Hovedstruktur

Redegørelse

I overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2021-2033, sker der en videreudvikling af en byudviklingsmodel, der fastsætter de overordnede principper og prioriteringer i byudviklingen, og som er beskrevet i Planstrategi 2023.

Byudviklingsstrukturen tager udgangspunkt i, at byudviklingen primært sker under hensyntagen til kommuneplanens gældende bymønster og der hvor flest ønsker at bosætte sig. Det vil sige i og omkring Horsens by og i lokalcenterbyerne.

Lokalcenterbyerne har hver deres særlige identitet og fungerer som selvstændige byer med forskellige grader af offentlige og private servicefuntioner, erhvervsliv og detailhandel. Sådan skal det også være fremover. Planlægningen skal sikre, at især lokalcenterbyerne omkring Horsens ikke vokser sammen. Derfor vil der være fokus på at udlægge grønne kiler mellem de forskellige byer. De grønne kiler vil samtidig tilføre byerne en stor rekreativ værdi, til gavn for kommunens borgere.

I stedet for kun at udlægge mindre områder til byudvikling, skal der planlægges for nye større bydele, der placeres med respekt for både den eksisterende by og landskabet.

Når der planlægges for større bydele, er der god mulighed for at skabe nye bykvaliteter i form af byrum, grønne kiler og lignende. Der er på den måde også mulighed for at etablere en velfungerende infrastruktur, der kan kobles op på eksisterende veje og stier. Dermed skabes der rigtig gode vilkår for, at nye bydele kan udvikle sig med kvalitet og med egen særlige identitet.

Det er dog essentielt, at vejnettet ikke overbelastes, hvorfor det skal sikres, at nødvendige opgraderinger  og eventuelle udvidelser sker i takt med, at byerne vokser.

Redegørelse for overensstemmelse mellem arealudlæggene og kommuneplanens hovedstruktur fremgår af de enkelte arealudlæg.

Byudvikling og bymønster

Bymønsteret har til formål at sikre udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og offentlig service samt forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur. Byudvikling bør derfor kun ske, hvor det bidrager til at nedbringe ressourceforbruget til- og forureningen fra transport.

Kommunen er inddelt i 3 zoner: byzone, landzone og sommerhusområder. Byzone omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle kommunens byer, men som udgangspunkt ikke landsbyerne.

I Horsens Kommune er Hovedbyen Horsens, Centerbyen Brædstrup, de 8 af de 9 Lokalcenterbyer samt to Landsbyer i byzone. Det drejer sig om Horsens, Brædstrup, Hovedgård, Egebjerg, Østbirk, Gedved, Lund, Hatting, Søvind, Nim og landsbyerne Sejet og Hansted, der ligger i byzone. Lokalcenterbyen Sdr. Vissing ligger i landzone og skal overføres til byzone, hvis der skal ske yderligere byudvikling i byen.

Horsens er kommunens største by, Hovedby og vækstdynamo. Her er der sket den største udvikling og stigning i indbyggertal inden for de sidste 12 år(planperiode).

Se en uddybende beskrivelse i kommuneplan 2021-33 under retningslinjer for byudvikling.


 

Vores Horsens kommune 2050

Byrådets billede på, hvordan Horsens Kommune ser ud i 2050. Billedet er blevet til gennem workshops og temamøder i 2016, i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017.

Kilde: Kommuneplan 2021-33, DET STORE BILLEDE.