loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Præstevænget

 • Rammenummer

  37BO09

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Inden for rammeområdet kan der etableres tæt-lav boliger, samt nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Området ligger inden for næromgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. Der skal tages stort hensyn til kirkeomgivelserne omkring Nim kirke, således at der ved ny bebyggelse eller anden bebyggelsesmæssige forandringer tages hensyn til kirkernes samspil med byrummet og de omkringliggende bygninger. Landsbyen skal fortsat have landsbykarakter og adskille sig fra byområder. I planlægningen og byggesagsbehandlingen skal der tages hensyn til landsbymiljøet, herunder de bevaringsværdige strukturer, bebyggelsesmæssige kvaliteter og særlige landskabstræk, hvorfor bygningshøjden maksimalt må være 7 meter.

 • Notat: Miljøforhold

  Området skal indrettes med hensyntagen til naturlige hovedstrømningslinjer og lavningsvolumen – særligt i forbindelse med indstrømmende ekstremregn fra nord langs den østlige afgræsning af området. Herudover skal der udvises forsigtighed og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med den fysiske indretning af området.

 • Notat: Infrastruktur

  Trafikken skal i fremtiden ledes ud på Præstevænget. Stien syd for arealet skal derfor opgraderes til en vej, hvilket samtidig kræver arealreservation til sikring af stiens udvidelse. Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området, skal byrandens have en visuelt afdæmpet karakter, som markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet. Højt, eller på anden måde markant, byggeri skal begrænses og byranden skal være præget af byggeri i jordfarveskala.

 • Status

  Vedtaget