlægget ved Østerlundvej, som er placeret nær motorvejen. Samtidig afskæres den potentielle økologiske forbindelse af Silkeborgvej, som medfører, at der ikke er fri passage, hvorfor arealet vurderes, ikke har potentiale for at kunne udvikle væsentlige naturværdier, medmindre der etableres en faunapassage. Den potentielle økologiske forbindelse har et større omfang end nødvendigt for at sikre en faunapassage, hvorfor det fortsat er muligt at skabe en sammenhængende økologisk forbindelse på sigt. 

Ved arealudlægget Østerlundvej skal hegn mod øst ligeledes bevares, da det skal indgå, som del af et nyt udlæg til økologisk forbindelse gennem det tilstødende område.

Det er samtidig af national interesse at sikre produktionsvirksomheders fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder. En udvidelse af erhvervsområdet ønskes, for at sikre eksisterende produktionsvirksomhed mulighed for at udvide.

Der ændres ikke på retningslinjernes indhold. Det er derfor fortsat kommuneplan 2021-33 som er gældende for hvad angår, mål, retningslinjer og redegørelse.

Se ændringerne i geometrien på nedenstående kortbilag.

Billedet viser eng med skov og levende hegn.


Kortet viser udpegningen af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.