loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Boligområde Højageren

 • Rammenummer

  36BO10

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Uddannelsesinstitutioner, Daginstitutioner, Døgninstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Der kan etableres boliger og offentlige formål, som f.eks. uddannelsesinstitution, daginstitution, døgninstitution, plejeboliger eller lignende inden for rammen.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Hvis arealet indrettes til offentlige formål, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for området som hele.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

 • Notat: Infrastruktur

  Ved lokalplanlægning skal Præstemarken opgraderes, for at kunne afvikle en større mængde boligtrafik - særligt under hensyn til trafiksikkerheden. Herudover skal det sikres, at der etableres sammenhængende stiforbindelser til og fra området, der bl.a. leder mod skole og hal.​ Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til, skala og farve- og materialevalg, da arealet vil udgøre en markant ny bykant i den nordlige del af Østbirk. Jf. landskabsanalysen bør nyt byggeri i byranden opføres i farver inden for jordskalaen, så det på afstand ikke markerer sig i landskabet. Der bør ikke bruges blanke eller reflekterende overflader på tage eller facader.

 • Status

  Vedtaget