loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Boligområde Møllegade

 • Rammenummer

  37BO10

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der må etableres åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Området ligger inden for fjernomgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger. Landsbyen skal fortsat have landsbykarakter og adskille sig fra byområder. I planlægningen og byggesagsbehandlingen skal der tages hensyn til landsbymiljøet, herunder de bevaringsværdige strukturer, bebyggelsesmæssige kvaliteter og særlige landskabstræk, hvorfor bygningshøjden maksimalt må være 7 meter.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Herudover skal der udvises forsigtighed og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med den fysiske indretning af området.

 • Notat: Infrastruktur

  Der skal etableres fortov langs Birgittelystvej for at imødekomme udviklingen.  Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området, skal byrandens have en visuelt afdæmpet karakter, som markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet. Højt, eller på anden måde markant, byggeri skal begrænses og byranden skal være præget af byggeri i jordfarveskala.

 • Status

  Vedtaget