loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Storegade Erhvervsområde

 • Rammenummer

  36ER11

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Inden for området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager mm.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Området ligger i en lavning. Den eksisterende regnvandsledning ligger for højt til at området kan afvande til den. Ved lokalplanlægning skal der etableres en ny regnvandsledning ned til recipienten Urup Bæk / Handsted Å. Ved lokalplanlægning skal det sikres, at omkringliggende områder, udlagt til blandet bolig og erhverv, ikke påføres væsentlig gener.

 • Notat: Infrastruktur

  Ved lokalplanlægning skal det undersøges, om den konkrete udnyttelse giver anledning til at tilpasse forholdene på Storegade af enten kapacitetsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Store dele af området ligger inden for fortidsminde-beskyttelseslinje fra en rundhøj fra oldtiden beliggende nord for Skanderborgvej. Ved lokalplanlægning skal der ansøges ved Miljøstyrelsen om reduktion af beskyttelseslinjen. Alternativt vil alle tilstandsændringer, herunder byggeri, forudsætte at der kan meddeles dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Herudover er det meste af arealet berørt af en skovbyggelinje. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.

 • Status

  Vedtaget